Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX BÌNH ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại công văn số 9757/VPCP-CN ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn số 6113/BKHĐT-QLKKT ngày 28 tháng 08 năm 2019 và số 778/BKHĐT-QLKKT ngày 11 tháng 02 năm 2020 về hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Becamex Bình Định.

2. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định.

3. Mục tiêu dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

4. Quy mô dự án: 1.000 ha.

5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.333,040 tỷ đồng, bao gồm vốn góp của Nhà đầu tư là 499,956 tỷ đồng, vốn vay là 2.000,042 tỷ đồng và vốn huy động khác là 833,042 tỷ đồng.

7. Tiến độ thực hiện dự án: không quá 10 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu Nhà đầu tư: (i) phân kỳ dự án đầu tư; (ii) cụ thể hóa tiến độ triển khai dự án đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu phải phù hợp với quy định của pháp luật.

8. Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

9. Ưu đãi đầu tư: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định:

a) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chịu trách nhiệm về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

c) Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

d) Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo các giai đoạn của dự án đầu tư và quy định của pháp luật. Đảm bảo quyền sử dụng địa điểm đầu tư của Nhà đầu tư, không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm, đảm bảo Nhà đầu tư có đủ điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

đ) Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định yêu cầu Nhà đầu tư tiếp thu ý kiến của các cơ quan; thực hiện các thủ tục và xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; tăng vốn điều lệ, đảm bảo góp đủ số vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án, bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh khác ngoài dự án này; cụ thể phương án huy động vốn nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình huy động nguồn lực thực hiện dự án; thu hút đầu tư vào khu công nghiệp phải phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành các công trình, đáp ứng kịp thời yêu cầu môi trường trong từng giai đoạn phát triển của khu công nghiệp.

e) Chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; giám sát việc tuân thủ quy định và yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật; phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp và hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; xây dựng phương án thu hồi đất phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư của dự án để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

g) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện mức ưu đãi về tiền thuê đất thấp hơn so với mức ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, CT, NN&PTNT, GTVT;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng