Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2895/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tại tờ trình số 3202/TTr-SGDĐT ngày 22/11/2012 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 14 (mười bốn) thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (T/h);
- Thủ tướng Chính phủ (B/c);
- Cục Kiểm soát TTHC;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Đ/c Chiến - Trưởng phòng VX;
- Lưu: VP, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2895 /QĐ-UBND ngày 30 /11/2012 của Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên)

Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

1

Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

2

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

3

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

4

Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

5

Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

6

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục

7

Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

8

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

9

Cho phép mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

10

Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh trở lại

11

Kiểm tra và xác nhận các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

12

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

II. Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

1

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

2

Đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non

 

Phần II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

I. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin thành lập trung tâm;

+ Đề án thành lập trung tâm;

+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học;

+ Đề án sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học;

+ Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Tờ trình xin giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

4. Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học;

+ Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Nội quy hoạt động của trung tâm;

+ Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

+ Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

+ Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

+ Các quy định về học phí, lệ phí;

+ Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí : Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

5. Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên;

Bước 2: UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo UBND tỉnh ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

b) Số lượng hồ sơ : 04 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

6. Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc đề nghị cho phép trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án thành lập trường;

- Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết học phần, bảng kê cơ sở vật chất, danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với các ngành nhà trường dự kiến đào tạo theo quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Phí, lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

7. Thủ tục sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên;

Bước 2: UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo UBND tỉnh ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc thành lập trường;

- Đề án thành lập trường với những nội dung chủ yếu sau:

+ Tên trường, loại hình trường, địa điểm đặt trường, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trường;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trường;

+ Các ngành dự kiến đào tạo;

+ Quy mô đào tạo, nguồn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh;

+ Cơ cấu tổ chức nhà trường (Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các phòng, khoa, cơ sở phục vụ đào tạo...);

+ Các yếu tố cần thiết bảo đảm để nhà trường hoạt động như dự kiến về nhân sự quản lý, giảng dạy và phục vụ, kinh phí hoạt động, diện tích đất đai, diện tích xây dựng, và các trang thiết bị phục vụ các ngành dự kiến đào tạo của trường.

b) Số lượng hồ sơ : 04 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

8. Thủ tục giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên;

Bước 2: UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo UBND tỉnh ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Công văn của trường đề nghị giải thể, trong công văn cần nêu rõ lý do giải thể, các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong trường.

b) Số lượng hồ sơ : 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

9. Thủ tục cho phép mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Theo mẫu).

+ Đề án đăng ký mở ngành đào tạo.

b) Số lượng: 05 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn: Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo.

- Yêu cầu thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

10. Thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh trở lại

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình cho phép tuyển sinh trở lại;

+ Báo cáo giải trình việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh kèm theo các minh chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn: Không.

- Yêu cầu thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

11. Thủ tục kiểm tra và xác nhận các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Theo mẫu);

+ Đề án đăng ký mở mã ngành trình độ đại học, cao đẳng.

b) Số bộ hồ sơ: 03 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

- Phí, lệ phi: Không.

- Tên mẫu đơn: Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo.

- Yêu cầu thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo,đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng.

12. Thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 3: Người có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 4: Trình danh sách khen thưởng lên hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:

- Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Theo mẫu);

- Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Theo mẫu);

- Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu phiên tán thành (Theo mẫu);

- Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (Theo mẫu);

- Quyết định thành lập Hội đồng.

* Hồ sơ cá nhân :

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú khai theo mẫu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (phụ lục kèm theo).

- Bản sao giấy chứng nhận sáng kiến, giải pháp, giáo trình (trang bìa có ghi tên tác giả và Nhà xuất bản), biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học (tên và mục lục bài báo đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu Hội nghị quốc tế) và chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Thực hiện theo đợt.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình.

- Lệ phí: Không

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

- Danh sách đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

- Biên bản họp Hội đồng và kết quả bỏ phiếu phiên tán thành;

- Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

II. Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định;

Bước 3: UBND tỉnh quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ sở Giáo dục Mầm non;

+ Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ sở Giáo dục Mầm non.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

2. Thủ tục đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của trường mầm non

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên;

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định;

Bước 3: UBND tỉnh quyết định;

Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Thành phần và số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

+ Báo cáo tự đánh giá (02 bản).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.