Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA KHÁNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Quyết định số 136/2000/QĐ-UB ngày 14/12/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá, Ban Quản lý các khu Công nghiệp - Chế xuất Đà Nẵng và Công ty Phát triển - Khai thác hạ tầng khu Công nghiệp Đà Nẵng tại Biên bản họp ngày 18-4-2001, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban 7-5-2001 (Thông báo số 97/TB-VP ngày 10-5-2001 của Văn phòng UBND thành phố).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Nhà đầu tư trả tiền thuê đất theo các mức giá tại Quyết định này với phương thức "trả một lần cho nhiều năm" thì được giữ ổn định mức giá thuê đất đến hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất trước đó, kể cả khi Nhà nước có điều chỉnh giá thuê đất.

Điều 3: Nhà đầu tư có Dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư vào khu Công nghiệp hoặc có Dự án đầu tư ở vị trí kém thuận lợi trong khu Công nghiệp thì được UBND thành phố xem xét cho áp dụng mức giá thuê đất có thể thấp hơn mức giá tại Phụ lục của điều 1, nhưng không vượt mức giá tối thiểu Quy định tại Quyết định 136/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Giao trách nhiệm cho Ban quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.:

1. Khi có Nhà đầu tư đăng ký thuê đất, Ban Quản lý phải báo cáo UBND thành phố quyết định trước khi ký hợp đồng cho thuê đất. Đối với các trường hợp được Ban quản lý chấp thuận, ký hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất trước ngày ban hành Quyết định này thì phải tổng hợp tình hình báo cáo UBND thành phố để xem xét xử lý cụ thể về vị trí và mức giá cho thuê đất trước khi ký hợp đồng chính thức.

2. Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính-Nhà đất hướng dẫn Công ty Phát triển - Khai thác hạ tầng khu Công nghiệp Đà Nẵng tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 6: Chánh văn phòng UBND thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý các khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất, Giám đốc Công ty Phát triển - khai thác hạ tầng khu Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- TVTU, TTHĐND tp (để b/c),
- CT và các PCT,
- UBND các quận, huyện,
- PVP Trần Văn Hào, Nguyễn Văn Cán,
- Lưu VT KTN, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2427/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2001)

I- Giá thuê đất dôi với Dự án mới vào đầu tư trong KCN:

1- Nhà đầu tư trong nước:

a) Dự án hoạt động sản xuất:

Phương thức trả tiền thuê đất

Mức giá phải trả (đồng/m2/năm)

Trả từng năm

4.200

Trả 5 năm một lần

3.800

Trả 10 năm một lần

3.400

Trả 20 năm một lần

2.800

Trả 30 năm một lần

2.300

Trả một lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất (trên 40 năm)

2.100

b) Dự án hoạt động kinh doanh.- dịch vụ:

Giá thuê đất được tính bằng 1,4 lần giá thuê đất Dự án hoạt động sản xuất và được bố trí vào khu vực đất kinh doanh- dịch vụ.

2- Nhà đầu tư nước ngoài:

a) Dự ăn hoạt động sản xuất:

Phương thức trả tiền thuê đất

Mức giá phải trả (USD/m2/năm)

Trả từng năm

0,60

Trả 5 năm một lần

0,57

Trả 10 năm một lần

0,54

Trả 20 năm một lần

0,41

Trả 30 năm một lần

0,35

Trả một lần cho toàn bộ thời hạn thuê đất (trên 40 năm)

0,30

b) Dự án hoạt động kinh doanh - dịch vụ: Áp dụng như điểm b, khoản 1, mục I Phụ lục này.

3) Giá thuê đất tại khoản 1 và 2 nói trên là giá thuê đất đã bao gồm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

II - Giá thuê đất đối với dự án đã đầu tư trước ngày ban hành Quyết định 136/2000/QĐ-UB ngày 14-12-2000: Thực hiện theo mức giá thuê đất hiện hành do Cục Thuế thành phố đã thông báo trước đây.