×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP , ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 24 tháng 3 năm 2016, thẩm định đề cương dự án bảo vệ môi trường năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12 tháng 5 năm 2016, của Tổ thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung, kinh phí, tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường năm 2016 (Có đề cương chi tiết kèm theo).

1. Tên dự án: “Xây dng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc thông qua chuyển giao kỹ thuật sản xuất phân bón hữu cơ tại chỗ từ nguồn phế phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp”.

2. Cơ quan chủ trì dự án: Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc.

3. Chủ nhiệm dự án: TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc.

4. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm (2016 - 2017).

5. Kinh phí thực hiện năm 2016: 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Ủy ban Dân tộc năm 2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Vụ Tổng hợp có trách nhiệm ký kết hợp đồng với đơn vị chủ trì thực hiện dự án và chủ nhiệm dự án; chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

2. Viện trưởng Viện Dân tộc có trách nhiệm tổ chức, quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy định của pháp luật.

3. Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng nội dung đề cương đã phê duyệt; định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án về Vụ Tổng hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Viện trưởng Viện Dân tộc, Chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (07b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Ph
an Văn Hùng