Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2574/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT STHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1174/TTr-SGTVT ngày 03/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 989/QĐHC-CTUBND ngày 14/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng và bãi bmột số thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐHC-CTUBND ngày 27/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 2929/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- L
ưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 989/QĐHC-CTUBND ngày 14/10/2011

1

Cấp phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

2

Xóa số đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

Quyết định số 208/QĐHC-CTUBND ngày 27/3/2013

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Căn cứ pháp lý hết hiệu lc thi hành

2

Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng do bị mất

3

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng (sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh)

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng (sang tên hoặc không sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố)

5

Cấp đổi đăng ký, biển sxe máy chuyên dùng (đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc có Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng)

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng

7

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu (không có chứng từ nguồn gốc hoặc mất toàn bộ hồ sơ di chuyển)

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đu (có đủ chứng từ xác định quyền sở hữu và chứng từ nguồn gốc)

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu (mất một trong số giấy tờ đã kê trong Phiếu di chuyển của hồ sơ di chuyển)

Tổng số: 11 TTHC