Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH - BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2016/QĐ-TTg NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quc phòng và khu quân sự ngày 19 tháng 5 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 04/CP ngày 16 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng (sau đây viết tắt là Cảng quốc tế Cam Ranh) ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Phạm vi gii hạn Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Cảng quốc tế Cam Ranh bao gồm vùng đất và vùng nước nằm trong khu vực Căn cứ quân sự Cam Ranh.

2. Phân giới giữa Cảng quốc tế Cam Ranh và Căn cứ quân sự Cam Ranh được ngăn cách bằng hệ thống tường rào và phao báo hiệu.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể về vùng đất, vùng nước và quy định ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh bằng đường bộ”.

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:

“Điều 5. Hạ tầng kỹ thuật Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Nguyên tắc giao thông trong khu vực Cảng quốc tế Cam Ranh:

a) Đảm bảo thuận tiện cho công tác vận chuyển, quản lý hàng hóa, thiết bị, hoạt động bảo vệ và phòng, chống cháy, nổ; đường giao thông nội bộ phải được phân luồng, phân làn cho từng loại phương tiện, có dải phân cách cứng, phân cách mềm, các tín hiệu biển báo, tín hiệu giao thông đúng theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của Việt Nam; có chỉ dẫn dành cho người đi bộ và người khuyết tật;

b) Các đoạn đường cấm người và phương tiện nước ngoài tham gia giao thông phải được lắp đặt các biển báo hiệu.

2. Hệ thống biển báo

a) Trong khu vực Cảng và đường ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh được lắp đặt biển báo chỉ dẫn tại các vị trí: Kho bãi bảo quản, các vị trí mua, bán, đóng gói, đóng gói lại, sắp xếp, sắp xếp lại, gia cố, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, nơi trưng bày hàng hóa, nơi để các trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ, cửa ra, vào và các vị trí khác liên quan đến hoạt động của người, phương tiện, trang thiết bị và hàng hóa trong khu vực Cảng;

b) Biển báo chỉ dẫn được lắp đặt ở vị trí dễ quan sát bằng mắt thường;

c) Biển báo chỉ dẫn được viết bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh bên dưới hàng chữ tiếng Việt, chữ tiếng Anh phải nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

3. Hệ thống thông tin và an ninh giám sát, bảo vệ trong khu vực Cảng quốc tế Cam Ranh được bố trí thông tin nối mạng thông suốt với các cơ quan có liên quan để cung cấp, trao đổi những thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của Cảng theo quy định của pháp luật hiện hành và Bộ Quốc phòng”.

3. Tên Chương II được sửa đổi như sau:

“Chương II

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH”

4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 9. Quản lý hoạt động của người, tàu thuyền dân sự Việt Nam, tàu thuyền dân sự nước ngoài tại vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh

Quản lý hoạt động của người và tàu thuyền dân sự Việt Nam, tàu thuyền dân sự nước ngoài tại vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải (sau đây viết tắt là Nghị định số 58/2017/NĐ-CP); Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây viết tắt là Nghị định số 71/2015/NĐ-CP); Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng (sau đây viết tắt là Nghị định số 77/2017/NĐ-CP)” và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

5. Bổ sung Điều 10a như sau:

“Điều 10a. Người và phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Đối với quân nhân và phương tiện quân sự Việt Nam thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng.

2. Đối với người và phương tiện dân sự ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo kế hoạch thực hiện như sau:

a) Thẩm quyền cấp phép: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp phép cho người và phương tiện dân sự ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

b) Hồ sơ đề nghị cấp phép, gồm: Văn bản đề nghị cấp phép cho người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh của Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh kèm theo danh sách người, phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo Mu số 07, 08, 09 ban hành kèm theo Quyết định này.

c) Trình tự, thủ tục: Sau khi nhận được đề nghị của tổ chức, cá nhân đăng ký ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh, chậm nhất trước 02 ngày người và phương tiện dự kiến ra, vào Cảng, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này gửi trực tiếp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (qua Ban Bảo vệ an ninh). Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, phê duyệt cho người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh; trường hợp không phê duyệt phải nêu rõ lý do. Sau khi có kết quả, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh thông báo để tổ chức, cá nhân thực hiện.

3. Người và phương tiện của cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng quốc tế Cam Ranh; các tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn với Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh thường xuyên ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh được xem xét cấp giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh có thời hạn 03 tháng, thực hiện như sau:

a) Thẩm quyền cấp giấy ra vào: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người và phương tiện của cơ quan quản lý nhà nước tại Cảng quốc tế Cam Ranh; các tổ chức, doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn với Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh.

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy ra vào, gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh của Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh kèm theo danh sách người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo Mu số 10, 11, 12 ban hành kèm theo Quyết định này; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy đăng ký phương tiện.

c) Trình tự, thủ tục: Sau khi nhận được đề nghị cấp giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chậm nhất trước 04 ngày người và phương tiện dự kiến ra, vào Cảng quc tế Cam Ranh, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này gửi trực tiếp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (qua Ban Bảo vệ an ninh). Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét cấp giấy ra vào theo Mu số 13 ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không cấp giấy ra vào phải nêu rõ lý do. Sau khi có kết quả, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh thông báo để tổ chức, cá nhân thực hiện.

4. Trường hợp đột xuất, khách đến trong ngày, khách đến vào ngày nghỉ, ngày lễ, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh lập danh sách người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo Mu số 08, 09 ban hành kèm theo Quyết định này gửi trực tiếp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (qua Ban Bảo vệ an ninh) và phối hợp với lực lượng bảo vệ Căn cứ, đồng thời cử người ra cổng đưa, đón người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

5. Đối với thuyền viên, hành khách Việt Nam trên tàu thuyền neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh khi đi bờ sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc sổ thuyền viên và có tên trong danh sách thuyền viên, hành khách do Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh báo cáo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thay cho Giấy phép ra vào”.

6. Bổ sung Điều 10b như sau:

“Điều 10b. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

a) Thẩm quyền cấp phép: Bộ Tư lệnh Hải quân cấp phép cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

b) Hồ sơ đề nghị cấp phép: Văn bản đề nghị cấp phép cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh của Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh kèm theo danh sách người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo Mu số 14, 15 ban hành kèm theo Quyết định này; bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

c) Trình tự, thủ tục giải quyết: Sau khi nhận được đề nghị của tổ chức, cá nhân đăng ký ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh, chậm nhất trước 05 ngày người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài dự kiến ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh lập 03 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này gửi trực tiếp Bộ Tư lệnh Hải quân (qua Phòng Đối ngoại), đồng gửi Bộ Tham mưu Hải quân (qua Phòng Tác chiến) và Cục Chính trị Hải quân (qua Phòng Bảo vệ an ninh). Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Bộ Tư lệnh Hải quân trả lời bằng văn bản theo Mu số 16 ban hành kèm theo Quyết định này gửi Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh; trường hp không cấp phép phải nêu rõ lý do. Sau khi có kết quả, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh thông báo để tổ chức, cá nhân thực hiện.

2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

a) Thẩm quyền cấp phép: Phòng Bảo vệ an ninh (Cục Chính trị Hải quân) cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

b) Hồ sơ đề nghị cấp phép: Văn bản đề nghị cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh của Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh kèm theo danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo Mu số 17, 18 ban hành kèm theo Quyết định này; bản sao Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

c) Trình tự, thủ tục giải quyết: Sau khi nhận được đề nghị của tổ chức, cá nhân đăng ký ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh, chậm nhất trước 05 ngày người và phương tiện dự kiến ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản này gửi trực tiếp Cục Chính trị Hải quân (qua Phòng Bảo vệ an ninh); trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Bảo vệ an ninh trả lời bằng văn bản theo Mu số 19 ban hành kèm theo Quyết định này gửi trực tiếp Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh; trường hợp không cấp phép phải nêu rõ lý do. Sau khi có kết quả, Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh thông báo để tổ chức, cá nhân thực hiện.

3. Đi với thuyền viên, hành khách nước ngoài trên tàu thuyền neo đậu tại Cảng quốc tế Cam Ranh khi đi bờ: Hành khách sử dụng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, thuyền viên sử dụng Giấy phép đi bờ do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam và có tên trong danh sách thuyn viên, hành khách do Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh báo cáo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thay cho Giấy phép ra vào”.

7. Điều 11 được sửa đổi như sau:

“Điều 11. Quy định về chế độ hoa tiêu hàng hải trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh

1. Tàu thuyền nước ngoài thực hiện chế độ hoa tiêu bắt buộc khi đến, rời hoặc khi di chuyển trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh. Tàu thuyền dân sự Việt Nam thực hiện chế độ hoa tiêu theo các quy định tại Điều 247 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

2. Việc cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho tàu thuyền khi đến, rời hoặc khi di chuyển trong vùng nước Cảng quốc tế Cam Ranh do tổ chức hoa tiêu hàng hải thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện theo các quy định tại Điều 103 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của hoa tiêu dẫn tàu thuyền được thực hiện theo quy định tại Điều 104, 105 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan của pháp luật”.

8. Điều 18 được sửa đổi như sau:

“Việc tổ chức triển lãm hàng hải, Hải quân trong khu vực Cảng quốc tế Cam Ranh được thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định khác có liên quan của pháp luật”.

9. Điều 19 được sửa đổi như sau:

“1. Việc khám, chữa bệnh của các cơ sở hoạt động dịch vụ y tế trong khu vực Cảng quốc tế Cam Ranh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Dược và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

2. Việc phòng chống dịch, bệnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và các quy định khác có liên quan của pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Bộ Tư lệnh Hải quân;
- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ, CÔNG VĂN TRẢ LỜI, DANH SÁCH RA, VÀO CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Mẫu số 07

Văn bản đề nghị cho phép cho người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu số 08

Danh sách người Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu số 09

Danh sách phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mu số 10

Văn bản đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người, phương tiện Việt Nam

Mu số 11

Danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam

Mẫu số 12

Danh sách đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho phương tiện Việt Nam

Mẫu số 13

Giấy ra vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu số 14

Văn bản đề nghị cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu số 15

Danh sách người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu số 16

Văn bản của Bộ Tư lệnh Hải quân

Mẫu số 17

Văn bản đề nghị cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mẫu số 18

Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tchức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

Mu số 19

Văn bản của Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị Hải quân

 

Mẫu số 07

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../……..

………., ngày tháng năm ….

PHÊ DUYỆT
Ngày    tháng    năm
BTL VÙNG 4 HẢI QUÂN

ĐỀ NGHỊ
Cho phép người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Căn cứ .................................................................................................................................

Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho phép người, phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo quy định tại Điều…… của Quyết định số……..

1. Mục đích, lý do: ................................................................................................................

2. Thành phần: (Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian: ..........................................................................................................................

Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm người và phương tiện vào Cảng quốc tế Cam Ranh hoạt động đúng các quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng.

Kính đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bảo vệ an ninh/Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân;
- …
- Lưu: ….

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH

Người Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

(Kèm theo văn bản số...../.... ngày..../..../..... của…….)

TT

Họ và tên

Năm sinh

SCMND hoặc CCCD hoặc HC

Nơi cấp, Ngày cp

Chức v, Nghnghiệp

Quê quán, Trú quán

Phương tiện ra, vào

Biển kiểm soát

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN BẢO VỆ AN NINH/PHÒNG CHÍNH TRỊ BỘ TƯ LỆNH VÙNG 4 HẢI QUÂN

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH

Phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

(Kèm theo văn bản s...../.... ngày..../..../.... của……….)

TT

Số phương tiện

Tên phương tiện

Chủ phương tiện

Hàng hóa vận chuyn

Mục đích, lý do

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN BẢO VỆ AN NINH/PHÒNG CHÍNH TRỊ BỘ TƯ LỆNH VÙNG 4 HẢI QUÂN

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../…..

……, ngày …. tháng …. năm…..

PHÊ DUYỆT
Ngày   tháng    năm
BTL VÙNG 4 HẢI QUÂN

ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người và phương tiện Việt Nam

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Căn cứ..................................................................................................................................

Đnghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, cấp giấy ra, vào cho người và phương tiện Việt Nam ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo quy định tại Điều….. của Quyết định số………..

1. Mục đích, lý do: ................................................................................................................

2. Thành phần: (Có danh sách kèm theo)

3. Thời gian: ..........................................................................................................................

4. Tài liệu kèm theo: ..............................................................................................................

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoc Căn cước công dân hoc Hộ chiếu.

- Bản sao giấy đăng ký phương tiện.

Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm người và phương tiện vào Cảng quốc tế Cam Ranh hoạt động đúng các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Kính đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bảo vệ an ninh/Phòng Chính trị Vùng 4 Hải quân;
- …
- Lưu: ….

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH

Đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho người Việt Nam

(Kèm theo văn bản s...../.... ngày..../..../.... của……….)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Số CMND hoặc CCCD hoặc HC

Nơi cấp, Ngày cp

Chức vụ, Nghề nghiệp

Quê quán, Trú quán

Phương tiện ra, vào

Biển kiểm soát

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN BẢO VỆ AN NINH/PHÒNG CHÍNH TRỊ BỘ TƯ LỆNH VÙNG 4 HẢI QUÂN

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH

Đề nghị cấp giấy ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh cho phương tiện Việt Nam

(Kèm theo văn bản s...../.... ngày..../..../.... của……….)

TT

Số phương tiện

Tên phương tiện

Chủ phương tiện

Hàng hóa vận chuyển

Mục đích, lý do

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN BẢO VỆ AN NINH/PHÒNG CHÍNH TRỊ BỘ TƯ LỆNH VÙNG 4 HẢI QUÂN

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 13

Mặt trước

Mt sau

BỘ TƯ LỆNH
VÙNG 4 HẢI QUÂN
---------

Số: ………….

GIẤY PHÉP RA, VÀO CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH

Có giá trị đến ngày:

CHÚ Ý

- Phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xuất trình Giấy phép ra, vào kèm CMND/CCCD/HC khi qua nơi kiểm soát và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực lượng bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh.

- Giữ gìn bí mật quốc gia.

- Không vận chuyển thư từ, tài liệu, hàng hóa trái phép ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

- Trường hợp mất, hư hỏng phải báo ngay cho Cng quốc tế Cam Ranh và xin cấp lại.

- Khi thay đổi công tác hoặc giấy phép ra vào hết hạn phải trả lại cho cơ quan cấp.

Họ và tên: …………………………………………………..

Năm sinh: ………………………………………………….

Số CMND/CCCD/HC: …………………………………….

Cơ quan: …………………………………………………..

 

 

Ngày…..tháng…..năm….
CHỈ HUY ĐƠN VỊ

 

Mặt trước

Mt sau

BỘ TƯ LỆNH
VÙNG 4 HẢI QUÂN
---------

Số: ………….

GIẤY PHÉP RA, VÀO CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH

Có giá trị đến ngày:

CHÚ Ý

- Phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xuất trình Giấy phép ra, vào kèm giấy đăng ký phương tiện khi qua nơi kiểm soát và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực lượng bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh.

- Không vận chuyển hàng hóa trái phép ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

- Trường hợp mất, hư hỏng phải báo ngay cho Cng QTCR và xin cấp lại.

- Khi không vận chuyển nữa hoặc giấy phép ra vào hết hạn phải trả lại cho cơ quan cấp.

