Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2786/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ NỘI VỤ, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 802/TTr-SNV ngày 01 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý tổ chức, hoạt động và quản lý Hội trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ cho ý kiến về tổ chức đại hội của các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể, đổi tên và phê duyệt Điều lệ Hội đối với Hội có phạm vị hoạt động trong xã.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(20b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh