Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÓNG, CẤP MỚI VÀ B SUNG MÃ ĐNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THAM GIA TRAO ĐI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành”;

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 183/STTTT-TTr ngày 24 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách mã định danh được đóng, cấp mới và bổ sung cho các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia trao đổi văn bản điện t(có Phụ lục gửi kèm)

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Như Điều 2;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, PCT UBND tỉnh(Ô. Hưng);
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐÓNG, CẤP MỚI VÀ BSUNG MÃ ĐỊNH DANH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC/TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN THAM GIA TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đơn vị

Mã định danh cũ sẽ đóng

Mã định danh bổ sung mới

Ghi chú

1

UBND huyện Bạch Thông

 

 

 

1.1

UBND xã Cao Sơn

000.16.33.H03

000.36.33.H03

 

1.2

UBND xã Đôn Phong

000.17.33.H03

000.37.33.H03

 

1.3

UBND xã Dương Phong

000.18.33.H03

000.38.33.H03

 

1.4

UBND xã Tân Tú

UBND xã Tân Tiến
000.30.33.H03

UBND xã Tú Trĩ
000.31.33.H03

000.39.33.H03

 

1.5

UBND xã Quân Hà

UBND xã Quân Bình
000.27.33.H03

UBND xã Hà V
000.19.33.H03

000.40.33.H03

 

2

UBND huyện Chợ Đồn

 

 

 

2.1

UBND Thị trấn Bằng Lũng

000.16.34.H03

000.43.34.H03

 

2.2

UBND xã Bản Thi

000.17.34.H03

000.44.34.H03

 

2.3

UBND xã Bằng Phúc

000.18.34.H03

000.45.34.H03

 

2.4

UBND xã Bình Trung

000.19.34.H03

000.46.34.H03

 

2.5

UBND xã Đồng Thắng

UBND xã Đông Viên
000.23.34.H03

UBND xã Rã Bản
000.34.34.H03

000.47.34.H03

 

2.6

UBND xã Yên Phong

UBND xã Phong Huân

000.31.34.H03

UBND xã Yên Nhuận

000.38.34.H03

000.48.34.H03

 

3

UBND huyện Na Rì

 

 

 

3.1

UBND xã Văn Lang

UBND xã Ân Tình

000.20.36.H03

UBND xã Lạng San

000.31.36.H03

000.42.36.H03

 

3.2

UBND xã Trần Phú

UBND xã Hảo Nghĩa

000.26.36.H03

UBND xã Hữu Thác

000.27.36.H03

000.43.36.H03

 

3.3

UBND xã Sơn Thành

UBND xã Lam Sơn
 000.30.36.H03

UBND xã Lương Thành
 000.34.36.H03

000.44.36.H03

 

3.4

UBND xã Văn Vũ

UBND xã Văn Học:
000.37.36.H03

UBND xã Vũ Loan:
000.39.36.H03

000.45.36.H03

 

3.5

Thtrấn Yến Lạc

UBND xã Lương Hạ
000.33.36.H03

 

Giữ nguyên mã:

000.19.36.H03

4

UBND huyện Ngân Sơn

 

 

 

4.1

UBND xã Cốc Đán

000.16.37.H03

000.30.37.H03

 

4.2

UBND xã Đức Vân

000.17.37.H03

000.31.37.H03

 

4.3

UBND xã Hiệp Lực

UBND xã Hương Nê:
 000.18.37.H03

UBND xã Lãng Ngâm:
000.19.37.H03

000.32.37.H03

 

5

UBND huyện Chợ Mới

 

 

 

5.1

UBND xã Cao Kỳ

000.16.35.H03

000.38.35.H03

 

5.2

UBND xã Hòa Mục

000.17.35.H03

000.39.35.H03

 

5.3

UBND xã Mai Lạp

000.18.35.H03

000.40.35.H03

 

5.4

UBND thị trấn Đồng Tâm

UBND thị trấn Chợ Mới:
 000.17.35.H03

 UBND xã Yên Đĩnh:
 000.31.35.H03

000.41.35.H03

 

5.5

UBND xã Thanh Thịnh

UBND xã Nông Thịnh
 000.21.35.H03

UBND xã Thanh Bình
 000.27.35.H03

000.42.35.H03

 

 

UBND Huyện Ba B

 

 

 

 

UBND xã Thượng Giáo

UBND xã Cao Trĩ
 000.23.32.H03

 

Giữ nguyên mã:

000.34.32.H03

6

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Văn Phòng Đăng ký đất đai

000.07.05.H03

 

Giữ nguyên mã:

000.02.05.H03

6.1

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn

 

001.02.05.H03

 

6.2

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Ba Bể

 

002.02.05 .H03

 

6.3

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn

 

003.02.05.H03

 

6.4

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Pắc Nặm

 

004.02.05 .H03

 

6.5

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ngân Sơn

 

005.02.05.H03

 

6.6

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Na Rì

 

006.02.05.H03

 

6.7

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Mới

 

007.02.05.H03

 

6.8

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bạch Thông

 

008.02.05 .H03