Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 29/2006/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 25 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UB ngày 26 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban nhân dân quận 5 về việc ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận 5 - thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “Một cửa, Một dấu”;
Căn cứ Công văn số 2211/UBND-TTTH ngày 10 tháng 04 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận kết quả nghiệm thu và kết nạp website thành viên mới của HCM Cityweb;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng Ban Biên tập Website quận 5;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban biên tập trang Thông tin điện tử quận 5”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 5.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Trưởng Ban Biên tập website quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN 5
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 5)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Địa chỉ chính thức và duy nhất của trang thông tin điện tử quận 5 (website quận 5) được sử dụng trên mạng Internet là: http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn.

Website quận 5 hoạt động theo chế độ 24 giờ/ngày và liên tục 7 ngày trong tuần.

Điều 2. Website quận 5 là phương tiện đưa tin chính thức của Ủy ban nhân dân quận 5 trên Internet, thực hiện các nội dung chính sau đây:

+ Thông tin tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam; các chương trình kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và quận 5.

+ Thông tin về hoạt động của Đảng, chính quyền và đoàn thể quận 5.

+ Giải đáp những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính tại quận 5.

+ Tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công qua mạng thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ cá thể, cấp phép xây dựng.

+ Mời gọi hợp tác, đầu tư các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quận 5.

+ Thông tin tình hình phát triển kinh tế của địa phương phục vụ cho nghiên cứu, lựa chọn phương án phát triển.

+ Giới thiệu các thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội của quận, các mô hình kinh doanh hiệu quả, gương cá nhân điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực.

Điều 3. Ban Biên tập có trách nhiệm kiểm duyệt các thông tin đăng tải trên website quận 5, nội dung đưa tin phải thống nhất với thông tin đã cung cấp bằng các phương tiện khác (Tuần tin, bài viết trên giấy, báo cáo…), trường hợp trích dẫn, tổng hợp thông tin phải ghi chú rõ ràng nguồn tin hoặc tác giả bài viết.

Điều 4. Mọi thông tin đăng tải trên website phải tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 08 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet, các quy định khác của pháp luật về sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

Chương 2:

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Điều 5. Chức năng

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý nội dung thông tin và hoạt động của website.

Điều 6. Nhiệm vụ

- Khai thác, chuyển tải thông tin từ nguồn văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 phát hành, các thông tin do phòng ban chuyên môn, các đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 15 phường, các nguồn tin từ quần chúng (đã qua kiểm chứng), đảm bảo cho website hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra và các điều kiện của tổ chức quản lý.

- Tổ chức biên tập và duyệt nội dung thông tin, hình thức trình bày và tính chính xác của thông tin.

- Quyết định về kỹ thuật, tài chính liên quan đến việc vận hành của website.

- Chỉ đạo và giám sát về nội dung, kỹ thuật của website nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và kịp thời đối với thông tin đã tích hợp cũng như khả năng phát triển mở rộng.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động theo sự chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân quận 5, Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng thành công Chính phủ điện tử theo Đề án 112.

- Xét đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, trong quá trình xây dựng và hoạt động của website.

- Định hướng cho sự phát triển của website quận 5 trên cơ sở tiếp thu, chuyển đổi theo kỹ thuật, công nghệ mới. Có biện pháp đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho hoạt động xuyên suốt của website. Đề ra biện pháp phòng ngừa, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc sự xâm nhập phá hoại làm thay đổi nội dung website.

Chương 3:

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 7. Ban Biên tập website quận 5 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 quyết định thành lập, các thành viên tham gia mang tính kiêm nhiệm. Ban Biên tập gồm 1 Trưởng ban, 01 Phó ban, các thành viên Ban Biên tập, được phân công trách nhiệm cụ thể như sau:

7.1. Trưởng Ban Biên tập: chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 về hoạt động của website và chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban Biên tập. Trưởng Ban Biên tập có nhiệm vụ:

- Định hướng nội dung thông tin phục vụ trang Web.

- Điều hành hoạt động của Ban Biên tập. Duyệt kế hoạch kinh phí hoạt động website quận 5.

- Chỉ đạo việc xây dựng và khai thác thông tin tại các đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 15 phường.

7.2. Phó Ban biên tập:

- Là đại diện thường trực của Ban Biên tập, được Trưởng Ban Biên tập ủy quyền trong việc điều hành các mặt hoạt động của Ban Biên tập.

- Ký duyệt nội dung thông tin trước khi tích hợp lên website.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tài chính, kỹ thuật liên quan đến việc vận hành và hoạt động của website.

- Theo dõi và phối hợp cùng các đơn vị có liên quan về việc cung cấp dịch vụ công qua mạng.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức việc viết bài, đưa tin từ phòng ban, đơn vị lên website.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hoạt động của Tổ Nội dung - Kỹ thuật thuộc Ban Biên tập website.

- Báo cáo định kỳ hoạt động của Ban Biên tập với Ủy ban nhân dân quận 5 và HCM CityWeb.

7.3. Thành viên Ban Biên tập: có nhiệm vụ

- Định hướng, phát triển nội dung thông tin thuộc lĩnh vực được phân công và xây dựng kế hoạch khai thác tin tức, viết bài định kỳ cho website.

- Xây dựng, tổ chức, triển khai mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài đơn vị .

- Xử lý, biên tập thông tin thuộc lĩnh vực được phân công đảm trách và chuyển về Thường trực Ban Biên tập duyệt.

- Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung cung cấp dịch vụ công qua mạng theo lĩnh vực chuyên môn phòng phụ trách.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8: Chế độ hoạt động và cập nhật thông tin:

- Định kỳ hàng tháng Ban Biên tập tổ chức họp 1 lần vào tuần cuối của tháng để quyết định, định hướng nội dung thông tin trên web cho tháng tiếp theo và có thể tổ chức các cuộc họp khác khi có yêu cầu.

- Sáng thứ sáu hàng tuần, Quản trị mạng sẽ cập nhật tin tức, bài viết, hình ảnh mới từ các thành viên sau khi đã được Ban Biên tập duyệt thông qua.

- Đối với trường hợp chuyển và trả lời các thông tin nhận được qua website:

+ Thường trực Ban Biên tập chuyển câu hỏi đến Trưởng các Phòng ban có liên quan ngay trong ngày.

+ Trưởng các Phòng ban liên quan có trách nhiệm phải hoàn tất câu trả lời và chuyển Thường trực Ban Biên tập trong vòng 3 ngày làm việc.

- Thông tin và các bài viết từ các phòng ban, các đơn vị trực thuộc quận (có ý kiến phê duyệt của trưởng phòng ban hoặc thủ trưởng đơn vị) được gửi về địa chỉ Ban Biên tập website của quận dưới dạng công văn, thư điện tử, fax, đĩa mềm, ổ cứng di động (USB) hoặc thông tin từ các cộng tác viên được chuyển đến các thành viên Ban Biên tập theo nhóm thông tin liên quan trực tiếp và theo chuẩn: lời văn được thể hiện trên WORD, bằng số sẽ trình bày trên EXCEL, theo phông chữ Unicode và khổ giấy A4.

Chương 5:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Ban Biên tập website quận 5 chịu sự quản lý về chuyên môn nghiệp và định hướng phát triển của HCM Cityweb.

Điều 10. Mối quan hệ của Ban Biên tập với Ủy ban nhân dân quận và các phòng ban, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Đối với Ủy ban nhân dân quận: chịu sự quản lý, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 về các mặt hoạt động của Ban Biên tập.

- Đối với các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Ủy ban nhân dân 15 phường: được quyền đề nghị cung cấp thông tin và trình duyệt nội dung tin khi có yêu cầu.

Chương 6:

KINH PHÍ

Điều 11. Kinh phí cập nhật thông tin:

Kinh phí cho việc cập nhật thông tin vào trang web thực hiện theo hợp đồng ký kết giữa Trung tâm Tin học thành phố và Thường trực Ban Biên tập (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5 làm đại diện).

Kinh phí cập nhật thông tin vào trang web được đưa vào tài khoản của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5. Do kế toán Văn phòng quản lý và thực hiện việc thu chi đúng nguyên tắc tài chính kế toán.

Điều 12. Sử dụng kinh phí cập nhật thông tin vào website:

Kinh phí cập nhật thông tin vào trang web do Phó Ban Biên tập duyệt, được chi cho các khoản sau:

+ Chi phí cho các thông tin cung cấp cho Ban Biên tập website và đã được đưa lên website (nhuận bút).

+ Chi phí cho Ban Biên tập website.

+ Các chi phí cần thiết khác phục vụ cho việc cập nhật thông tin vào website.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập website quận 5 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các phòng - ban của quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế Ủy ban nhân dân quận 5 sẽ điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Công Luận