Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2875/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỢT 1 NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của liên bộ: Nội vụ và Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Thực hiện Công văn số 5385/BNV-TCBC ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nội vụ về việc thẩm tra danh sách tinh giản biên chế của tỉnh Sơn La đợt I năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 905/TTr-SNV ngày 29 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị Đợt 1 năm 2017, như sau:

1. Tổng số đối tượng tinh giản biên chế Đợt 1 năm 2017: 194 người.

2. Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế Đợt 1 năm 2017: 18.468.149.574 đồng (Mười tám tỷ, bốn trăm sáu tám triệu, một trăm bốn chín nghìn, năm trăm bảy tư đồng).

(có Biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi có ý kiến thẩm tra và cấp kinh phí của Bộ Tài chính. Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm:

- Ban hành Quyết định nghỉ tinh giản biên chế theo phân cấp và giải quyết các thủ tục cho các đối tượng nghỉ tinh giản biên chế theo quy định.

- Chi trả các chế độ chính sách cho từng đối tượng tinh giản biên chế sau khi được cấp kinh phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, D60b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tráng Thị Xuân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN