Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 254/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ TỔ CHỨC TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh lại một số tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Thành lập Cục Trồng trọt và Cục Chăn nuôi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Cục Nông nghiệp.

Cục Trồng trọt và Cục Chăn nuôi được cấp kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Cục Trồng trọt và Cục Chăn nuôi đặt tại thành phố Hà Nội.

2. Thành lập Trung tâm Tin học và Thống kê trên cơ sở Trung tâm Tin học và bộ phận Thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Tin học và Thống kê là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các tổ chức mới được điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b), (Tuấn 320b).

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải