Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT  ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1133/2004/QĐ-NHNN NGÀY 09/9/2004 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ tại Công văn số 1516/BNV-TCBC ngày 28/5/2007 của Bộ Nội vụ về việc tái thành lập 03 đơn vị cấp Phòng tại Sở Giao dịch và Vụ Tổ chức cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ ban hành theo Quyết định số 1133/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ gồm:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Tổ chức – Tiền lương;

3. Phòng Cán bộ;

4. Phòng Đào tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các Phòng do Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng CP (2 bản);
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, PC, TCCB.

THỐNG  ĐỐC
Lê Đức Thuý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 25/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ kèm theo Quyết định 1133/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • Số hiệu: 25/2007/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 18/06/2007
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
  • Người ký: Lê Đức Thuý
  • Ngày công báo: 01/07/2007
  • Số công báo: Từ số 428 đến số 429
  • Ngày hiệu lực: 16/07/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 06/10/2008
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản