Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TU NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT, GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 28 tháng 12 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 (giai đoạn 2018 - 2020);

Căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 -2020;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố;

n cứ Thông báo số 302/TB-VP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5019/STNMT-BTTĐC ngày 28 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Ủy ban MTTQVN thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố
- Các báo, đài (để đưa thông tin và tuyên truyền);
- VPUB: các PVP;
- Phòng ĐT, TH, DA, KT;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu; VT, (ĐT-Tr) T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TU NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT, GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
(ban hành kèm theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất, góp phần ổn định tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã giao cho Ủy ban nhân dân thành phố để hoàn thành 4 mục tiêu mà Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1 Phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, đầu việc của từng sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị liên quan để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

1.2 Gắn việc tổ chức thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, công tác cải cách hành chính, có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả.

1.3 Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện nhằm tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong các hoạt động, triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

2.1 Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các sở - ngành, đơn vị liên quan căn cứ Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch này của Ủy ban nhân dân thành phố để nêu cao tinh thần chủ động, phối hợp, quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2.2 Bảo đảm thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và các cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố; xử lý hài hòa về lợi ích giữa chủ đầu tư với người dân và xã hội trên cơ sở quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

A. GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT

Quán triệt và cụ thể hóa các giải pháp thực hiện 4 mục tiêu đã được xác định tại Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

B. CÁC GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ

Tổng cộng có 32 giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện 4 mục tiêu mà Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định (Mục tiêu số 01 có 08 giải pháp, nhiệm vụ; Mục tiêu số 02 có 12 giải pháp, nhiệm vụ; Mục tiêu số 03 có 02 giải pháp, nhiệm vụ; Mục tiêu số 04 có 10 giải pháp, nhiệm vụ), cụ thể như sau;

1. Mục tiêu số 1: Phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt theo Luật Đất đai 2013; tập trung hoàn thành sớm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách thuộc 07 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

a) Giải pháp, nhiệm vụ 01: Rà soát, tổng hợp, phân loại để thông qua quận, huyện ủy trước khi ban hành Kế hoạch với các giải pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành trong năm 2018 việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Đơn vị phối hợp: các sở ngành.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

b) Giải pháp, nhiệm vụ 02: Rà soát, tổng hợp, phân loại để thông qua quận, huyện ủy trước khi ban hành Kế hoạch với các giải pháp cụ thể để hoàn thành bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đối với các dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phê duyệt theo Luật Đất đai 2013 đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn; đặc biệt chú trọng các dự án công trình trọng điểm, cấp bách thuộc 07 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Đơn vị phối hợp: các sở ngành.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

c) Giải pháp, nhiệm vụ 03: Đề xuất hướng giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách, trình tự thủ tục (nếu có) để các sở, ngành hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết để quận, huyện có cơ sở hoàn thành giải pháp, nhiệm vụ 1 và 2 nêu trên.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân quận - huyện.

- Đơn vị phối hợp: các sở ngành.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

d) Giải pháp, nhiệm vụ 04: Kịp thời hướng dẫn quận - huyện hoặc tham mưu Thành phố giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của quận - huyện về công tác đầu tư và bố trí vốn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để quận - huyện có cơ sở hoàn thành giải pháp, nhiệm vụ 1 và 2 nêu trên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đơn vị chủ trì phải có văn bản hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

đ) Giải pháp, nhiệm vụ 05: Kịp thời hướng dẫn quận - huyện hoặc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của quận - huyện về việc cân đối, điều chuyển quỹ nhà đất phục vụ tái định cư để quận - huyện có cơ sở hoàn thành giải pháp, nhiệm vụ 1 và 2 nêu trên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đơn vị chủ trì phải có văn bản hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

e) Giải pháp, nhiệm vụ 06: Kịp thời hướng dẫn quận - huyện hoặc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của quận - huyện về chính sách và trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để quận - huyện có cơ sở hoàn thành giải pháp, nhiệm vụ 1 và 2 nêu trên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đơn vị chủ trì phải có văn bản hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

g) Giải pháp, nhiệm vụ 07: Kịp thời hướng dẫn quận - huyện hoặc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của quận - huyện về giá đất cụ thể tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để quận - huyện có cơ sở hoàn thành giải pháp, nhiệm vụ 1 và 2 nêu trên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đơn vị chủ trì phải có văn bản hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

h) Giải pháp, nhiệm vụ 08: Kịp thời hướng dẫn quận - huyện hoặc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để quận - huyện có cơ sở hoàn thành giải pháp, nhiệm vụ 1 và 2 nêu trên.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra thành phố, Ban Tiếp Công dân thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân quận - huyện, Sở ngành, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đơn vị chủ trì phải có văn bản hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

2. Mục tiêu số 2: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định cuộc sống cho người bị thu hồi đất, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; có cơ chế, chính sách để khuyến khích người phải di chuyển cho ở được tự lựa chọn hình thức tái định cư phù hợp với nhu cầu ở, khả năng thanh toán bằng việc nhận tiêu chuẩn tái định cư do cơ quan nhà nước chuẩn bị (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nền đất ở phục vụ tái định cư) hoặc thực hiện tái định cư tự nguyện theo phương thức nhận tiền để tự lo nơi ở mới.

2.1 Nhóm giải pháp, nhiệm vụ về chính sách và cơ chế phối hợp thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (08 giải pháp, nhiệm vụ):

a) Giải pháp, nhiệm vụ 09: Rà soát, tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố (thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

b) Giải pháp, nhiệm vụ 10: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Chủ động nghiên cứu dự thảo Đề án ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho các sở ngành, quận - huyện để bổ sung, hoàn thiện dự thảo, lấy ý kiến góp ý, thẩm định của các sở ngành, quận - huyện; sau khi có đầy đủ cơ sở pháp lý thì hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định.

c) Giải pháp, nhiệm vụ 11: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố về các hình thức vận động người dân thực hiện dự án có thu hồi đất theo chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm".

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2018 (Đã hoàn thành, Thông báo số 270/TB-VP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố).

d) Giải pháp, nhiệm vụ 12: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh quy trình lập, thẩm định và phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, giá chuyển nhượng nền đất, giá chuyển nhượng, giá thuê căn hộ chung cư tái định cư và hệ số đào tạo, chuyển đổi nghề của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

đ) Giải pháp, nhiệm vụ 13: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở ngành có liên quan, các quận huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

e) Giải pháp, nhiệm vụ 14: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố các cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách thuộc 7 Chương trình đột phá của Thành ủy.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện 07 chương trình đột phá của Thành ủy.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2018. Căn cứ kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ 07 chương trình đột phá của Thành ủy, tiếp tục tham mưu cơ chế chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 07 chương trình đột phá của Thành ủy, trọng tâm là Chương trình di dời nhà trên và ven kênh, sông, rạch, Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, Chương trình cải tạo và xây dựng mới chung cư cũ, Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

g) Giải pháp, nhiệm vụ 15: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạm cư để thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

h) Giải pháp, nhiệm vụ 16: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện việc điều tra xã hội học, nhu cầu tái định cư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án có thu hồi đất để xác định khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án giải quyết tái định cư.

- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

i) Giải pháp, nhiệm vụ 17: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung nội dung về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án “Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020" (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 216/TB-VP ngày 10 tháng 4 năm 2018).

- Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2018.

k) Giải pháp, nhiệm vụ 18: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết vướng mắc về chính sách và trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan, tổ chức để sử dụng nhà đất đúng mục đích theo Điều 15 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2018.

2.2 Nhóm giải pháp, nhiệm vụ về phát triển, quản lý quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư (02 giải pháp, nhiệm vụ)

a) Giải pháp, nhiệm vụ 19: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch phát triển và quản lý quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư giai đoạn 2018 - 2020, làm cơ sở đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường; tạo điều kiện cho người có đất thu hồi được lựa chọn hình thức tái định cư phù hợp; phân cấp, xác định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận huyện trong việc chuẩn bị, đầu tư xây dựng về số lượng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nền đất ở phục vụ tái định cư các dự án có thu hồi đất trên địa bàn quận huyện (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn 3689/VP-ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2018).

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 7 năm 2018.

b) Giải pháp, nhiệm vụ 20: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố quy định về việc giao Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để giao đất ở cho các hộ dân đối với các quận ven còn quỹ đất và khu vực nông thôn ngoại thành ngoài vùng quy hoạch phát triển đô thị (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn 3689/VP-ĐT ngày 10 tháng 4 năm 2018).

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

3. Mục tiêu số 3: Tập trung rà soát, hoàn thành giải quyết một số vụ việc khiếu nại đông người tại một số dự án đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chấn chỉnh để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, công khai, minh bạch tại các dự án đang và sẽ triển khai để giảm dần các vụ khiếu kiện, không để phát sinh “điểm nóng” và tình trạng khiếu kiện đông người do nguyên nhân thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

a) Giải pháp, nhiệm vụ 21: Có kế hoạch rà soát, hệ thống từng vụ việc và đối chiếu với kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố để tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xử lý 12 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1002/UBND-PCNC ngày 04 tháng 12 năm 2017 ).

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra thành phố (Thường trực Ban Chỉ đạo xử lý các vụ khiếu nại, tố cáo đông người theo Quyết định số 1440-QĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy).

- Đơn vị phối hợp: Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo, sở, ngành, quận - huyện và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Kế hoạch giải quyết của từng dự án, phấn đấu giải quyết cơ bản 12 vụ khiếu nại đông người trong năm 2018.

b) Giải pháp, nhiệm vụ 22: Hướng dẫn quận - huyện hoặc tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra thành phố, Ban Tiếp Công dân thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành, quận - huyện và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận huyện, đơn vị chủ trì phải có văn bản hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

4. Mục tiêu số 4: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc kiến nghị với Chính phủ, bộ ngành Trung ương sửa đổi, khắc phục những bất cập, mâu thuẫn trong các quy định pháp luật liên quan cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thị và tình hình thực tiễn thành phố; rà soát, xây dựng, ban hành đồng bộ quy định về phân công tổ chức thực hiện và trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật và thực tiễn thành phố; xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

4.1 Nhóm giải pháp, nhiệm vụ về cơ chế, chính sách về vốn và đầu tư liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (04 giải pháp, nhiệm vụ):

a) Giải pháp, nhiệm vụ 23: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc chỉ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, chấp thuận thông qua danh mục dự án có thu hồi đất đối với các dự án đảm bảo tính hợp lý, khả thi trong việc chuẩn bị, cân đối 06 điều kiện phải đảm bảo trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 7 năm 2018.

b) Giải pháp, nhiệm vụ 24: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch để tạo quỹ "đất sạch" chuẩn bị mặt bằng để thực hiện dự án hoặc đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn thực hiện 07 Chương trình đột phá.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2018.

c) Giải pháp, nhiệm vụ 25: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án hoặc dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2018.

d) Giải pháp, nhiệm vụ 26: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện điều tra khảo sát trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư các dự án có thu hồi đất để xác định khái toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phương án chuẩn bị nhà đất tái định cư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

4.2 Nhóm giải pháp, nhiệm vụ về công tác tổ chức bộ máy và nhân lực (03 giải pháp, nhiệm vụ):

a) Giải pháp, nhiệm vụ 27: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện một số công tác liên quan đến thu hồi đất; thẩm định, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá thu tiền sử dụng đất ở đối với nền đất phục vụ tái định cư; giá bán - giá thuê - giá thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư, tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2018.

b) Giải pháp, nhiệm vụ 28: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Ban Chỉ đạo quận - huyện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố và các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018.

c) Giải pháp, nhiệm vụ 29: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đề án chuyển đổi Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện thành Trung tâm Phát triển quỹ đất quận - huyện do Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018.

4.3 Nhóm giải pháp, nhiệm vụ về quản lý, điều hành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (03 giải pháp, nhiệm vụ):

a) Giải pháp, nhiệm vụ 30: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời hạn hoàn thành: Tháng 5 năm 2018.

b) Giải pháp, nhiệm vụ 31: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời công tác thẩm định, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời hạn hoàn thành: Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận - huyện, đơn vị chủ trì phải có văn bản hướng dẫn hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

c) Giải pháp, nhiệm vụ 32: Tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố giao ban định kỳ giữa lãnh đạo thành phố với các sở - ngành, quận - huyện theo các chuyên đề để giải quyết những vướng mắc chung về công tác quản lý điều hành và các vướng mắc về cơ chế, chính sách và trình tự, thủ tục trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: Các sở ngành có liên quan, các quận - huyện.

- Thời hạn hoàn thành: Dự kiến giao ban hàng quý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ vào Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch này và tình hình thực tiễn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn để xây dựng Kế hoạch với mục tiêu, nội dung và giải pháp cụ thể, thông qua Ban Thường vụ quận - huyện ủy và tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận - huyện; kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Giao sở ngành, đơn vị có liên quan căn cứ vào Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch thông qua cấp ủy và tổ chức thực hiện để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Giao các sở ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, có ý kiến góp ý theo yêu cầu của các đơn vị được giao chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này.

4. Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện, sở - ngành, đơn vị liên quan báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch này (quý, sáu tháng, năm). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch này và những vướng mắc, khó khăn cần giải quyết trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố, báo cáo, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Kế hoạch này đến các tổ chức, cơ quan, nhân dân trên địa bàn thành phố./.