Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2608/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HOẶC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BCA ngày 05/01/2013 của Bộ Công an về ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các biểu mẫu liên quan đến công tác xuất nhập cảnh.

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I và Chánh Văn phòng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế và các loại biểu mẫu liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an:

- Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu;

- Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông;

- Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông;

- Thủ tục cấp thẻ ABTC lần đầu;

- Thủ tục cấp lại thẻ ABTC.

- Mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh (mẫu N4A; N4B; N4C; N4D; N4E; N6A; N6B; N6C; N11A; N12; N13; N14; N15A; N15B; N16; N19; N20; N21; N22A và N22B);

- Mẫu giấy tờ liên quan đến đến công tác quản lý người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam (mẫu TT02; TT04; TT05; TT06 và TT07);

- Mẫu giấy tờ liên quan đến công tác xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (mẫu TK-PNTE; mẫu BBGN-PNTE; CN-PNTE(A); CN-PNTE(PA);

- Mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh (mẫu X06 và X07).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VK1, VK4;
- Lưu: VT, A61(A72), T.5b.

BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Trần Đại Quang

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HOẶC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định 2608/QĐ-BCA ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công an)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI HOẶC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4

Cấp thẻ ABTC lần đầu

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

5

Cấp lại thẻ ABTC

Quản lý xuất nhập cảnh

Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN