Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2010/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ- CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 210/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 về việc sửa đổi,bổ sung mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh điện Biên về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Sửa đổi mức thu phí, lệ phí:

1. Sửa đổi mức thu tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm 1.1.2 - Mục II- Phần A Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 ( đăng ký hộ tịch tại UBND huyện, thị xã, thành phố).

- Thay đổi cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch: Mức thu 5.000 đồng.

2. Sửa đổi một số mức thu tại điểm 1.1.3 - Mục II - Phần A Quyết định số

11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 ( đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, UBND tỉnh)

như sau:

- đăng ký khai sinh: 10.000 đồng.

- đăng ký lại khai sinh: 25.000 đồng.

- đăng ký kết hôn: 500.000 đồng.

- đăng ký lại việc kết hôn: 500.000 đồng.

- đăng ký khai tử: 10.000 đồng.

- đăng ký lại việc khai tử: 25.000 đồng.

- Nuôi con nuôi: 1.000.000 đồng.

- Nhận con ngoài giá thú: 500.000 đồng.

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc: 2.000 đồng/01 bản sao.

- Các việc đăng ký hộ tịch khác: 25.000 đồng (Gồm: xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc, thay đổi cải cách hộ tịch, đăng ký giám hộ, cấp lại bản chính giấy khai sinh).

- Ghi vào sổ hộ tịch các việc về hộ tịch: 10.000 đồng.

3. điều chỉnh điểm 11.3, Mục I, Phần A Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 (Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ hành chính do vi phạm). như sau:

- Xe đạp, xe thô sơ khác: 3.000 đồng/xe/ngày, đêm (ngày 1.000 đồng/xe, đêm

2.000 đồng/xe).

- Xe máy, xe mô tô và xe có kết cấu tương tự: 6.000 đồng/xe/ngày, đêm (ngày

2.000 đồng/xe, đêm 4.000 đồng/xe).

- Xe ô tô con và các loại xe cơ giới khác: 30.000 đồng/xe/ngày, đêm (ngày

10.000 đồng/xe, đêm 20.000 đồng/xe).

II. Bổ sung mức thu lệ phí:

Đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp:

- Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài: 10.000 đồng.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thu phí, lệ phí đảm bảo đúng đối tượng, mức thu và quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại phí, lệ phí theo đúng chế độ chính sách hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các nội dung tương ứng tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh điện Biên về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh. Các nội dung quy định khác ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2007 của UBND tỉnh Điện Biên vẫn có hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân