Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 41/TTr-SNV ngày 17 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được công bố tại Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (07 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Quy trình thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên - Mã thủ tục: 1.005065

Một quy trình thực hiện; thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Nội vụ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Bước 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 2.2.

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở

 

 

6 ngày

 

Bước 2.1

Rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần yêu cầu bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở

Đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở phương án xử lý

Dự thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ

2,5 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ

Chuyên viên (thực hiện một trong hai trường hợp)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo văn bản từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

3,5 ngày

 

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Nếu đồng ý:

Ký nháy văn bản liên quan.

Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét, ký các dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

Ký trình dự thảo quyết định đồng ý của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 5.

- Nếu không đồng ý:

Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển Bước 6

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 6

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh

UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển Bước 7

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

5 ngày

 

Bước 6.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ trình và chuyển hồ sơ cho cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ trình của Sở Nội vụ

0,25

ngày

 

Bước 6.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra hồ sơ trình.

- Trình Lãnh đạo Phòng.

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

2 ngày

 

Bước 6.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

Xem xét hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

 

Bước 6.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh

1 ngày

 

Bước 6.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo tỉnh

Ký quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

1 ngày

 

Bước 6.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên môn

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Đóng dấu.

- Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

0,25 ngày

 

Sở Nội vụ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

Trả kết quả cho công dân, tổ chức

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

 

 

2. Quy trình cho phép Trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại - Mã thủ tục: 1.005062

Một quy trình thực hiện; thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Nội vụ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Bước 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chuyển Bước 2.2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở

 

 

 

6 ngày

 

Bước 2.1

Rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần yêu cầu bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở

Đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở phương án xử lý

Dự thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ

2,5 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ

Chuyên viên (thực hiện một trong hai trường hợp)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo văn bản từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

3,5 ngày

 

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Nếu đồng ý:

Ký nháy văn bản liên quan.

Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét, ký các dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

Ký trình dự thảo quyết định đồng ý của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 5.

- Nếu không đồng ý:

Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển Bước 6

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 6

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh

UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển Bước 7

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

5 ngày

 

Bước 6.1

Tiếp nhận Hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ trình và chuyển hồ sơ cho cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ trình của Sở Nội vụ

0,25 ngày

 

Bước 6.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra hồ sơ trình.

- Trình Lãnh đạo Phòng.

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

2 ngày

 

Bước 6.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

Xem xét hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

 

Bước 6.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh

1 ngày

 

Bước 6.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo tỉnh

Ký quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

1 ngày

 

Bước 6.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên môn

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Đóng dấu.

- Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

0,25 ngày

 

Sở Nội vụ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

Trả kết quả cho công dân, tổ chức

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

 

 

3. Quy trình thủ tục thẩm định sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên - Mã thủ tục: 1.000744

Một quy trình thực hiện; thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Nội vụ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Bước 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 2.2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở

 

 

6 ngày

 

Bước 2.1

Rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần yêu cầu bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở

Đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở phương án xử lý

Dự thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ

2,5 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ

Chuyên viên (thực hiện một trong hai trường hợp)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo văn bản từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

3,5 ngày

 

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Nếu đồng ý:

Ký nháy văn bản liên quan.

Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét, ký các dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

Ký trình dự thảo quyết định đồng ý của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 5.

- Nếu không đồng ý:

Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển Bước 6

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 6

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh

UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển Bước 7

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

5 ngày

 

Bước 6.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ trình và chuyển hồ sơ cho cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ trình của Sở Nội vụ

0,25 ngày

 

Bước 6.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra hồ sơ trình.

- Trình Lãnh đạo Phòng.

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

2 ngày

 

Bước 6.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

Xem xét hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

 

Bước 6.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh

1 ngày

 

Bước 6.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo tỉnh

Ký quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

1 ngày

 

Bước 6.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên môn

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Đóng dấu.

- Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

0,25 ngày

 

Sở Nội vụ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

Trả kết quả cho công dân, tổ chức

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

 

 

4. Quy trình thủ tục thẩm định giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên - Mã thủ tục: 1.005057

Một quy trình thực hiện; thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Nội vụ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Bước 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 2.2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở

 

 

6 ngày

 

Bước 2.1

Rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần yêu cầu bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở

Đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở phương án xử lý

Dự thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ

2,5 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ

Chuyên viên (thực hiện một trong hai trường hợp)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo văn bản từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

3,5 ngày

 

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Nếu đồng ý:

Ký nháy văn bản liên quan.

Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 4

Xem xét, ký các dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

Ký trình dự thảo quyết định đồng ý của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 5.

- Nếu không đồng ý:

Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển Bước 6

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 6

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh

UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển Bước 7

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

5 ngày

 

Bước 6.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ trình và chuyển hồ sơ cho cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ trình của Sở Nội vụ

0,25 ngày

 

Bước 6.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra hồ sơ trình.

- Trình Lãnh đạo Phòng.

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

2 ngày

 

Bước 6.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

Xem xét hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

 

Bước 6.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh

1 ngày

 

Bước 6.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo tỉnh

Ký quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

1 ngày

 

Bước 6.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên môn

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Đóng dấu.

- Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

0,25 ngày

 

Sở Nội vụ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

Trả kết quả cho công dân, tổ chức

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

 

 

5. Quy trình thủ tục thẩm định thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục - Mã thủ tục: 1.005466

Một quy trình thực hiện; thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Nội vụ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Bước 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 2.2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở

 

 

10 ngày

 

Bước 2.1

Rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần yêu cầu bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở

Đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở phương án xử lý

Dự thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ

3 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ

Chuyên viên (thực hiện một trong hai trường hợp)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo văn bản từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

7 ngày

 

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Nếu đồng ý:

Ký nháy văn bản liên quan.

Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

2 ngày

 

Bước 4

Xem xét, ký các dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

Ký trình dự thảo quyết định đồng ý của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 5.

- Nếu không đồng ý:

Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

2 ngày

 

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển Bước 6

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 6

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh

UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển Bước 7

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

5 ngày

 

Bước 6.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ trình và chuyển hồ sơ cho cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ trình của Sở Nội vụ

0,25 ngày

 

Bước 6.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra hồ sơ trình.

- Trình Lãnh đạo Phòng.

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

2 ngày

 

Bước 6.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

Xem xét hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

 

Bước 6.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh

1 ngày

 

Bước 6.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo tỉnh

Ký quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

1 ngày

 

Bước 6.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên môn

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Đóng dấu.

- Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

0,25 ngày

 

Sở Nội vụ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

Trả kết quả cho công dân, tổ chức

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời)

 

 

6. Quy trình thủ tục thẩm định tổ chức lại, cho phép tổ chức lại Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập - Mã thủ tục: 1.004712

Một quy trình thực hiện; thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Nội vụ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Bước 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 2.2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở

 

 

10 ngày

 

Bước 2.1

Rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần yêu cầu bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở

Đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở phương án xử lý

Dự thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ

3 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ

Chuyên viên (thực hiện một trong hai trường hợp)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo văn bản từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

7 ngày

 

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Nếu đồng ý:

Ký nháy văn bản liên quan.

Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

2 ngày

 

Bước 4

Xem xét, ký các dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

Ký trình dự thảo quyết định đồng ý của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 5.

- Nếu không đồng ý:

Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

2 ngày

 

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển Bước 6

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 6

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh

UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển Bước 7

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

5 ngày

 

Bước 6.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ trình và chuyển hồ sơ cho cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ trình của Sở Nội vụ

0,25 ngày

 

Bước 6.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra hồ sơ trình.

- Trình Lãnh đạo Phòng.

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

2 ngày

 

Bước 6.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

Xem xét hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

 

Bước 6.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh

1 ngày

 

Bước 6.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo tỉnh

Ký quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

1 ngày

 

Bước 6.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên môn

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Đóng dấu.

- Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

0,25 ngày

 

Sở Nội vụ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

Trả kết quả cho công dân, tổ chức

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời)

 

 

7. Quy trình thủ tục thẩm định giải thể Trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập - Mã thủ tục: 2.001805

Một quy trình thực hiện; thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu, kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Nội vụ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, chuyển Bước 2.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Bước 2.2.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

 

 

 

- Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

 

 

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở

 

 

10 ngày

 

Bước 2.1

Rà soát hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ cần yêu cầu bổ sung

Chuyên viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở

Đề xuất Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Sở phương án xử lý

Dự thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ

3 ngày

 

Bước 2.2

Thẩm định hồ sơ hợp lệ

Chuyên viên (thực hiện một trong hai trường hợp)

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ (kể cả hồ sơ đã bổ sung), dự thảo văn bản từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 3.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

7 ngày

 

Bước 3

Kiểm tra, thẩm định dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Phòng chuyên môn

- Nếu đồng ý:

Ký nháy văn bản liên quan.

Chuyển Bước 4.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Bước 2.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

2 ngày

 

Bước 4

Xem xét, ký các dự thảo văn bản trình và dự thảo quyết định

Lãnh đạo Sở

- Nếu đồng ý:

Ký trình dự thảo quyết định đồng ý của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển Bước 5.

- Nếu không đồng ý:

Chuyển lại Bước 3.

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

2 ngày

 

Bước 5

Vào sổ, đóng dấu

Văn thư

Lấy số, vào sổ đi, đóng dấu, phát hành văn bản, chuyển Bước 6

- Văn bản trình UBND tỉnh và dự thảo quyết định.

- Văn bản trình UBND tỉnh từ chối giải quyết hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND tỉnh trả lời từ chối giải quyết hồ sơ.

0,5 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 6

Xem xét, quyết định

UBND tỉnh

UBND tỉnh xem xét, quyết định, chuyển Bước 7

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

5 ngày

 

Bước 6.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh

Tiếp nhận hồ sơ trình và chuyển hồ sơ cho cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh

Hồ sơ trình của Sở Nội vụ

0,25 ngày

 

Bước 6.2

Thẩm tra hồ sơ

Chuyên viên được giao thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra hồ sơ trình.

- Trình Lãnh đạo Phòng.

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

2 ngày

 

Bước 6.3

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng

Xem xét hồ sơ và chuyển Lãnh đạo Văn phòng

0,5 ngày

 

Bước 6.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng

Xem xét hồ sơ và trình Lãnh đạo tỉnh

1 ngày

 

Bước 6.5

Phê duyệt hồ sơ

Lãnh đạo tỉnh

Ký quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời không đồng ý giải quyết hồ sơ)

1 ngày

 

Bước 6.6

Phát hành, chuyển trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan chuyên môn

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Đóng dấu.

- Chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ.

0,25 ngày

 

Sở Nội vụ

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

Trả kết quả cho công dân, tổ chức

Quyết định hành chính (hoặc văn bản trả lời)