Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Công văn số 6098/VPCP-ĐMDN ngày 04/08/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thoái vốn theo lô phần vốn nhà nước tại 3 Tổng công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 8060/UBCKNN-QLPH ngày 30/12/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về thoái vốn của Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 18/01/2016 với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc bán đấu giá theo lô cổ phần của Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP gồm các thành viên sau:

1. Ông Vũ Anh Minh

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải

Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Trần Mạnh Hùng

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải kiêm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP

Ủy viên

3. Ông Trần Hữu Luận

Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP

Ủy viên

4. Ông Lê Anh Tuấn

Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan

Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng ban đấu giá Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Ủy viên

Điều 2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP có các quyền và trách nhiệm sau:

1. Thay mặt Bộ Giao thông vận tải, phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc công bố thông tin đấu giá công khai, minh bạch theo quy định;

2. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá, chào bán cạnh tranh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

3. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.

4. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.

5. Cùng với đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá, kết quả chào bán cạnh tranh.

6. Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) trong quá trình đấu giá và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá, chào bán cạnh tranh kết thúc.

7. Tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả bán cổ phần theo quy định.

8. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền thay mặt Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền. Các văn bản giấy tờ do Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá ký kết tại khoản này được sử dụng con dấu Bộ Giao thông vận tải theo quy định

Điều 3. Hội đồng bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP làm việc theo kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng bán đấu giá cổ phần, báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN Bộ GTVT;
- Trung tâm CNTT (đăng Website Bộ);
- Sở GDCK Hà Nội;
- TCT Vận tải thủy - CTCP;
- Lưu: VT, QLDN (Tuan 05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường