Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ỦY QUYỀN CHO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHÊ DUYỆT 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2347/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm d, khoản 4, điều 2, Quyết định số 2347/2016/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 38/TTr-STTTT ngày 13/01/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp giải quyết và phê duyệt 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Báo chí thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

1. Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài.

2. Thủ tục cho phép họp báo (trong nước).

3. Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài).

4. Thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương).

5. Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương).

Thời gian thực hiện ủy quyền: 01 năm (từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 31/01/2021).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Cục KSTTHC, Văn phòng CP; báo cáo
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; báo cáo
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V1-3, VX4, XD6, KSTT1-3;
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu