Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2398/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 (ĐỢT 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 vào các ngày 29, 30 và 31/8/2020 (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 2
(Kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2020)

STT

Mã Hội đồng

Tên Hội đồng

Số lượng thí sinh

1

04

Sở GDĐT Đà Nẵng

10807

2

34

Sở GDĐT Quảng Nam

9103

3

40

Sở GDĐT Đắk Lắk

5396

4

35

Sở GDĐT Quảng Ngãi

388

5

10

Sở GDĐT Lạng Sơn

69

6

32

Sở GDĐT Quảng Trị

57

7

26

Sở GDĐT Thái Bình

52

8

31

Sở GDĐT Quảng Bình

22

9

23

Sở GDĐT Hòa Bình

21

10

18

Sở GDĐT Bắc Giang

18

11

41

Sở GDĐT Khánh Hòa

14

12

33

Sở GDĐT Thừa Thiên Huế

11

13

48

Sở GDĐT Đồng Nai

10

14

38

Sở GDĐT Gia Lai

9

15

30

Sở GDĐT Hà Tĩnh

7

16

37

Sở GDĐT Bình Định

5

17

13

Sở GDĐT Yên Bái

5

18

1

Sở GDĐT Hà Nội

4

19

39

Sở GDĐT Phú Yên

4

20

63

Sở GDĐT Đăk Nông

3

21

21

Sở GDĐT Hải Dương

2

22

29

Sở GDĐT Nghệ An

2

23

52

Sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu

1

24

3

Sở GDĐT Hải Phòng

1

25

36

Sở GDĐT Kon Tum

1

26

25

Sở GDĐT Nam Định

1

27

14

Sở GDĐT Sơn La

1

 

 

TỔNG

26014

Lưu ý:

- Các Hội đồng thi chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng F1 và F2 (nếu có) trong các ngày thi.

- Các Hội đồng thi có số lượng thí sinh ít có thể tổ chức hội đồng thi độc lập như đợt 1 hoặc phối hợp với các Hội đồng thi khác để tổ chức thi cho các thí sinh.

 

PHỤ LỤC 2

LỊCH THI ĐỢT 2
(Kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2020)

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

29/8/2020

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

30/8/2020

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

31/8/2020

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lý

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lý

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

01/9/2020

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

CÁC MỐC THỜI GIAN TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI ĐỢT 2
(Kèm theo Quyết định số 2398/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2020)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi; phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/8/2020

2

Thành lập các Điểm thi; đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

Các Hội đồng thi

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 26/8/2020

3

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2020

4

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 27/8/2020

5

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 27/8/2020

6

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

7

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 28/8/2020

8

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các ngày 29, 30 và 31/8/2020

9

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi kết quả thi về Bộ GDĐT;

- Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 10/9/2020

10

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày 11/9/2020

11

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 14/9/2020

12

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 15/9/2020

13

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020

14

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020

15

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 11/9 đến hết ngày 18/9/2020

16

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020

17

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/9/2020

18

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 30/9/2020

19

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 30/9/2020

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2398/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (đợt 2) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 2398/QĐ-BGDĐT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản