Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2019/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 262/2008/-UBND NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRKINH PHÍ ĐÀO TẠO NGOẠI NG, BỔ TÚC NGHỀ, GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG VÀ CHO VAY VỐN ĐỐI VI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THI HẠN NƯỚC NGOÀI THEO HP ĐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Cân c Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính ph quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ti Tờ trình số 90/TTr-SLĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, btúc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 15 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các S: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ngãi, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tnh Qung Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Th trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Vụ Pháp chế, Bộ Lao động-Thư
ơng binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy;
-TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh;
-
y ban Mặt trận TQVN tnh;
- C
ác Ban HĐND tnh;
- Các Tổ chức chính trị-xã hội t
nh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh-Truyền h
ình tnh;
- Báo Qu
ng Ngãi;
- VP
UB: PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX
lmc477.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng