Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 25 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Ngân (350b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của Thủ trưởng các ngành, các cấp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, đưa công tác kiểm soát thủ tục hành chính trở thành hoạt động thường xuyên và đi vào nề nếp; đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được thông qua.

- Đảm bảo hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính và hệ thống thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh được ban hành đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hướng tới mục tiêu cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính; đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực.

2. Yêu cầu

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố, UBND cấp xã chủ động thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, theo những nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch này và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách tỉnh bảo đảm cho việc thực hiện Kế hoạch này theo quy định. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nội dung của Kế hoạch này phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí phục vụ cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định hiện hành. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí, đảm bảo kinh phí cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở cấp mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 ở cơ quan, đơn vị mình, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 10/2/2016; tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, yêu cầu đã được xác định trong Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và những nội dung công việc được xác định tại Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 được xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành. Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi tổng hợp, phối hợp với Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo bằng văn bản qua Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Mục II Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện và hoàn thành

I

XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN

1

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch

Sở Tư pháp

 

Tháng 01

năm 2016

2

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Quý I

năm 2016

3

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh

Kế hoạch

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Tháng 2

năm 2016

4

Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Văn bản

Sở Tư pháp

 

Năm 2016

II

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng dự thảo Quyết định công bố TTHC mới/TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/TTHC bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước ở 3 cấp tỉnh/huyện/xã.

Quyết định

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

Sở Tư pháp

Thường xuyên

2

Kiểm soát chất lượng hồ sơ trình công bố TTHC; cập nhật hồ sơ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Công văn

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Nhập dữ liệu thủ tục hành chính theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị đăng tải dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu Quốc gia

Công văn

Sở Tư pháp

Cục Kiểm soát TTHC

Thường xuyên

4

Niêm yết, công khai TTHC và thực hiện TTHC theo QĐ công bố của Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản của UBND tỉnh

- Báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Thường xuyên

III

THỰC HIỆN RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, HỆ THỐNG HÓA TTHC

1

Triển khai thực hiện đồng bộ việc rà soát, thống kê lập danh mục các TTHC

Kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Tháng 2

năm 2016

2

Rà soát thống kê TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

- Báo cáo rà soát, thống kê TTHC, lập danh mục TTHC

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp

Thực hiện trong quý I, hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2016

3

Tổng hợp kết quả rà soát và dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

- Báo cáo kết quả Danh mục TTHC rà soát; biểu mẫu rà soát, đánh giá

- Dự thảo Quyết định

Cơ quan được giao chủ trì rà soát

(Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn)

Sở Tư pháp

Theo Kế hoạch

4

Hướng dẫn, xem xét đánh giá chất lượng rà soát

- Báo cáo kết quả rà soát; Danh mục TTHC rà soát; biểu mẫu rà soát, đánh giá

- Dự thảo Quyết định

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn

Theo Kế hoạch

IV

THAM GIA Ý KIẾN VỀ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Đánh giá tác động thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh có quy định thủ tục hành chính

Quyết định

Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC (Sở, ban, ngành tỉnh)

Sở Tư pháp

Năm 2016

2

Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC

Văn bản tham gia ý kiến

Sở, ban, ngành (cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản)

Sở Tư pháp

Năm 2016

3

Tổ chức họp chuyên đề tham vấn ý kiến đối với dự thảo văn bản QPPL quy định về TTHC

Hội nghị chuyên đề

Sở Tư pháp các sở, ban, ngành

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

Tổ chức Hội nghị tham vấn khi có yêu cầu

4

Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản QPPL

Báo cáo thẩm định

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành (cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản)

Năm 2016

V

TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công khai niêm yết số điện thoại, thư điện tử cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị (địa chỉ: Phòng KSTTHC Sở Tư pháp, số 59 đường Tô Hiệu TP Sơn La, tỉnh Sơn La; Số điện thoại: 022 3752430; email: kstthc.2011@gmail.com)

Niêm yết tại trụ sở

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn

Sở Tư pháp

Năm 2016

2

Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn bản chuyển xử lý phản ánh kiến nghị

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

Năm 2016

3

Xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Thông báo Kết quả xử lý

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

Sở Tư pháp

Năm 2016

4

Theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị; tổng hợp báo cáo kết quả xử lý

Báo cáo

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

Năm 2016

VI

THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1

Tổ chức thực hiện công tác truyền thông về thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Tin, bài, ảnh, phóng sự và các sản phẩm truyền thông khác

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; Thông tấn xã VN tại Sơn La;

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; các tổ chức Đoàn thể của tỉnh.

Sở Tư pháp

Năm 2016

VII

TẬP HUẤN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH; KIỆN TOÀN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦU MỐI LÀM KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH;

1

Kiện toàn công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện

Quyết định

Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã

Các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I năm 2016

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC

Kế hoạch, bài giảng, báo cáo kết quả

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Quý II, III năm 2016

VIII

CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý, 6 tháng, năm

Báo cáo

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Tháng 03, tháng 06, tháng 11 năm 2016

2

Báo cáo về tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo chuyên đề hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp

Báo cáo

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn

Theo chỉ đạo

IX

THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Hoc tập, trao đổi kinh nghiệm tại một tỉnh (thành phố) thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC

Báo cáo kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm

Sở Tư pháp

Tổ chức, cá nhân liên quan

Trong năm 2016