Số phương tiện (tên phương tiện):………………………

Chủ phương tiện: ………………………………………….

Hàng hóa, thiết bị vận chuyển: …………………………..

………………………………………………………………..

 

Ngày…..tháng…..năm…..
CHỈ HUY ĐƠN VỊ

 

Mẫu số 14

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./…….
V/v đề nghị cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

…………, ngày …. tháng …. năm ….

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Hải quân (qua Phòng Đối ngoại).

Căn cứ ………………………………………………………………………………………………

Đnghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh xem xét, cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo quy định tại Điều…. của Quyết định số…………………….

1. Mục đích: …………………………………………………………………………………………

2. Thành phần: (Có Danh sách kèm theo)

3. Thời gian: …………………………………………………………………………………………

4. Nơi đăng ký tạm trú khi vào Việt Nam: ………………………………………………………..

5. Cơ quan chủ quản đón tiếp: ……………………………………………………………………

6. Tài liệu kèm theo:

- Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm người và phương tiện vào Cảng quốc tế Cam Ranh hoạt động đúng các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Kính đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Phòng Tác chiến/B Tham mưu;
- Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị;
- Lưu: ...

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

(Kèm theo văn bản số……../…….. ngày.../.../... của....)

TT

Họ và tên

Năm sinh, Giới tính

S hchiếu

Ngày cấp, Ngày hết hạn

Quc tịch

Chức vụ, Nghnghiệp

Phương tiện ra, vào

Biển kiểm soát

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 16

BỘ QUỐC PHÒNG
BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….
V/v cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

…….., ngày tháng năm ….

 

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân;

- Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh.

Theo công văn đề nghị số…………………….. Bộ Tư lệnh Hải quân có ý kiến như sau:

1. Bộ Tư lệnh Hải quân đồng ý với đề nghị của Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh. Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 triển khai cấp giấy ra, vào có thời hạn cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài và phương tiện có tên trong danh sách tại công văn nói trên được ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

2. Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chủ trì, phối hp với Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh trong việc bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh.

3. Yêu cầu người và phương tiện khi ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

TƯ LỆNH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 17

CÔNG TY TNHH TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./……..
V/v đề nghị cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

………., ngày …. tháng ….. năm …..

 

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân;

- Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị.

Căn cứ………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 và Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh theo quy định tại Điều….. của Quyết định số……

1. Mục đích: …………………………………………………………………………………………

2. Thành phần: (Có Danh sách kèm theo)

3. Thời gian: …………………………………………………………………………………………

4. Cơ quan chủ quản đón tiếp: ……………………………………………………………………

5. Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………..

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Công ty TNHH Tân cảng - Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm người và phương tiện ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh hoạt động đúng các quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Kính đề nghị Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

(Kèm theo văn bản số……./…….. ngày..../..../…..của....)

TT

Họ và tên

Năm sinh

SCMND hoặc CCCD hoặc HC

Nơi cấp, Ngày cp

Đơn vị

Chức vụ, Nghề nghiệp

Phương tiện ra, vào

Biển kim soát

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 19

CỤC CHÍNH TRỊ HẢI QUÂN
PHÒNG BẢO VỆ AN NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….
V/v cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh

………, ngày …. tháng ….. năm 20

 

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân;

- Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh.

Theo công văn đề nghị số…………….. Phòng Bảo vệ an ninh/Cục Chính trị có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh. Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân triển khai cấp giấy ra, vào có thời hạn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam, người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài và phương tiện có tên trong danh sách tại công văn nói trên được ra, vào Cảng quốc tế Cam Ranh.

2. Đề nghị Công ty Tân cảng - Petro Cam Ranh phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trong quản lý người và phương tiện ra, vào để bảo đảm an ninh, an toàn cho Căn cứ quân sự Cam Ranh.

3. Yêu cầu người và phương tiện khi ra, vào phải chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật, an toàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)