Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 257/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC TIÊU THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 04/TTr-SXD ngày 15/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố định mức tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Có định mức kèm theo).

Điều 2. Định mức tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, áp dụng trong việc xác định và quản lý dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
(F:\Tien Dong\Quyet dinh\2020\Cong bo dinh muc tieu thoat nuoc do thi tren dia ban tinh.doc)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

ĐỊNH MỨC

TIÊU THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác.

I. Nội dung định mức

Định mức gồm:

1. Mức hao phí vật tư, hóa chất: Là khối lượng vật tư, hóa chất cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác trong quá trình tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Mức hao phí nhân công: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác trong quá trình tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Mức hao phí máy, thiết bị: Là số ca sử dụng máy và thiết bị trực tiếp sử dụng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác trong quá trình tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

II. Kết cấu định mức

- Định mức tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất gồm 2 phần:

Phần I: Duy trì mạng lưới tiêu thoát nước.

Phần II: Vận hành nhà máy, trạm xử lý nước thải sinh hoạt.

Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt.

- Các thành phần hao phí trong định mức được xác định theo nguyên tắc:

+ Mức hao phí vật liệu được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu;

+ Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp;

+ Mức hao phí máy, thiết bị được xác định bằng số lượng ca máy sử dụng.

III. Hướng dẫn áp dụng

- Định mức tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam làm cơ sở để quản lý chi phí dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và để các tổ chức, cá nhân tham khảo khi tham gia cung cấp dịch vụ thoát nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Trường hợp công tác tiêu thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện khác với quy định trong tập định mức này, đề nghị các đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để tiến hành tổ chức xác định điều chỉnh định mức dự toán cho phù hợp.

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý thải ra các nguồn nước tiếp nhận phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT.

 

Phần 1

DUY TRÌ MẠNG LƯỚI TIÊU THOÁT NƯỚC

TNQN1.11100 NẠO VÉT BÙN HỐ GA BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Mở nắp hố ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Nạo vét bùn trong hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

2. Bảng mức số 1:

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TNQN1.111

Nạo vét bùn hố ga bằng thủ công

Nhân công

công

3,60

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

10

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng mức số 1 quy định hao phí nhân công áp dụng cho địa bàn thành phố Tam Kỳ. Đối với địa bàn thành phố Hội An và các huyện, thị xã định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,92.

2/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,87.

 

TNQN1.20000 NẠO VÉT BÙN CỐNG TRÒN

TNQN1.21100 NẠO VÉT BÙN CỐNG TRÒN BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Mở nắp hố ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Chui vào lòng cống bốc, xúc bùn vào trong xô, vận chuyển bùn ra (đối với các tuyến cống có tiết diện D > 600 mm hoặc tương đương).

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Đóng nắp ga, vệ sinh hiện trường, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

2. Bảng mức số 2:

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Đường kính cống (mm)

≤300

>300 ÷ ≤600

>600 ÷ ≤1000

>1000

TNQN1.211

Nạo vét bùn cống tròn bằng thủ công

Nhân công:

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

4,93

4,79

4,60

4,48

 

10

20

30

40

Ghi chú:

1/ Định mức quy định tại bảng mức số 2 tương ứng: Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét: ≤ 1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì định mức tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Định mức tại bảng mức số 2 quy định hao phí nhân công áp dụng cho địa bàn thành phố Tam Kỳ. Đối với địa bàn thành phố Hội An và các huyện, thị xã định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,92.

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,87.

 

TNQN1.22100 NẠO VÉT BÙN CỐNG TRÒN BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp đặt vòi hút, mở nắp hố ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

- Xả nước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

2. Bảng mức số 3:

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TNQN1.221

Nạo vét bùn cống tròn bằng xe hút bùn 3 tấn

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,25

Máy, thiết bị

 

 

- Xe hút bùn 3 tấn

ca

0,077

 

10

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng mức số 3 áp dụng với cống tròn có đường kính ≥ 700 mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương.

2/ Định mức hao phí máy, thiết bị tại bảng mức số 3 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 10 km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí máy, thiết bị điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (km)

Hệ số

L < 10

0,955

L = 10

1,000

10 < L ≤ 15

1,165

15 < L ≤ 20

1,267

 

TNQN1.31100 NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Mở nắp hố ga, chờ khí độc bay đi.

- Nạo vét bùn, xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

2. Bảng mức số 4:

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TNQN1.311

Nạo vét bùn cống hộp bằng thủ công

Nhân công

công

4,49

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

10

Ghi chú:

1/ Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 tiết diện cống hộp. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì định mức trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Định mức tại bảng mức số 4 quy định hao phí nhân công áp dụng cho địa bàn thành phố Tam Kỳ. Đối với địa bàn thành phố Hội An và các huyện, thị xã định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,92.

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,87.

 

TNQN1.41100 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGANG BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Mở nắp hố ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Xúc bùn từ hố ga vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

- Ứng trực để giải quyết thoát nước tại các trận mưa.

- Đảm bảo các hố ga, cống ngang không tắc tất cả các ngày trong năm.

- Đảm bảo miệng ga hàm ếch, ga thu không có vật cản, sạch rác tất cả các ngày trong năm.

2. Bảng mức số 5:

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TNQN1.411

Nạo vét bùn cống ngang bằng thủ công

Nhân công

công

3,78

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

 

10

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng mức số 5 quy định hao phí nhân công áp dụng cho địa bàn thành phố Tam Kỳ. Đối với địa bàn thành phố Hội An và các huyện, thị xã định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,92.

2/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,87.

 

TNQN1.51100 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương đoạn thi công.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

2. Bảng mức số 6:

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TNQN1.511

Nạo vét bùn mương bằng thủ công

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

3,34

 

10

Ghi chú:

1/ Định mức tại bảng mức số 6 áp dụng đối với mương có chiều rộng < 6 m.

2/ Định mức tại bảng mức số 6 tương đương với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức được điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

3/ Định mức tại bảng mức số 6 quy định hao phí nhân công áp dụng cho địa bàn thành phố Tam Kỳ. Đối với địa bàn thành phố Hội An và các huyện, thị xã định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,92.

4/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số K = 0,87.

 

TNQN1.61100 VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE Ô TÔ CHỞ BÙN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.

- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.

- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

2. Bảng mức số 7:

Đơn vị tính: m3 bùn

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

TNQN1.611

Vận chuyển bùn bằng xe ô tô chở bùn

Nhân công

 

 

- Bậc thợ bình quân 3,5/7

công

0,17

Máy, thiết bị

 

 

- Xe ô tô chở bùn 4 tấn

ca

0,10

 

10

Ghi chú:

- Định mức hao phí máy, thiết bị tại bảng mức số 7 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 10 km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí máy, thiết bị điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly L (km)

Hệ số

L < 10

0,955

L = 10

1,000

10 < L ≤ 15

1,165

15 < L ≤ 20

1,267

 

Phần 2

VẬN HÀNH NHÀ MÁY, TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

TNQN2.10000 VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN

TNQN2.11100 VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN (CÔNG SUẤT 6.750 M3/NGÀY ĐÊM)

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị các khu vực xử lý bao gồm: Ngăn tiếp nhận đầu vào, bể lắng cát tách dầu mỡ, bể xử lý sinh học C-tech, hồ lưu nước, bể phân hủy bùn, bể làm đặc bùn, bể gom nước thải, sân phơi bùn, các khu nhà kỹ thuật, các thông số vận hành, hệ thống tủ điện, màn hình giám sát điều khiển,…

- Kiểm tra các thiết bị để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn.

- Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải.

- Vận hành nhà máy xử lý nước thải bao gồm: Vận hành khu xử lý cơ học, khu xử lý nước thải, khu xử lý bùn,…

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải, cào rác tại song chắn rác đến địa điểm quy định.

- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ.

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy.

2. Điều kiện áp dụng: Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý (theo nguyên lý bùn hoạt tính)

3. Bảng mức số 8:

Đơn vị tính: 1.000 m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.111

Vận hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Hội An (công suất 6.750 m3/ngày đêm)

Vật liệu

 

 

- Clo bột

kg

4,411

- Mật mía

kg

0,882

- Nước

m3

2,117

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

1,04

- Kỹ sư bậc 3/8

công

0,52

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Ca máy vận chuyển bùn.

+ Hao phí ca máy, thiết bị xử lý nước thải.

- Đối với những công tác sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị, bảo dưỡng định kỳ máy móc vận hành, bảo dưỡng lớn toàn bộ nhà máy thì cần xác định khối lượng để lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Định mức áp dụng khi lưu lượng nước thải xử lý trung bình ≥ 5.500 m3/ngày đêm, khi lưu lượng nước thải < 5.500 m3/ngày đêm định mức nhân công được điều chỉnh bằng hệ số K.

TT

Lưu lượng nước thải trung bình ngày (m3/ngày đêm)

Hệ số K

1

1.500 ≤ Q < 2.500

3,37

2

2.500 ≤ Q < 3.500

2,25

3

3.500 ≤ Q < 4.500

1,68

4

4.500 ≤ Q < 5.500

1,35

 

TNQN2.12100 VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRẠM BƠM PHỤC VỤ VIỆC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỘI AN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ.

- Kiểm tra toàn bộ các máy móc, thiết bị của trạm bơm.

- Kiểm tra các thiết bị phụ trợ: Thiết bị thu rác, cửa phai thu nước, van ống hút, xả khí qua van xả khí, độ kín của guồng bơm, đường ống hút.

- Theo dõi diễn biến mực nước các hồ điều hòa, kênh dẫn; mực nước và hoạt động của máy bơm.

- Khởi động bơm: Chọn chế độ khởi động tại chỗ chuyển mạch tại tủ điện; mở 10% van hai chiều đường.

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị, máy móc, vớt bèo tại khu vực bể hút, cửa cống và đổ tại địa điểm quy định trong khu vực trạm bơm.

- Vệ sinh công nghiệp trạm bơm và khu vực xung quanh trạm bơm.

- Bảo vệ đảm bảo an toàn cho trạm bơm và các hạng mục phụ trợ.

2. Bảng mức số 9:

Đơn vị tính: 1 ca/trạm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.121

Vận hành hệ thống trạm bơm của NM XLNT sinh hoạt thành phố Hội An

Vật liệu

 

 

- Dầu máy

lít

0,25

- Mỡ bôi trơn

kg

0,51

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

0,304

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; bảo dưỡng lớn.

+ Sửa chữa thay thế các thiết bị.

 

TNQN2.20000 VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT THÀNH PHỐ TAM KỲ

TNQN2.21100 VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG THÀNH PHỐ TAM KỲ (CÔNG SUẤT 8.000 M3/NGÀY ĐÊM)

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị các khu vực xử lý bao gồm: Ngăn tiếp nhận đầu vào, bể lắng cát, bể thiếu khí, bế kỵ khí, bể hiếu khí, bể khử trùng, các khu nhà kỹ thuật, các thông số vận hành, hệ thống tủ điện, màn hình giám sát điều khiển,…

- Kiểm tra các thiết bị để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn.

- Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải.

- Vận hành nhà máy xử lý nước thải bao gồm: Vận hành khu xử lý cơ học, khu xử lý nước thải, khu xử lý bùn,…

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải, cào rác tại song chắn rác đến địa điểm quy định.

- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ.

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy.

2. Điều kiện áp dụng: Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý (công nghệ hồ sinh học).

3. Bảng mức số 10:

Đơn vị tính: 1.000 m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.211

Vận hành Nhà máy xử lý nước thải thành phố Tam Kỳ (công suất 8.000 m3/ngày đêm)

Vật tư, hóa chất

 

 

- Clo

Kg

3,444

- Mật rỉ đường

Lít

0,019

- Men vi sinh

Kg

0,355

- Nước

m3

2,000

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

0,878

- Kỹ sư bậc 3/8

công

0,293

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Ca máy vận chuyển bùn.

+ Hao phí ca máy, thiết bị xử lý nước thải.

- Đối với những công tác sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị, bảo dưỡng định kỳ máy móc vận hành, bảo dưỡng lớn toàn bộ nhà máy thì cần xác định khối lượng để lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Định mức áp dụng khi lưu lượng nước thải xử lý trung bình ≥ 7.000 m3/ngày đêm, khi lưu lượng nước thải < 7.000 m3/ngày đêm định mức nhân công được điều chỉnh bằng hệ số K.

TT

Lưu lượng nước thải trung bình ngày (m3/ngày đêm)

Hệ số K

1

2.000 ≤ Q < 3.000

3,20

2

3.000 ≤ Q < 4.000

2,28

3

4.000 ≤ Q < 5.000

1,77

4

5.000 ≤ Q < 6.000

1,45

4

6.000 ≤ Q < 7.000

1,23

 

TNQN2.22100 VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRẠM BƠM PHỤC VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI TAM KỲ

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ.

- Kiểm tra toàn bộ các máy móc, thiết bị của trạm bơm.

- Kiểm tra các thiết bị phụ trợ: Thiết bị thu rác, cửa phai thu nước, van ống hút, xả khí qua van xả khí, độ kín của guồng bơm, đường ống hút.

- Theo dõi diễn biến mực nước các hồ điều hòa, kênh dẫn; mực nước và hoạt động của máy bơm.

- Khởi động bơm: Chọn chế độ khởi động tại chỗ chuyển mạch tại tủ điện; mở 10% van hai chiều đường.

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị, máy móc, vớt bèo tại khu vực bể hút, cửa cống và đổ tại địa điểm quy định trong khu vực trạm bơm.

- Vệ sinh công nghiệp trạm bơm và khu vực xung quanh trạm bơm.

- Bảo vệ đảm bảo an toàn cho trạm bơm và các hạng mục phụ trợ.

2. Bảng mức số 11:

Đơn vị tính: 1 ca/trạm

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.221

Vận hành hệ thống trạm bơm của Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Tam Kỳ

Vật liệu

 

 

- Dầu máy

lít

0,20

- Mỡ bôi trơn

kg

1,52

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

0,50

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ; bảo dưỡng lớn.

+ Sửa chữa thay thế các thiết bị.

 

TNQN2.31100 VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHÙA CẦU (CÔNG SUẤT 2.000 M3/NGÀY ĐÊM)

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị các khu vực xử lý bao gồm: Ngăn tiếp nhận đầu vào, bể điều hòa, bể lọc sơ bộ, bể lọc nhỏ giọt cao tải, bế lắng thứ cấp, bể chứa bùn, bể nén bùn, thiết bị khử trùng, thiết bị ép bùn, sân phơi bùn, các khu nhà kỹ thuật, các thông số vận hành, hệ thống tủ điện, màn hình giám sát điều khiển,…

- Kiểm tra các thiết bị để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn.

- Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải.

- Vận hành nhà máy xử lý nước thải bao gồm: Vận hành khu xử lý cơ học, khu xử lý nước thải, khu xử lý bùn,…

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải, cào rác tại song chắn rác đến địa điểm quy định.

- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ.

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy.

2. Điều kiện áp dụng: Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý (công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt)

3. Bảng mức số 12:

Đơn vị tính: 1.000 m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.311

Vận hành Nhà máy xử lý nước thải chùa Cầu (công suất 2.000 m3/ngày đêm)

Vật tư, hóa chất

 

 

- Clo dạng viên (viên 200g)

kg

1,000

- PAC

kg

2,901

- Polymer

kg

0,348

- Nước

m3

1,964

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

3,510

- Kỹ sư bậc 3/8

công

0,585

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Ca máy vận chuyển bùn.

+ Hao phí ca máy, thiết bị xử lý nước thải.

- Đối với những công tác sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị, bảo dưỡng định kỳ máy móc vận hành, bảo dưỡng lớn toàn bộ nhà máy thì cần xác định khối lượng để lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Định mức áp dụng khi lưu lượng nước thải xử lý trung bình ≥ 1.700 m3/ngày đêm, khi lưu lượng nước thải < 1.700 m3/ngày đêm định mức nhân công được điều chỉnh bằng hệ số K.

TT

Lưu lượng nước thải trung bình ngày (m3/ngày đêm)

Hệ số K

1

1.000 ≤ Q < 1.300

1,66

2

1.300 ≤ Q < 1.500

1,42

3

1.500 ≤ Q < 1.700

1,25

 

TNQN2.40000 VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TNQN2.41100 VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU TÁI ĐỊNH CƯ LÀNG CHÀI

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị các khu vực xử lý bao gồm: Bể tách dầu, bế lắng kết hợp kỵ khí, bể điều hòa, bể hiếu khí, bể láng lamen, bể khử trùng, bể chứa bùn, các khu nhà kỹ thuật, các thông số vận hành, hệ thống tủ điện, màn hình giám sát điều khiển,…

- Kiểm tra các thiết bị để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn.

- Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải.

- Vận hành nhà máy xử lý nước thải bao gồm: Vận hành khu xử lý cơ học, khu xử lý nước thải, khu xử lý bùn,…

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải, cào rác tại song chắn rác đến địa điểm quy định.

- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ.

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy.

2. Điều kiện áp dụng: Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý (công nghệ sinh học kết hợp kỵ khí, hiếm khí, hiếu khí AAO)

3. Bảng mức số 13:

Đơn vị tính: 100m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.411

Vận hành trạm máy xử lý nước thải khu tái định cư Làng Chài

Vật tư, hóa chất

 

 

- Clo

kg

0,46

- Men vi sinh (phân NPK)

kg

0,11

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

0,90

- Kỹ sư bậc 3/8

công

0,45

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Ca máy vận chuyển bùn.

+ Hao phí ca máy, thiết bị xử lý nước thải.

- Đối với những công tác sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị, bảo dưỡng định kỳ máy móc vận hành, bảo dưỡng lớn toàn bộ trạm xử lý thì cần xác định khối lượng để lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

TNQN2.42100 VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ NAM TUYẾN ĐƯỜNG ĐT609, HUYỆN ĐẠI LỘC (CÔNG SUẤT 450 M3/NGÀY ĐÊM)

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị các khu vực xử lý bao gồm: Song chắn rác, bể tách dầu, bể điều hòa, bế hiếu khí, bể lắng, bể khử trùng, bể nén bùn, các khu nhà kỹ thuật, các thông số vận hành, hệ thống tủ điện, màn hình giám sát điều khiển,…

- Kiểm tra các thiết bị để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn.

- Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải.

- Vận hành nhà máy xử lý nước thải bao gồm: Vận hành khu xử lý cơ học, khu xử lý nước thải, khu xử lý bùn,…

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải, cào rác tại song chắn rác đến địa điểm quy định.

- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ.

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy.

2. Điều kiện áp dụng: Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý (công nghệ bùn hoạt tính).

3. Bảng mức số 14:

Đơn vị tính: 100 m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.421

Vận hành trạm xử lý nước thải Khu đô thị nam tuyến đường ĐT609, huyện Đại Lộc (công suất 450 m3/ngày đêm)

Vật tư, hóa chất

 

 

- Clo

kg

0,30

- Nước

m3

0,044

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

0,52

- Kỹ sư bậc 3/8

công

0,26

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Ca máy vận chuyển bùn.

+ Hao phí ca máy, thiết bị xử lý nước thải.

- Đối với những công tác sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị, bảo dưỡng định kỳ máy móc vận hành, bảo dưỡng lớn toàn bộ trạm xử lý thì cần xác định khối lượng để lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền quyết định.

 

TNQN2.43100 VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÃI LÀNG (CÔNG SUẤT 92 M3/NGÀY ĐÊM)

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị các khu vực xử lý bao gồm: Hố gom, bơm trung chuyển, bể gom tách rác, bế tách dầu mỡ, bể điều hòa, bể thiếu khí, bể MBBR, bể lắng, bể khử trùng, bế chứa bùn, các khu nhà kỹ thuật, các thông số vận hành, hệ thống tủ điện, màn hình giám sát điều khiển,…

- Kiểm tra các thiết bị để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn.

- Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải.

- Vận hành nhà máy xử lý nước thải bao gồm: Vận hành khu xử lý cơ học, khu xử lý nước thải, khu xử lý bùn,…

- Bảo dưỡng hằng ngày các thiết bị máy móc, vớt rác và phế thải tại hố bơm truyền tải nước thải, cào rác tại song chắn rác đến địa điểm quy định.

- Khắc phục, sửa chữa khi gặp sự cố nhỏ.

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành của nhà máy.

2. Điều kiện áp dụng: Thực hiện theo nội dung yêu cầu của quy trình kỹ thuật và công nghệ xử lý (công nghệ sinh học hiếu khí MBBR)

3. Bảng mức số 15:

Đơn vị tính: m3

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

TNQN2.431

Vận hành Nhà máy xử lý nước thải Bãi Làng (công suất 92 m3/ngày đêm)

Vật tư, hóa chất

 

 

- Clo

kg

0,001

Nhân công

 

 

- Công nhân bậc 4/7

công

0,013

 

10

Ghi chú:

- Định mức trên không bao gồm:

+ Hao phí điện năng (theo thực tế tiêu thụ).

+ Ca máy vận chuyển bùn.

+ Hao phí ca máy, thiết bị xử lý nước thải.

- Đối với những công tác sửa chữa lớn, thay thế các thiết bị, bảo dưỡng định kỳ máy móc vận hành, bảo dưỡng lớn toàn bộ trạm xử lý thì cần xác định khối lượng để lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền quyết định./.