Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý lễ hội tại một số địa phương trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Các Cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VHCS, QH.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ LỄ HỘI TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA
(Phê duyệt theo Quyết định số: /QĐ-BVHTTDL ngày tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm triển khai thực hiện các văn bản: Công văn số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội.

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian kiểm tra

Dự kiến trong tháng 02 năm 2020.

2. Thành phần

- Cục Văn hóa cơ sở.

- Cục Di sản Văn hóa.

- Thanh tra Bộ.

3. Địa điểm:

Các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Việc triển khai thực hiện các Công văn số 79-CV/TW ngày 29 tháng 01 năm 2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội.

2. Kiểm tra việc thực hiện dừng, giảm quy mô, thời gian tổ chức lễ hội; giảm các hoạt động trong lễ hội; hạn chế tổ chức các hoạt động hội tập trung đông người tham gia; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Văn hóa cơ sở: Xây dựng kế hoạch, lịch phân công, tổng hợp, báo cáo tình hình kiểm tra.

2. Về kinh phí: Kinh phí tổ chức kiểm tra trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2020. Chế độ công tác phí của Thành viên tham gia Đoàn kiểm tra do cơ quan cử cán bộ chi trả theo quy định tài chính hiện hành. Thành viên Đoàn kiểm tra đi, về bằng phương tiện máy bay.

3. Các Cục, đơn vị thuộc Bộ tham gia kiểm tra lễ hội tại địa phương theo lịch phân công.

Để việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích đạt hiệu quả, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.