Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 (ĐỢT 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2);

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động các đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác coi thi và thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 (đợt 2) (có Danh sách đơn vị và số lượng cán bộ, giảng viên kèm theo).

Điều 2. Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

- Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

- Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi;

- Đã được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi, công tác in sao đề thi; nghiệp vụ thanh tra công tác chấm thi;

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh sách gửi về Bộ GDĐT.

d) Chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học trong danh sách nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; ,
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 1;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỘNG THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020
(ĐỢT 2)

(Kèm theo Quyết định số 2438/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT)

STT

Tên CSGD ĐH

Sở GDĐT

Số lượng

In sao1

Coi thi

Chấm thi2

Tổng số

Chính thức

Dự phòng

1

ĐH Đà Nẵng

Đà Nẵng

2

77

10

2

89

2

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

Quảng Nam

1

74

10

0

85

3

Trường ĐH Tây Nguyên

Đăk Lăk

2

36

4

1

42

4

Trường ĐH Quảng Nam

Quảng Ngãi

1

6

2

0

9

5

Học viện Tài chính

Lạng Sơn

2

4

2

1

8

6

Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế

Quảng Trị

0

3

2

1

6

7

Học viện Báo chí tuyên truyền

Thái Bình

0

3

2

0

6

8

Trường ĐH Lâm nghiệp

Hòa Bình

0

2

2

0

5

9

Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Bắc Giang

0

2

2

0

5

10

Trường ĐH Nông lâm - ĐH Huế

Thừa Thiên Huế

0

2

2

1

5

11

ĐH Quốc gia Hà Nội

Hà Nội

0

2

2

0

5

 

Tổng số

 

8

211

40

6

265

(Danh sách gồm có 11 cơ sở giáo dục đại học).

 

----------------------

1 Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác co gửi về Bộ GDĐT trước ngày 26/8/2020. Trong số 02 cán bộ, giảng viên của ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Tây Nguyên và Học viện Tài chính, có 01 cán bộ chính thức và 01 cán bộ dự phòng. Danh sách gửi về Bộ GDĐT cần ghi rõ cán bộ chính thức và dự phòng.

2 Danh sách cán bộ, giảng viên tham gia thanh tra công tác chấm thi đã được Bộ GDĐT tập huấn nghiệp vụ thanh tra công tác chấm thi. Trong số 02 cán bộ của ĐH Đà Nẵng: 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi của Sở GDĐT Đà Nẵng; 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi của Sở GDĐT Quảng Ngãi. 01 cán bộ của Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi của Sở GDĐT Quảng Nam.