Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 13 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2013/QĐ-UBND NGÀY 24/6/2013 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÂY DỰNG, CÔNG NHẬN CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Làng văn hóa, “Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân ph văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chun, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Cơ quan đạt chun văn hóa”, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị vviệc ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tnh Quảng Trị.

Lý do: Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thtrưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ VH,TTDL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính