×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG, KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP , ngày 12/10/2012 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2016;

Căn cứ Biên bản kiểm tra kết quả thực hiện mô hình của dự án thực hiện năm 2015, ngày 27/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp ngày 15/4/2016, thẩm định nội dung, dự toán kinh phí dự án bảo vệ môi trường năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung, kinh phí, tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện dự án bảo vệ môi trường năm 2016 (Có đề cương chi tiết kèm theo).

1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường sống thông qua cải thiện tập quán sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi phía Bắc”.

2. Cơ quan chủ trì dự án: Vụ Địa phương I, Ủy ban Dân tộc.

3. Chủ nhiệm dự án: ThS. Tráng A Dương.

4. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm (2015 - 2016).

5. Kinh phí thực hiện: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của Ủy ban Dân tộc năm 2015 và năm 2016. Trong đó:

- Kinh phí năm 2015: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

- Kinh phí năm 2016: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1 Quyết định này thay thế Quyết định số 367/QĐ-UBDT ngày 02/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt đề cương dự án bảo vệ môi trường năm 2015.

2. Vụ trưởng: Vụ Tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng kinh phí đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Chủ nhiệm dự án và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, CNUB (b/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Phan Văn Hùng