Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 28/2014/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ TIÊU CHÍ TRONG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ DẠY NGHỀ CÁC HUYỆN; TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT VÀ BẢO LỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề các huyện; Trung tâm giáo dục thường xuyên tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, như sau:

1. Giáo viên:

Giáo viên cơ hữu và giáo viên thỉnh giảng của Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề các huyện, Trung tâm giáo dục thường xuyên tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đủ về cơ cấu bộ môn, đạt tỷ lệ 1,7 giáo viên / lớp đối với các lớp học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên trung học phổ thông. Những trung tâm có 5 lớp học trở lên phải có ít nhất 05 giáo viên cơ hữu các môn học: ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh.

2. Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên:

a) Học lực:

- Trung bình trở lên: Đạt ít nhất 80 % đối với học viên cấp trung học cơ sở, 75 % đối với học viên cấp trung học phổ thông;

- Loại khá trở lên: Đạt ít nhất 20 % đối với học viên cấp trung học cơ sở, 15 % đối với học viên cấp trung học phổ thông.

b) Hạnh kiểm:

- Tỷ lệ học viên (thuộc diện xếp loại hạnh kiểm) xếp loại tốt, loại khá đạt ít nhất 80 % đối với học viên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông;

- Tỷ lệ học viên bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn, không quá 1 %;

- Không có học viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề các huyện, Trung tâm giáo dục thường xuyên tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh LĐ;
- Như điều 4;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến