Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1968/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ v kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 691/TTr-STC ngày 15 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 (sáu) thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của SGiao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

- Bãi bỏ 04 thủ tục hành chính tại Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải;

- Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của SGiao thông vận tải;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c);
- CT, c
ác PCT UBND tnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Phòng KT (để theo dõi);
- Cổng TT điện tử t
nh;
- CV Nhung;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1968/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Căn cứ pháp lý quy định việc bãi bỏ

01

BGTVT-BLI-284945

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa.

Thông tư s33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

02

BGTVT-BLI-284944

Chấp thuận chủ trương nhà đầu tư thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án trong danh mục dự án đã công bố).

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

03

BGTVT- BLI-285411

Đề xuất thực hiện dự án nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa (đối với dự án ngoài danh mục dự án đã công bố)

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

04

BGTVT-BLI-285749

Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

Thông tư số 33/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa.

05

BGTVT-BLI-285281

Chấp thuận vận tải hành khách hành lý, bao gửi theo tuyến cố đnh đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.

06

BGTVT-BLI-285279

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

Thông tư s 34/2019/TT-BGTVT ngày 06/9/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa.