Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2677/QĐ-UBND .VX

Vinh, ngày 02 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 1212/TTr/QLVH ngày 20/7/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An (Có văn bản đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA  TỈNH NGHỆ AN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND.VX ngày 02 tháng 08 năm 2007của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng sâu rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động.

Điều 4. Ban Chỉ đạo thực hiện sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Chương 2:

NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO VÀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Nghệ An có chức năng làm tư vấn cho UBND tỉnh về quản lý, chỉ đạo việc xây dựng con người Nghệ An có tư tưởng, đạo đức, tình cảm, lối sống phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và đời sống văn hóa tiến bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng.

2. Xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện phong trào.

4. Đề ra các chủ trương, giải pháp nhằm huy động mọi nguồn lực, tập trung mọi lực lượng đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào; khen thưởng và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thể, khu dân cư có thành tích xuất sắc trong phong trào.

6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào.

7. Chỉ đạo hoạt động, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp làm Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo ngành Văn hóa - Thông tin và Mặt trận Tổ quốc các cấp làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Công tác Mặt trận làm Trưởng ban vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị.

4. Chỉ đạo xây dựng, ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 7. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, các hội nghị triển khai công tác, sơ kết, tổng kết phong trào khi được Trưởng ban uỷ quyền.

2. Chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 8. Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm các thành viên Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và đại diện các cơ quan: Sở Văn hóa - Thông tin, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.

Nhiệm vụ của Thường trực Ban Chỉ đạo:

1. Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo để đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

2. Thay mặt Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện các hoạt động đột xuất quan trọng, cấp bách.

3. Thảo luận, quyết định các hoạt động của Ban Chỉ đạo giữa 2 kỳ họp và báo cáo Ban Chỉ đạo tại kỳ họp gần nhất.

4. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo, theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 9. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ chung:

a) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, nhiệm cụ thể của thành viên, cơ quan thành viên được quy định tại Điều 5 và Điều 10 của Quy chế này.

b) Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào theo hệ thống tổ chức sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

c) Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp liên quan, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ chính trị chuyên môn nghiệp vụ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên:

- Sở Văn hóa - Thông tin: phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo; Chủ trì chỉ đạo phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng bản văn hóa, Khối phố văn hóa.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận, Ban Dân tộc và các đoàn thể tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chủ trì chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đời sống văn hóa tốt và phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động.

- Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hệ thống đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức triển khai thực hiện phong trào xoá đói giảm nghèo.

- Sở Thể dục - Thể thao: chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

- Sở Y tế: chủ trì triển khai công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa sức khoẻ, làng, khu phố văn hóa sức khoẻ, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Sở Khoa học - Công nghệ: chủ trì phong trào học tập, lao động sáng tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin để chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong các trường học, lực lượng Công an nhân dân và lực lượng vũ trang.

- Sở Tài chính: hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, huy động, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí cho Ban Chỉ đạo các cấp.

- Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em: chỉ đạo triển khai công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Hội Văn học - Nghệ thuật: tổ chức các hoạt động sáng tác văn học - nghệ thuật về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chương 3:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Điều 10. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Điều 11. Theo đề nghị của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định danh sách thành viên, bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 12. Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 13. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập bộ phận thư ký bán chuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 14. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Sở Văn hóa - Thông tin để giao dịch và ban hành các văn bản liên quan.

Điều 15. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.

Điều 16. Hội họp:

1. Họp Ban Chỉ đạo: 6 tháng một lần

2. Họp Thường trực Ban Chỉ đạo: 3 tháng một lần.

3. Hội nghị sơ kết 6 tháng

4. Hội nghị tổng kết: 1 năm một lần

Điều 17. Kiểm tra phong trào:

1. Thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra phong trào ở các huyện, thành, thị được phân công phụ trách 1 năm một lần.

2. Thường trực Ban Chỉ đạo có thể tổ chức đoàn kiểm tra bất thường khi có việc đột xuất.

Điều 18. Chế độ báo cáo

Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành, thị báo cáo bằng văn bản tình hình thực hiện cuộc vận động với Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Văn hóa - Thông tin) 6 tháng một lần (trước ngày 20/6 và ngày 30/11 hàng năm).

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Điều 20. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò căn cứ vào Quy chế này, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thành, thị./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành