Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2457/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CUNG CẤP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 27 dịch vụ công trực tuyến toàn trình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng thông tin điện tử NHNN;
- Lưu: VP, VP4 (PNQuang), VP5.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CUNG CẤP
(Kèm theo Quyết định số 2457/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 12 năm 2023 của NHNN)

STT

Mã DVCTT trên Cổng DVCQG

Tên Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực

Cấp thực hiện

1

1.001862

Thủ tục đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng (gọi tắt là mã BIN).

Hoạt động thanh toán

Cấp Bộ

2

1.002127

Thủ tục đăng ký mẫu séc trắng

Hoạt động thanh toán

Cấp Bộ

3

1.000156

Thủ tục đề nghị thay đổi mã kích hoạt chứng thư số

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

4

1.000189

Thủ tục thay đổi cặp khóa chứng thư số

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

5

1.000198

Thủ tục thu hồi chứng thư số

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

6

1.000207

Thủ tục đề nghị khôi phục chứng thư số

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

7

1.000213

Thủ tục đề nghị tạm dừng chứng thư số

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

8

1.000218

Thủ tục gia hạn, thay đổi nội dung chứng thư số

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

9

1.000852

Thủ tục cấp chứng thư số

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

10

1.001283

Thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

11

2.000630

Thủ tục cấp mã ngân hàng

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

12

2.000634

Thủ tục hủy mã ngân hàng

Hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng

Cấp Bộ

13

2.001430

Khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến

Hoạt động khác

Cấp Bộ

14

2.001453

Tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam

Hoạt động khác

Cấp Bộ

15

2.001456

Khen thưởng ngoài Ngành

Hoạt động khác

Cấp Bộ

16

2.001463

Khen thưởng chuyên đề

Hoạt động khác

Cấp Bộ

17

2.001469

Tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc

Hoạt động khác

Cấp Bộ

18

2.001472

Khen thưởng đột xuất

Hoạt động khác

Cấp Bộ

19

2.001482

Tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động

Hoạt động khác

Cấp Bộ

20

2.001484

Tặng thưởng Huy chương

Hoạt động khác

Cấp Bộ

21

2.001497

Tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng

Hoạt động khác

Cấp Bộ

22

2.001506

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Hoạt động khác

Cấp Bộ

23

2.001512

Tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ

Hoạt động khác

Cấp Bộ

24

2.001519

Tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước

Hoạt động khác

Cấp Bộ

25

2.001527

Tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Hoạt động khác

Cấp Bộ

26

2.001532

Tặng thưởng Tập thể Lao động xuất sắc

Hoạt động khác

Cấp Bộ

27

2.001538

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

Hoạt động khác

Cấp Bộ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2457/QĐ-NHNN năm 2023 công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp

  • Số hiệu: 2457/QĐ-NHNN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/12/2023
  • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Người ký: Đào Minh Tú
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/12/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản