Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TIỂU BAN VĂN HÓA (ỦY BAN QUỐC GIA UNESCO VIỆT NAM)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành tại Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn Tiểu ban Văn hóa, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Tiểu ban Văn hóa - Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, ban hành tại Quyết định số 3664/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Tiểu ban Văn hóa (Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam) kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy
Phó Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam
Trưởng Tiểu ban Văn hóa

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA TIỂU BAN VĂN HÓA (ỦY BAN QUỐC GIA UNESCO VIỆT NAM)
(Ban hành theo Quyết định số…….ngày…..tháng.….năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Nội dung

Dự kiến thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Các công việc chung:

 

 

 

1.

Điều phối chung hoạt động của Tiểu ban Văn hóa

Cả năm 2020

Cục Hợp tác quốc tế

Các thành viên Tiểu ban Văn hóa

 

Bố trí buổi làm việc giữa Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và ông Michael Croft-Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội

Tháng 1/2020

Cục Hợp tác quốc tế

Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

2

Đối với Chương trình “Ký ức Thế giới”

 

 

 

-

Triển khai các thủ tục tiếp nhận

Quý I/2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan

-

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận Chương trình

Quý II đến hết năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan

3

Nghiên cứu, đề xuất khả năng, thủ tục gia nhập Công ước UNESCO 2001 về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước.

Quý II/2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các đơn vị liên quan

4

Triển khai các thủ tục thành lập Ủy ban Quốc gia ICOMOS Việt Nam

Quý IV/2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan

5

Lồng ghép, giới thiệu các di sản Việt Nam được UNESCO công nhận trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá hình ảnh quốc gia, giới thiệu đất nước, con người, văn hóa, nghệ thuật Việt Nam ở nước ngoài, cũng như các hoạt động, sự kiện quan trọng tổ chức tại Việt Nam

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị trực thuộc Tiểu ban Văn hóa

 

6

Tăng cường tiếp cận và huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị trực thuộc Tiểu ban Văn hóa

 

II

Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

 

 

 

1

Đầu mối theo dõi Công ước:

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

2

Thực hiện nghĩa vụ quốc tế:

 

 

 

-

Tham dự Kỳ họp thứ 44 Ủy ban Di sản Thế giới, tổ chức tại Phúc Châu, Trung Quốc từ 29/6 - 9/7/2020

Quý II/2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

-

Thực hiện thủ tục đóng niên liễm

Quý II/2020

Cục Hợp tác quốc tế

Cục Di sản văn hóa

-

Triển khai công tác chuẩn bị ứng cử tại Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và các đơn vị liên quan

-

Thực hiện các nghĩa vụ thành viên khác theo các Công ước UNESCO và các tổ chức quốc tế liên quan (báo cáo định kỳ, đột xuất…)

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

-

Phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Công ước UNESCO 1972

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị thành viên Tiểu ban Văn hóa

 

3

Công tác quản lý Nhà nước

 

 

 

-

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam;

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

-

Phổ biến, triển khai thực hiện các quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

4

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương:

 

 

 

-

Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đệ trình UNESCO công nhận các danh hiệu liên quan trong thời gian sắp tới

Quý II/2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan

-

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương và ban, ngành liên quan xây dựng hồ sơ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam trình UNESCO

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan

-

Xây dựng cơ chế giám sát, cảnh báo, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị của UNESCO đối với các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

5

Công tác xây dựng hồ sơ

 

 

 

-

Hỗ trợ Lào trong việc chuẩn bị kế hoạch, thủ tục xây dựng Hồ sơ Vườn quốc gia Hin-nam-no, huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn trình UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

-

Theo dõi các hồ sơ trong Danh mục dự kiến đệ trình UNESCO: Ba Bể-Na Hang, Óc Eo, Hạ Long-Cát Bà, Yên Tử…

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

6

Hoạt động chuyên môn:

 

 

 

-

Tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức khu vực và quốc tế như: Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, IUCN, Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các tài sản văn hóa (ICCROM)…

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

-

Tiếp tục triển khai dự án hợp tác với các chuyên gia Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Ấn Độ thực hiện tu bổ các nhóm tháp K, H, A giai đoạn 2016 - 2020 do Chính phủ Ấn Độ tài trợ

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

III

Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

 

 

 

1

Đầu mối theo dõi Công ước

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

2

Thực hiện nghĩa vụ quốc tế:

 

 

 

-

Phối hợp triển khai Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” trong Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Quý I/2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Tỉnh Tuyên Quang, các địa phương có di sản và đơn vị liên quan

-

Thực hiện thủ tục đóng niên liễm

Quý II/2020

Cục Hợp tác quốc tế

Cục Di sản văn hóa

-

Tham dự Kỳ họp thứ 15 Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, tổ chức từ 30/11-5/12/2020 tại Jamaica

Quý IV/2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

-

Triển khai công tác chuẩn bị, ứng cử tại Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 nhiệm kỳ 2023-2027.

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và các đơn vị liên quan

-

Thực hiện các nghĩa vụ thành viên khác theo các Công ước UNESCO và các tổ chức quốc tế liên quan (báo cáo định kỳ, đột xuất…)

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

-

Phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Công ước UNESCO 2003

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị thành viên Tiểu ban Văn hóa

 

-

Hỗ trợ PGS.TS Nguyễn Thị Hiền, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam hoàn thành vai trò thành viên Ban Tư vấn Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị thành viên Tiểu ban Văn hóa

 

3

Công tác quản lý Nhà nước

 

 

 

-

Tiếp tục thực hiện việc kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo tinh thần của Công ước 2003.

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Các đơn vị liên quan

-

Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý di sản văn hóa phi vật thể

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

-

Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại theo cam kết tại hồ sơ di sản.

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Các đơn vị liên quan

4

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương

 

 

 

 

Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Các đơn vị liên quan

5

Công tác xây dựng hồ sơ

 

 

 

-

Theo dõi hồ sơ đề cử UNESCO về các di sản Nghệ thuật Xòe Thái (Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại) và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm (Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp) để xem xét đưa vào các Danh sách trong các chu kỳ xét sắp tới.

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và các đơn vị liên quan

-

Phối hợp với Hàn Quốc về việc tái khởi động hồ sơ đa quốc gia Sơn mài trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và các đơn vị liên quan

6

Hoạt động chuyên môn

 

 

 

-

Tham dự hội thảo, hội nghị, các buổi làm việc, phối hợp chuyên môn với các trung tâm hạng 2 của UNESCO trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm Trung tâm Thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP - Hàn Quốc); Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (IRCI - Nhật Bản); Trung tâm Đào tạo quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CRIHAP - Trung Quốc)

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan

IV

Công ước UNESCO 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất, nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa

 

 

 

1

Đầu mối theo dõi Công ước

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

2

Thực hiện nghĩa vụ quốc tế:

 

 

 

-

Tham dự Kỳ họp thứ 22 Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 1970, tổ chức vào tháng 5/2020 tại Paris, Pháp

Quý II/2020

Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế

Các đơn vị liên quan

-

Thực hiện thủ tục đóng niên liễm

Quý II/2020

Cục Hợp tác quốc tế

Cục Di sản văn hóa

-

Thực hiện các nghĩa vụ thành viên khác theo các Công ước UNESCO và các tổ chức quốc tế liên quan (báo cáo định kỳ, đột xuất…)

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

-

Phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Công ước UNESCO 1970

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị thành viên Tiểu ban Văn hóa

 

3

Công tác quản lý Nhà nước

 

 

 

-

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ cổ vật, bảo tàng

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

-

Tham mưu lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

4

Hợp tác chuyên môn

 

 

 

-

Tham dự hội thảo, hội nghị, các buổi làm việc, phối hợp chuyên môn với ICOM, Văn phòng UNESCO Hà Nội và các tổ chức chuyên môn liên quan

Cả năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

-

Nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội Bảo tàng Á-Âu (ASEMUS)

Năm 2020

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế, Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

V

Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa

 

 

 

1

Đầu mối theo dõi Công ước

Cả năm 2020

Cục Hợp tác quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan

2

Thực hiện nghĩa vụ quốc tế:

 

 

 

-

Tham dự Kỳ họp thứ 13 Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng các biểu đạt văn hóa, tổ chức từ 11-14/2/2020 tại Paris, Pháp

Quý I/2020

Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc

Các đơn vị liên quan

-

Triển khai Kế hoạch Xây dựng Báo cáo Quốc gia định kỳ giai đoạn 2016-2019 theo mẫu báo cáo trực tuyến mới được thực hiện trên cơ sở Khung giám sát chính sách của Công ước 2005

Đến 30/4/2020

Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Các đơn vị liên quan

-

Triển khai công tác chuẩn bị ứng cử tại Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005 nhiệm kỳ 2021-2024.

Cả năm 2020

Cục Hợp tác quốc tế, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và các đơn vị liên quan

-

Thực hiện các thủ tục đóng góp cho Quỹ IFCD.

Năm 2020

Cục Hợp tác quốc tế

 

-

Thực hiện các nghĩa vụ thành viên khác theo Công ước

Cả năm 2020

Cục Hợp tác quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan

-

Phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến Công ước UNESCO 2005

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị thành viên Tiểu ban Văn hóa

 

-

Phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu về “Hà Nội -thành phố thiết kế sáng tạo: thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO

Cả năm 2020

Tất cả các đơn vị thành viên Tiểu ban Văn hóa

 

3

Hợp tác chuyên môn

 

 

 

-

Tham dự hội thảo, hội nghị, các buổi làm việc, phối hợp chuyên môn với Văn phòng UNESCO Hà Nội và các tổ chức chuyên môn liên quan

Cả năm 2020

Cục Hợp tác quốc tế

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan

VI

Công ước UNESCO về chống doping trong thể thao

 

 

 

1

Đầu mối theo dõi Công ước

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

2

Thực hiện các nghĩa vụ thành viên (báo cáo, niên liễm, tham dự các phiên họp…)

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Cục Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan

3

Giáo dục truyền thông về phòng chống doping

 

 

 

-

Tổ chức các lớp giáo dục, truyền thông về phòng chống doping cho các vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ thể thao tại 12 tỉnh, thành phố

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

-

Tổ chức các lớp tập huấn về doping và y học thể thao

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

-

Cập nhật các thông tin về phòng chống doping trên website và facebook củ Trung tâm doping và Y học thể thao

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

-

Phổ biến các khóa học trực tuyến về phòng chống doping

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

4

Hợp tác quốc tế về phòng chống doping

 

 

 

-

Tham dự các Hội nghị, lớp tập huấn quốc tế về phòng chống doping

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan

-

Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế về phòng chống doping

Cả năm 2020

Tổng cục Thể dục thể thao

Các đơn vị liên quan