Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2014/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH, CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12/6/1999;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI - kỳ họp thứ 11 về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Tờ trình số 110/TTr- MTTQ-BTT ngày 29/5/2014 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 65/BC-STP ngày 23/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện (sau đây gọi tắt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp).

2. Đối tượng áp dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

3. Mức chi:

a) Chi tiếp xã giao:

Chi đón tiếp các đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp: Thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh quy định về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện: Mức chi 500.000 đồng/1 đại biểu.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc: Mức chi 500.000 đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 2 lần/1 năm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn:

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp:

- Chi thăm hỏi khi bị ốm đau:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 1.000.000 đồng/người/năm;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 500.000 đồng/người/năm.

- Chi phúng viếng khi qua đời:

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 1.000.000 đồng/người;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 500.000 đồng/người.

- Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn):

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: 1.000.000 đồng/gia đình/năm;

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 500.000 đồng/gia đình/năm.

4. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí bảo đảm cho chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng thuộc nhiệm vụ của cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đúng đối tượng, đúng chế độ quy định tại Điều 1

Quyết định này, công khai minh bạch và phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc chi tiêu sai quy định.

2. Việc lập dự toán, thanh quyết toán và kiểm soát chi:

a) Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

b) Việc kiểm soát chi kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện phải được thực hiện kiểm soát và quyết toán theo từng nội dung: tiếp xã giao; tặng quà lưu niệm, chúc mừng; thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ gia đình gặp khó khăn và chứng từ chi tiêu hợp pháp theo quy định.

Những khoản chi tiêu đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện không đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này khi kiểm tra phát hiện, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính các cấp có quyền xuất toán và yêu cầu nộp vào công quỹ. Người quyết định chi sai phải bồi hoàn toàn bộ số tiền chi sai đó cho cơ quan, đơn vị, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa phù hợp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổng hợp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q.CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích