Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1127/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT, QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;
Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành các biểu mẫu nghiệp vụ giám sát, quản lý về hải quan thực hiện quy định tại Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính, bao gồm:

TT

Tên biểu mẫu

Ký hiệu

Quy định tại Thông tư 79/2009/TT-BTC

1

Đơn đề nghị xác nhận trước xuất xứ hàng hóa

01-ĐXX/2009

Điều 8

2

Phiếu lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

02-PLM/2009

Điều 15

3

Sổ theo dõi quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần, kèm Phiếu theo dõi hàng hóa XK, NK từng lần,

03-STD/2009

03A-PTD/2009

Điều 40

4

Thông báo về việc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

04-TBXNKTC/2009

Điều 41

5

Tờ khai hàng hóa trung chuyển

05-TKHTC/2009

Điều 43

6

Bảng tổng hợp tờ khai nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

06-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

7

Bảng tổng hợp hóa đơn nguyên liệu, vật tư mua tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

07-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

8

Bảng tổng hợp tờ khai sản phẩm xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

08-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

9

Bảng tổng hợp hóa đơn sản phẩm bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

09-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

10

Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư đã sử dụng để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

10-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

11

Bảng báo cáo nguyên liệu, vật tư nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo thanh khoản

11-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

12

Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ báo cáo thanh khoản

12-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

13

Bảng tổng hợp hàng hóa nhập khẩu từ nội địa trong kỳ báo cáo thanh khoản

13-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

14

Bảng tổng hợp hàng hóa mua tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

14-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

15

Bảng tổng hợp hàng hóa bán tại khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo thanh khoản

15-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

16

Bảng tổng hợp hàng hóa xuất khẩu trong kỳ báo cáo thanh khoản

16-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

17

Bảng báo cáo hàng hóa nhập – xuất – tồn trong kỳ báo cáo

17-HSTK/PTQ/2009

Điều 44

18

Báo cáo 6 tháng về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quan

18-BC/KNQ/2009

Điều 55

19

Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu hàng hóa nhập khẩu

19-ĐCCK/2009

Điều 57

20

Phiếu đăng ký làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu

20-PĐK/2009

Điều 57

21

Đơn xin thành lập kho ngoại quan

21-ĐXTL/KNQ

Điều 65

22

Bản trích lược khai hàng hóa dỡ xuống từng ga liên vận nội địa

22-BLK/ĐS/2009

Điều 91

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 dẫn trên có hiệu lực.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế; Vụ Pháp chế);
- Phòng TM&CN Việt Nam (để phối hợp);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, Vụ GSQT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN