Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2638/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH QUY TRÌNH, QUY CHẾ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ kết quả rà soát quy trình, quy chế của Tổng cục Hải quan để phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 2390/QĐ-TCHQ ngày 23/9/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy trình, quy chế theo thẩm quyền đã hết hiệu lực.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- TCT TCHQ (thay b/c);
- Các PTCT (để phối hợp);
- Lưu: VT, PC (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

DANH MỤC

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH QUY TRÌNH, QUY CHẾ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Tổng cục Hải quan)

TT

Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm, trích yếu

Lý do hết hiệu lực

 

I. THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN

 

1.

Quyết định số 1127/QĐ-TCHQ ngày 03/06/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan

Các mẫu ban hành kèm theo Quyết định này đã đưa vào Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

II. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

 

2.

Quyết định số 1699/QĐ-TCHQ ngày 25/09/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan điện tử

Thủ tục hải quan điện tử hiện nay đã thực hiện theo Quyết định số 2369/QĐ-TCHQ ngày 09/12/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

 

III. THU, NỘP THUẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VÀ THUẾ KHÁC

 

3.

Quyết định số 985/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 16/09/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế xử lý thông tin trong hệ thống GTT2 tại cơ quan Tổng cục Hải quan.

Cơ sở dữ liệu thông tin (giá) hiện nay thực hiện theo Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

 

IV. PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI

 

4.

Quyết định số 916/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp nhận đơn yêu cầu kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Nội dung này được thực hiện theo Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

5.

Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

Nội dung này được thực hiện theo Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

 

V. KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN

 

6.

Quyết định số 134/TCHQ/QĐ-KTSTQ ngày 18/02/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thu thập, xử lý và quản lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan

Nội dung Quy chế kèm theo Quyết định 134/TCHQ/QĐ-KTSTQ ngày 18/02/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã đưa vào Quy trình kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2009.

 

VI. QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, KỸ THUẬT TRONG NGÀNH HẢI QUAN

 

7.

Quyết định số 41/QĐ-TCHQ ngày 11/01/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình đầu tư mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc và hàng hóa trong các đơn vị thuộc hệ thống Hải quan.

Nội dung đã được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1197/QĐ-TCHQ ngày 23/6/2011.

 

VII. QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC; CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH HẢI QUAN

 

8.

Quyết định số 427/TCHQ/QĐ/TCCB ngày 20/05/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc Ban hành Quy chế làm việc đối với công chức làm công tác tham mưu giúp việc ở cơ quan Tổng cục Hải quan.

Hiện nay công chức đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan đã làm việc theo chế độ Phòng quản lý trực tiếp.

9.

Quyết định số 311/2000/QĐ-TCCB ngày 30/6/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành quy định về đánh giá, điều động, luân chuyển cán bộ công chức trong ngành Hải quan.

Nội dung này đã thực hiện theo Quyết định số 1835/QĐ-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ Tài chính về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo tại đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.