Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2856/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 09 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ TANG LỄ CHO THÂN NHÂN NGƯỜI CHẾT THỰC HIỆN HOẢ THIÊU TẠI ĐÀI HOÁ THÂN AN LẠC VIÊN, THỊ XÃ CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2007, kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI về chính sách hỗ trợ chi phí tang lễ cho thân nhân người chết thực hiện hoả thiêu tại Đài hoá thân An Lạc Viên, thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2535/TC-NS ngày 02/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chi phí tang lễ cho thân nhân người chết thực hiện hoả thiêu tại Đài hoá thân An Lạc Viên, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh theo Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh, với nội dung sau:

1. Phạm vi và đối tượng hỗ trợ.

- Hỗ trợ các địa phương, đơn vị, tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp lo công việc mai táng cho các đối tượng xã hội; Hộ gia đình có người chết mà hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh đưa vào hoả thiêu tại Đài hoá thân An Lạc Viên, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Đối với các đối tượng đang được hưởng chính sách mai táng phí theo quy định hiện hành của nhà nước thì nội dung hỗ trợ này là mức hỗ trợ bổ sung thêm khi thực hiện hoả thiêu tại Đài hoá thân An Lạc Viên.

2. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ một phần phí hoả táng và phí dịch vụ thuê xe tang lễ.

3. Thời gian hỗ trợ và mức hỗ trợ:

- Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ này là 03 năm, kể từ năm 2007 đến hết năm 2009.

- Mức hỗ trợ:

+ Năm 2007 hỗ trợ 2 triệu đồng/đối tượng.

+ Năm 2008 hỗ trợ 1,5 triệu đồng/đối tượng.

+ Năm 2009 hỗ trợ 1 triệu đồng/đối tượng.

4. Phương thức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện:

Ngân sách địa phương cân đối trong dự toán chi nguồn đảm bảo xã hội hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chi trực tiếp cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ.

Điều 2. - Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 336/2007/QĐ-UBND ngày 26/01/2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm