Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
*******

Số: 2460/QĐ-UBND

Huế, ngày  31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CÁC ĐỢT LŨ LỤT THÁNG 10,THÁNG 11 NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định một số chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại do đợt lũ  lụt tháng 10, tháng 11 năm 2007:

I/ Mức hỗ trợ:

1- Hộ có người chết, mất tích do bão lụt: 3.000.000đồng/người chết;

2- Hộ có người bị thương nặng phải đưa vào bệnh viện hoặc các Trung tâm y tế huyện, thành phố Huế: 1.000.000đồng/người bị thương;

3- Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi; hộ phải di dời nhà khẩn cấp đến nơi ở mới: 5.000.000đồng/hộ;

4- Hộ có nhà bị hư hỏng (không kể nhà phụ và các công trình phụ):

Tùy theo mức độ hư hỏng được hỗ trợ như sau:

4.1- Hư hỏng trên 70% (hư hỏng gần như toàn bộ phần mái, đòn tay, cửa): hỗ trợ 2.500.000 đồng/hộ;

4.2- Hư hỏng từ trên 50-70% (bị tốc mái nặng, hư hỏng một phần đòn tay): hỗ trợ từ 800.000 - 1.000.000đồng/hộ;

4.3- Hư hỏng từ trên 20%-50% (bị tốc từ 20% diện tích mái trở lên): hỗ trợ từ 500.000-700.000đồng/hộ;

4.4- Hư hỏng từ 20% trở xuống, hư hỏng nhà phụ và các công trình phụ: Giao UBND các huyện và thành phố Huế xem xét tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng hộ để vận động các hộ tự sửa chữa hoặc quyết định mức hỗ trợ phù hợp, mức hổ trợ tối đa không quá 500.000đồng/hộ

Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế có thể quyết định phương thức hỗ trợ bằng tiền hoặc bằng tấm lợp và các loại vật tư sửa chữa có giá trị tương đương.

II/ Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh cấp bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thành phố Huế để thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1- Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế :

a) Chỉ đạo và hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

- Công khai các chính sách và danh sách các đối tượng được hỗ trợ của nhà nước cho toàn bộ nhân dân được biết (Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn).

- Tổ chức họp dân theo từng thôn, đội hoặc tổ dân phố bình bầu xác định mức độ thiệt hại của từng hộ gia đình để có mức hỗ trợ phù hợp theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

- Tổng hợp các đối tượng bị thiệt hại được hưởng chính sách theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này theo từng thôn, bản, đội, tổ dân phố và nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ gửi về Ủy ban nhân dân các huyện để tổng hợp toàn bộ tình hình thiệt hại trên địa bàn huyện, thành phố .

b) Kiểm tra và tổng hợp các đối tượng bị thiệt hại, kinh phí thực tế  hỗ trợ trên địa bàn huyện, thành phố gửi Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định để bổ sung kinh phí . Trước mắt, Ủy ban nhân dân Tỉnh sẽ tạm ứng cho ngân sách huyện và thành phố để triển khai thực hiện; Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm quyết toán cụ thể với Sở Tài chính. 

2- Trên cơ sở các báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế, Sở Tài chính  tiến hành tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ khắc phục đợt lũ  lụt tháng 10, tháng 11 năm 2007 cho các huyện và thành phố Huế.

3- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về sự chính xác của số liệu báo cáo, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động TB&XH, Trưởng ban Phòng chống bão lụt và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường vụ tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động TB&XH;
- Sở Tài chính; Sở Thương mại;
- Văn phòng: L/đ và CV : YT, TC, TH, ĐN;
- Lưu VT, LT.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện