Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3219/BGDĐT-QLCL
V/v hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (không dự thi các ngày 09, 10/8/2020 theo Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020) một số nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung:

Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi), Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 và Công văn này.

2. Lịch thi:

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

02/9/2020

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

03/9/2020

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

04/9/2020

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

05/9/2020

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

3. Về công tác tổ chức Kỳ thi đợt 2:

a) Để bảo đảm tính thống nhất, các đơn vị cần thực hiện đúng Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 quy định tại Phụ lục I;

b) Danh sách các Hội đồng thi đợt 2 quy định tại Phụ lục II; đối với các địa phương khác có thí sinh được dự thi đợt 2 theo Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 nhưng không tổ chức thi (hoặc có số lượng dự thi ít) có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại các Hội đồng thi đợt 2 (có sự thống nhất giữa các Sở GDĐT) và gửi báo cáo về Bộ GDĐT qua Cục Quản lý chất lượng;

c) Các đơn vị tổ chức tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả cán bộ tham gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức, thanh tra, kiểm tra các công tác của Kỳ thi;

d) Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.

4. Chế độ báo cáo, lưu trữ:

a) Chế độ báo cáo: Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT;

b) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024).38683992 và (024).36231655;

c) Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại nêu trên.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Thanh tra chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC I

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 ĐỢT 2
(Kèm theo Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Đăng ký nhận đề thi gốc

Bộ GDĐT

Các Hội đồng thi

24/8/2020

2

Thành lập các Điểm thi; xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

Các Hội đồng thi

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 29/8/2020

3

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020

4

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020

5

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

6

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 30/8/2020

7

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 02/9/2020

8

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các ngày 02, 03/9 và 04/9/2020

9

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 10 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 00

10

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Các Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 05/9/2020

11

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

- Đối sánh kết quả thi

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

Cục QLCL; các Sở GDĐT

Hoàn thành chậm nhất ngày 14/9/2020

12

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Ngày
16/9/2020

13

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 18/9/2020

14

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

Các sở GDĐT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020

15

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020

16

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020

17

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Từ ngày 16/9 đến hết ngày 22/9/2020

18

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục QLCL; các sở GDĐT/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/9/2020

19

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2020

20

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL

Các sở GDĐT

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 30/9/2020

21

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 30/9/2020

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 2
(Kèm theo Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Mã Hội đồng

Tên Hội đồng

1

04

Sở GDĐT Đà Nẵng

2

34

Sở GDĐT Quảng Nam

3

40

Sở GDĐT Đắk Lắk

4

35

Sở GDĐT Quảng Ngãi

5

10

Sở GDĐT Lạng Sơn

6

32

Sở GDĐT Quảng Trị

7

26

Sở GDĐT Thái Bình

8

23

Sở GDĐT Hòa Bình

9

18

Sở GDĐT Bắc Giang

10

33

Sở GDĐT Thừa Thiên Huế

11

41

Sở GDĐT Hà Nội