Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2822/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN (THÀNH PHỐ), CẤP XÃ PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ HỘI THI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện Thông tư số 09/2016/TT-BVHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1936/TTr-SVHTT&DL ngày 26/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố), cấp xã phường, thị trấn và Hội thi Thông tin lưu động cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm 4 chương và 17 điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- TT Tỉnh ủy;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục VHCS - BVHTTDL;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.KGVX.40b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN (THÀNH PHỐ), CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ HỘI THI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Sơn La )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh

1. Quy định này quy định việc tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan văn nghệ quần chúng; cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố), cấp xã, phường, thị trấn và Hội thi Thông tin lưu động cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La (sau đây gọi tắt là Hội thi). Cụ thể:

1.1. Hội thi văn nghệ quần chúng

- Hội thi văn nghệ quần chúng cấp tỉnh là Hội thi do UBND tỉnh tổ chức cho các diễn viên quần chúng đến từ các địa phương, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh;

- Hội thi văn nghệ quần chúng cấp huyện (thành phố) là Hội thi do UBND các huyện (thành phố) tổ chức cho các diễn viên quần chúng đến từ các xã, phường, thị trấn và đơn vị đóng trên địa bàn cấp huyện (thành phố).

- Hội thi văn nghệ quần chúng cấp xã, phường, thị trấn là Hội thi do UBND xã, phường, thị trấn tổ chức cho các diễn viên quần chúng đến từ các bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

1.2. Hội thi Thông tin lưu động

Hội thi Thông tin lưu động cấp tỉnh do UBND tỉnh tổ chức cho các đội tuyên truyền lưu động của UBND huyện, thành phố và đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

2. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Mục tiêu (mục đích) tổ chức Hội thi

1. Tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ANQP, phát triển văn hóa theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khuyến khích quần chúng nhân dân cùng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống.

3. Đáp ứng nhu cầu giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, hưởng thụ, sáng tạo văn hóa và giải trí lành mạnh của nhân dân.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức

1. Đúng với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh và địa phương, đơn vị; tránh hình thức và lãng phí;

2. Phù hợp với mọi lứa tuổi đồng thời đảm bảo sự hài hòa trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của tỉnh;

3. Góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với hoạt động văn hóa văn nghệ của tỉnh và từng địa phương, đơn vị.

4. Đảm bảo an ninh, an toàn, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, môi trường theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG; CẤP TỈNH; CẤP HUYỆN (THÀNH PHỐ); CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ HỘI THI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Điều 4. Nội dung Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1. Tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

2. Ca ngợi truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa dân tộc kết hợp với tinh hoa văn hóa nhân loại; giáo dục đạo lý làm người, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ cho mọi tầng lớp nhân dân;

3. Ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, quê hương Sơn La; Biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tích cực trong công cuộc xây dựng sự nghiệp CNH-HĐN đất nước, trong sự nghiệp phát triển KT-XH, ANQP của tỉnh và từng địa phương, đơn vị; Tôn vinh những tấm gương điển hình trong cuộc sống, lao động và học tập;

4. Phê phán những hiện tượng tiêu cực, phòng chống tệ nạn trong xã hội.

Điều 5. Yêu cầu đối với tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1. Hội thi được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, thiết thực, bổ ích, trang trọng, không phô trương hình thức, đảm bảo thực hành tiết kiệm;

2. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của chuyên môn;

3. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, PCCC, an toàn, vệ sinh môi trường, ATTP trong quá trình tổ chức Hội thi.

4. Đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan trong quá trình tổ chức Hội thi.

Điều 6. Quy định về tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1. Đối với Hội thi, Hội diễn, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng

1.1. Hội thi cấp xã, phường (hoặc cụm xã)

- Chủ trì tổ chức: UBND xã, phường chủ trì tổ chức;

- Định kỳ: 02 năm /1 lần nhằm duy trì và phát triển phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ của quần chúng nhân dân tại cơ sở (có thể gắn với các hoạt động chào mng ngày Văn hóa các dân tộc Việt nam 19/4 hoặc ngày Đại đoàn kết các dân tộc Việt nam 18/11);

- Đối tượng: Đội văn nghệ quần chúng của các bản, tổ, tiểu khu trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Lựa chọn đội VNQC tiêu biểu tham gia Hội thi cấp huyện, thành phố.

1.2. Hội thi cấp huyện, thành phố (hoặc các ngành, lực lượng vũ trang, trường ĐH, CĐ và THCN)

- Chủ trì tổ chức: UBND các huyện, thành phố;

- Định kỳ: 02 năm/1 lần nhằm đánh giá kết quả, chất lượng hoạt động của phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ của huyện, thành phố. Kịp thời phát hiện các tài năng văn hóa nghệ thuật từ cơ sở, định hướng đào tạo bồi dưỡng, xây dựng và phát triển các đội VNQC tiêu biểu phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc và phát triển du lịch.

Đối tượng: Đội văn nghệ quần chúng của các xã, phường, thị trấn và các cơ quan đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn huyện, thành phố.

- Lựa chọn đội VNQC tiêu biểu tham gia Hội thi cấp tỉnh.

1.3. Hội thi cấp tỉnh

- Chủ trì tổ chức: UBND tỉnh (Hoặc UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - Cơ quan tham mưu chuyên môn);

- Định kỳ: 02 năm/1 lần nhằm đánh giá kết quả, chất lượng hoạt động của phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ của tỉnh. Kịp thời phát hiện các tài năng văn hóa nghệ thuật từ cơ sở, định hướng đào tạo bồi dưỡng, xây dựng và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc và phát triển du lịch.

- Đối tượng: Đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; các ngành, lực lượng vũ trang, trường ĐH, CĐ và THCN trên địa bàn tỉnh.

2. Đối với Hội thi thông tin lưu động cấp tỉnh

- Chủ trì tổ chức: UBND tỉnh (Hoặc UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - Cơ quan tham mưu chuyên môn);

- Định kỳ: 01 năm/1 lần nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đến với nhân dân các dân tộc Sơn La từ thành phố đến vùng sâu, vùng cao, biên giới, để nhân dân hiểu và thực hiện tốt hơn pháp luật của Nhà nước. Là dịp để Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố; các tác giả, đạo diễn, tuyên truyền viên, cộng tác viên trong toàn tỉnh được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm bám sát cơ sở, hướng về cơ sở ngày một hiệu quả hơn.

- Đối tượng: Đội thông tin lưu động của 12 huyện, thành phố.

Điều 7. Công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo (hoặc Hội đồng thẩm định nghệ thuật) để điều hành và thực hiện công tác tổ chức Hội thi theo kế hoạch;

- Ban tổ chức không quá 6 thành viên;

- Giám khảo: Không quá 5 thành viên;

- Tổ thư ký: 02 thành viên.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, bao gồm: Tên gọi, mục đích, yêu cầu; nội dung, giải thưởng, kinh phí, tiến độ thời gian, tổ chức thực hiện;

3. Ban hành quy chế (hoặc thể lệ) Hội thi;

4. Vận động tài trợ về cơ sở vật chất hoặc kinh phí tổ chức (nếu có);

5. Chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi.

Điều 8. Xây dựng và ban hành quy chế, thể lệ Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1. Ban tổ chức xây dựng quy chế (hoặc thể lệ) Hội thi

2. Nội dung cơ bản của quy chế (hoặc thể lệ) Hội thi

- Tên Hội thi;

- Mục đích - Yêu cầu;

- Thời gian, địa điểm tổ chức;

- Nội dung hội thi (cụ thể về: hình thức, thể loại, số lượng diễn viên, chương trình tiết mục tham gia, thời lượng mỗi nội dung...);

- Đối tượng và điều kiện tham dự Hội thi; Thủ tục đăng ký dự thi;

- Quy định về hình thức, trang phục dự thi;

- Quy định về giải thưởng của Hội thi;

- Quy định về cách tính điểm, xếp giải Hội thi;

- Quy định về giải thưởng;

- Quy định về khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại;

- Kinh phí thực hiện;

- Các quy định khác (nếu có);

- Điều khoản thi hành.

3. Quy chế (Thể lệ) phải được ban hành trước khi tổ chức Hội thi ít nhất 2 tháng.

Điều 9. Quy định về Khai mạc, bế mạc Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1. Lễ khai mạc, bế mạc Hội thi phải được tổ chức trang trọng, trang trí khánh tiết đảm bảo theo quy định và ma két được Ban tổ chức duyệt;

2. Nội dung Lễ khai mạc

- Phần nghi lễ do Ban tổ chức điều hành, bao gồm:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phát biểu khai mạc của Trưởng Ban tổ chức;

+ Phát biểu chào mừng (nếu tổ chức luân phiên địa điểm đăng cai đối với hội thi cấp tỉnh);

+ Thông báo chương trình, lịch thi diễn của Hội thi (hoặc thứ tự bốc thăm);

+ Thông báo và giới thiệu thành viên Ban giám khảo (hoặc Hội đồng thẩm định nghệ thuật);

+ Trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đoàn tham dự hội thi (nếu có).

+ Tuyên bố kết thúc Lễ khai mạc.

+ Nội dung hoạt động chào mừng: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đơn vị tổ chức hội thi hoặc địa phương đăng cai tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

3. Nội dung Lễ bế mạc

- Lựa chọn và tổ chức công diễn một số tiết mục xuất sắc của Hội thi;

- Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả của hội thi (Trưởng Ban giám khảo);

- Công tác thi đua khen thưởng, biểu dương và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, đạt giải của Hội thi: Đảm bảo quy chế thi đua khen thưởng và quy chế của Hội thi.

- Tuyên bố bế mạc hội thi.

Điều 10. Kinh phí tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối với các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.

4. Việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức Hội thi đảm bảo theo quy định tài chính hiện hành.

Điều 11. Chế độ bồi dưỡng tham gia Hội thi

1. Ban Tổ chức, tổ thư ký và các thành viên trong đơn vị nghệ thuật quần chúng khi tổ chức và tham gia hoạt động luyện tập, biểu diễn được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định tại Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Ban Giám khảo, tác giả, biên đạo, đạo diễn, họa sĩ trong cuộc thi, liên hoan được hưởng chế độ theo thỏa thuận với đơn vị tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO; CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Chế độ báo cáo

1. Các đơn vị, địa phương báo cáo định kỳ hàng năm về công tác tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể:

- UBND các xã: Báo cáo về UBND huyện và Phòng VH-TT theo định kỳ 1 năm/ lần, trước ngày 05 tháng 12 hàng năm;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phòng VH-TT các huyện, thành phố: Báo cáo gửi Sở VHTT&DL theo định kỳ 1 năm/ lần, trước ngày 10 tháng 12 hàng năm;

- Sở VHTT&DL: Báo cáo UBND tỉnh, Bộ VHTT&DL theo định kỳ 1 năm/ lần, trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Ngoài báo cáo định kỳ hàng năm, Sở VHTT&DL chủ trì tham mưu báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng hoặc việc tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm.

1. Căn cứ kết quả tổ chức Hội thi, cơ quan chủ trì tham mưu đề xuất theo thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi hoặc đóng góp có hiệu quả vào việc tổ chức hội thi.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế, quy định của Hội thi, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong việc tổ chức thực hiện Quy định tổ chức Hội thi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi cấp tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch Hội thi cấp tỉnh sau khi được phê duyệt;

3. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo đối với Hội thi cấp tỉnh;

4. Tổ chức vận động tài trợ, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để tổ chức Hội thi (nếu có).

Điều 15. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

1. Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cấp huyện (Thành phố), cấp xã, phường, thị trấn theo định kỳ;

2. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nguồn kinh phí tổ chức Hội thi cấp huyện (Thành phố), cấp xã, phường, thị trấn theo định kỳ;

3. Ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi cấp huyện (Thành phố) theo định kỳ;

3. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo đối với Hội thi cấp huyện, thành phố; Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức Hội thi của huyện, thành phố.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học liên quan và UBND xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp với Sở VHTT&DL; UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội thi các cấp theo định kỳ;

2. Lựa chọn và thành lập đoàn NTQC của địa phương, đơn vị tham gia Hội thi cấp tỉnh theo kế hoạch của tỉnh;

3. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh:

- Tham mưu cho Sở VHTT&DL xây dựng kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, dự thảo các quy chế, quy định;

- Tham mưu chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

- Lựa chọn và thành lập đoàn văn nghệ quần chúng (hoặc nghệ thuật quần chúng) của tỉnh tham gia các kỳ Hội thi, Hội diễn, Liên hoan toàn quốc.

4. Đối với UBND xã, phường, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng cấp xã, phường, thị trấn theo định kỳ;

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức hội thi.

Điều 17. Hiệu lực thi hành.

1. Quy định này có hiệu lực từ ngày ban hành;

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, xem xét hoặc tổng hợp kiến nghị điều chỉnh bổ sung trình UBND tỉnh quyết định./.