Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 10/2007/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 01 tháng 02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” QUẬN 8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 7611/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc điều chỉnh nhân sự Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 8;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 (Công văn số 120/VHTT ngày 16 tháng 11 năm 2006) và Trưởng Phòng Nội vụ quận 8
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Nội vụ quận 8, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” QUẬN 8
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8)

Chương 1:

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 1. Chức năng

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 8 là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo, hướng dẫn:

- Cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở khu phố, 6 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa;

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện phong trào xây dựng “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”, “đơn vị văn hóa”, “điểm sáng văn hóa”;

- Xây dựng phong trào nêu gương “người tốt việc tốt”.

Điều 2. Nhiệm vụ - Quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp tổ chức thực hiện phong trào hàng năm. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo 16 phường, Ban Vận động xây dựng đơn vị văn hóa của các cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn”, “đơn vị văn hóa” và phong trào “Người tốt, việc tốt”.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo được huy động cán bộ, công chức các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo để giúp Ban Chỉ đạo về công tác nghiệp vụ chuyên môn.

Chương 2:

CƠ CẤU TỔ CHỨC - PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 8 có: 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các Ủy viên.

2. Trưởng ban và các Phó Trưởng ban cơ cấu thành bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo. Nhiệm vụ của bộ phận thường trực là dự thảo báo cáo, hoạch định chương trình - kế hoạch thông qua Ban Chỉ đạo; điều phối thực hiện chương trình công tác; thẩm định các kiến nghị của cơ sở điều phối các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Các thành viên được cơ cấu ở các ngành, đoàn thể có liên quan theo hướng dẫn của thành phố.

Điều 4. Phân công trách nhiệm

1. Trưởng ban (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8): chỉ đạo phụ trách chung, trực tiếp giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc quản lý hành chính Nhà nước, chỉ đạo kiểm tra các ngành chính quyền phối hợp thực hiện các nội dung cuộc vận động; đề xuất kiến nghị với Quận ủy về việc ra Nghị quyết, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở khu phố vững mạnh.

2. Phó Trưởng Ban thường trực (Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8): xây dựng dự thảo các kế hoạch, báo cáo sơ tổng kết của Ban Chỉ đạo, đề xuất củng cố thay đổi cơ cấu nhân sự Ban Chỉ đạo (nếu có), duy trì việc thực hiện quy chế và tổ chức của Ban Chỉ đạo; phối hợp chỉ đạo thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa, phường văn hóa, khu phố văn hóa; tiếp nhận những kiến nghị của cơ sở, đề xuất các ngành và Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết; phối hợp tổ chức các cuộc liên hoan biểu dương nhân điển hình; dự trù và quản lý sử dụng kinh phí được duyệt theo quy định.

3. Phó Trưởng ban (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8): Phối hợp chỉ đạo hướng dẫn tổng hợp báo cáo việc thực hiện nội dung cuộc vận động ở địa bàn dân cư (xây dựng khu phố tiên tiến - văn hóa; Xây dựng và nhân điển hình phong trào “Người tốt, việc tốt”…); Tổ chức phối hợp xây dựng các tổ chức thành viên của Mặt trận ở khu phố vững mạnh toàn diện; Chịu trách nhiệm chính trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn dân cư.

4. Các Ủy viên: căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện, cần tập trung những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Ban Tổ chức Quận ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy theo dõi chỉ đạo hướng dẫn việc xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, gắn bó với nhân dân trong khu dân cư; Thực hiện các hoạt động giám sát (theo quy chế dân chủ ở cơ sở) của nhân dân; Tham mưu Quận ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện cuộc vận động trong từng thời gian.

+ Thành viên Ban Dân vận Quận ủy quận 8 phụ trách phường 1.

+ Thành viên Ban Tổ chức Quận ủy quận 8 phụ trách phường 3.

+ Thành viên Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8 phụ trách phường 9.

(Riêng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 8 còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức phát động, bình chọn và nêu gương “Người tốt, việc tốt” tại địa phương).

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8:

Theo dõi chỉ đạo hướng dẫn: lao động việc làm, chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, triển khai phong trào xây dựng địa bàn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm (theo Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT ngày 17 tháng 11 năm 2005 ); Phụ trách phường 2.

- Công an quận:

Theo dõi chỉ đạo hướng dẫn xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới”, phát động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo tội phạm trở về với gia đình và cộng đồng dân cư; phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 3 giảm, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chỉ đạo hướng dẫn cơ sở thuộc ngành tham gia đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa; phụ trách phường 4.

- Hội Chữ thập đỏ: Theo dõi chỉ đạo hướng dẫn công tác từ thiện xã hội - hoạt động chữ thập đỏ ở cơ sở; phối hợp chăm lo cho những gia đình, cá nhân cơ nhỡ, tàn tật, neo đơn, bị thiên tai dịch họa; phụ trách phường 5.

- Trung tâm Y tế:

 Tổ chức tiêm chủng cho các cháu trong độ tuổi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dập tắt kịp thời các ổ dịch phát sinh; vận động phòng chống lây nhiễm các bệnh xã hội; thực hiện tốt Pháp lệnh An toàn vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế quận 8 có kế hoạch đẩy mạnh xây dựng môi trường xanh - sạch đẹp, giữ gìn cải thiện vệ sinh môi trường, chú ý tập trung các khu vực trọng điểm về mặt vệ sinh môi trường; phụ trách phường 10.

- Công ty Dịch vụ công ích:

 Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng môi trường không ô nhiễm, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường phố, lòng kênh, không phóng uế bừa bãi nơi công cộng, tham gia ngày chủ nhật xanh trồng và bảo vệ cây xanh, xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, giải tỏa nhà vệ sinh trên kênh rạch; phụ trách phường 6.

- Trung tâm Văn hóa quận 8 và Trung tâm Thể dục Thể thao quận 8:

Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, tổ chức xây dựng tủ sách phong trào đọc sách báo, luân chuyển sách, tổ chức các điểm sáng văn hóa; bản thông tin nội bộ các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; tổ chức các cuộc họp liên hoan “Hội thi, hội diễn Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao ở địa bàn khu phố, phường, quận”; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở và hướng dẫn cơ sở tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm ở các đơn vị bạn.

* Thành viên Trung tâm Văn hóa quận 8 phụ trách phường 7.

* Thành viên Trung tâm Thể dục Thể thao quận 8 phụ trách phường 15.

- Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em quận 8:

Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc chăm lo trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em; phụ trách phường 11.

- Phòng Giáo dục quận 8:

Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục; tăng cường công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Vận động trẻ em đủ tuổi đi học đến trường; Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cơ sở đăng ký thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8:

Theo dõi chỉ đạo hướng dẫn việc lập dự trù kinh phí hàng kỳ và hướng dẫn cơ sở việc thu chi tài chính phục vụ cho cuộc vận động nhất là ở địa bàn khu phố theo đúng luật định; Phụ trách phường 13.

- Các đoàn thể Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên quận 8: theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền sâu, rộng thông qua hệ thống mạng lưới cơ sở ở địa bàn dân cư, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh toàn diện; Tham gia vận động thực hiện các phong trào chung do thành phố, quận phát động; Vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ dân phố; Thực hiện tốt quy ước về xây dựng khu phố văn hóa đã đề ra, xây dựng các câu lạc bộ ông, bà, cháu, gia đình hạnh phúc ở địa bàn dân cư.

+ Thành viên Liên đoàn Lao động quận 8 chủ trì phối hợp các ngành chức năng hướng dẫn kế hoạch xây dựng đơn vị văn hóa ở khu vực các doanh nghiệp, kiểm tra và đề xuất Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận phúc tra xét công nhận các danh hiệu công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn; trường học có văn hóa tốt; bệnh viện văn minh y đức; doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… và phụ trách phường 12.

+ Thành viên Quận Đoàn 8 phụ trách phường 14.

- Thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 8 chủ trì, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra và đề xuất Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận phúc tra xét công nhận danh hiệu chợ văn minh thương nghiệp; Phụ trách phường 8.

- Thành viên Hội Nông dân quận 8 phụ trách phường 16.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC - LỀ LỐI LÀM VIỆC - KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Chế độ sinh hoạt và hội họp

1. Ban Chỉ đạo 3 tháng họp 1 lần, vào tuần thứ 4 của tháng cuối quý.

2. 6 tháng, năm tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động để đánh giá tình hình hoạt động, khen thưởng và triển khai công tác tới.

3. Ngoài những phiên họp định kỳ, khi có yêu cầu cần thiết thì bộ phận thường trực hoặc Ban Chỉ đạo tổ chức các cuộc họp để triển khai.

Điều 6. Chế độ báo cáo

1. Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 8: tiếp nhận các kế hoạch và báo cáo của cơ sở về phong trào xây dựng công sở “Văn minh - sạch đẹp - an toàn” và “Gia đình văn hóa”, “đơn vị văn hóa” về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở 16 phường quận 8; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và có biện pháp chỉ đạo thực hiện phong trào; Chịu trách nhiệm tổng hợp chung và tham mưu Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận báo cáo kết quả thực hiện cuộc vân động.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8: tiếp nhận các kế hoạch và báo cáo của cơ sở về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn dân cư và phong trào “Người tốt, việc tốt”; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và có biện pháp chỉ đạo thực hiện phong trào.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo: căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được phân công trong Quy chế, thường kỳ và đột xuất có xây dựng chương trình hướng dẫn thực hiện nhận báo cáo ở các lĩnh vực được phân công từ cơ sở, để tổ chức kiểm tra, đề xuất và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân quận 8.

Điều 7. Các mối quan hệ công tác

1. Đối với Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hồ Chí Minh: Ban Chỉ đạo quận 8 chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về các mặt công tác có liên quan.

2. Đối với Quận ủy quận 8 và Ủy ban nhân dân quận 8: Ban Chỉ đạo quận chịu sự chỉ đạo của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận 8 trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

3. Đối với các Phòng, các ngành, các đoàn thể quận: Ban Chỉ đạo quận kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng nếp sống “Văn minh - sạch đẹp - an toàn”, xây dựng “đơn vị văn hóa” của các cơ quan, đơn vị; làm đầu mối phối hợp tổ chức thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở và các công việc được Ban Chỉ đạo phân công theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

4. Đối với Ban Chỉ đạo 16 phường quận 8: Ban Chỉ đạo quận chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 16 phường và khu phố thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra; kiểm tra việc thực hiện nội dung cuộc vận động của phường và khu phố. Báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo quận.

Điều 8. Kinh phí hoạt động

Kinh phí của cuộc vận động và hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách quận cấp theo dự trù kinh phí hàng năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 và Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận 8 lập, trình Ủy ban nhân dân quận 8 phê duyệt, thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Căn cứ vào Quy chế này, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện;

- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Ban Chỉ đạo quận đề xuất và được Ủy ban nhân dân quận 8 quyết định sau khi trao đổi thống nhất với Phòng Nội vụ quận 8./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đô Lương