Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC, TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Thông báo số 89-TB/BCSĐ ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức - bộ máy và Thông báo số 174-TB/SXD ngày 29 tháng 3 năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 10/TTr-SXD ngày 29 tháng 3 năm 2021 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 98/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum, gồm các đơn vị như sau:

1. Thanh tra.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật;

c) Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

d) Phòng Quản lý xây dựng và thị trường bất động sản;

đ) Phòng Thẩm định và Quản lý chất lượng.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Sở, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định trước đây trái với Quyết định này và bãi bỏ Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Xây dựng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, KTTHTTTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn