Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/2000/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; 

Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật số 18/2000/QH10 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 70 TB/TU ngày 19 tháng 9 năm 2000 về nội dung kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngày 14 và 15 tháng 9 trăm 2000;

Căn cứ Quyết định số: 134/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư và hỗ trợ sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các KCN và CX Đà Nẵng, Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư vào các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các sở : Kế hoạch - Đầu tư, Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá, Xây dựng, Trưởng ban Ban quản lý các KCN và CX Đà Nẵng, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận : 
- Như điều 3:
- TVTU, TT HĐND;
- Chủ tịch, các PCT; 
- BQL các KCNCXĐN (5b); 
- Chánh phó VP, c/viên; 
- Lưu VT, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCHƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/2000/QĐ-UB ngày 14-12-2000 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: 

Các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước, dự án của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp Liên Chiểu, Hòa Khánh và An Đồn không phân biệt hình thức đầu tư để thành lập các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam (gọi tắt là Nhà đầu tư) trên cơ sở được hưởng các ưu đãi đầu tư tại Nghị định 51/1999/ NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31-7-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các ưu đãi đầu tư của UBND thành phố Đà Nẵng quy định tại Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2000, sẽ được hưởng các ưu đãi đầu tư bổ sung theo quy định này.

Điều 2: 

Trường hợp các Nhà đầu tư sau khi được cấp giấy phép đầu tư và hưởng chính sách ưu đãi theo quy định này, nếu Nhà nước ban hành những chính sách mới, ưu đãi hơn thì cơ quan cấp giấy phép đầu tư sẽ tự động điều chỉnh giấy phép đầu tư để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo chính sách mới.

Đối với các Nhà đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư trước ngày ban hành quy định này, thuộc đối tượng được ưu đãi và trong thời hạn ưu đãi, sẽ được cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh để Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo Quy định này cho thời gian còn lại của dự án.

Chương II

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHUNG

Điều 3: Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trong và ngoài KCN

3.1- Đối với KCN Hòa Khánh:

3.1.1- Thành phố bảo đảm vốn cho đền bù giải phóng mặt bằng, lập dự án xúc tiến đầu tư và đầu tư cơ sở hạ tầng bên ngoài hàng rào khu công nghiệp.

3.1.2- Vốn đầu tư có công thành kỹ thuật hạ tầng bên trong Khu công nghiệp được thực hiện bằng vốn tín dụng nhưng được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ lãi suất.

3.1.3- Thành lập Công ty phát triển và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp kinh tế hoạt động theo cơ chế tài chính riêng do UBND thành phố quy định để làm chủ đầu tư phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hòa Khánh.

3.2- Đối với các KCN Liên Chiểu và An Đồn :

Nhà nước bảo đảm vốn đầu tư các công trình kỹ thuật hạ tầng bên ngoài tường rào KCN.

Chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN trực tiếp thu tiền thuê đất từ các doanh nghiệp KCN để thu hồi vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng bên trong KCN theo kế hoạch và tiến độ xây dựng được UBND thành phố phê duyệt.

Chương III

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 4: Giá thuê đất :

4.1- KCN Hòa Khánh: Do UBND thành phố quyết định giá thuê đất cho từng lô đất thuê tùy theo vị trí, điều kiện cơ sở hạ tầng, khả năng sinh lợi trong khung giá sau đây :

4.1.1- Đối với Nhà đầu tư trong nước :

a) Đầu tư sản xuất :

- Giá thuê đất tối thiểu : 960đ/m2/năm.

- Giá thuê đất tối đa : 4.200đ/m2/năm.

b) Đầu tư dịch vụn: bằng 1,4 lần so với doanh nghiệp sản xuất

4.1.2- Đối với Nhà đầu tư nước ngoài :

a) Đầu tư sản xuất :

- Giá thuê đất tối thiểu : 0,30 USD/m2/năm.

- Giá thuê đất tối đa : 0,60 USD/m2/năm.

b) Đầu tư dịch vụ : bằng 1, 4 lần so với doanh nghiệp sản xuất

4.2- KCN Liên chiều và An Đồn : Do chủ đầu tư cơ sở hạ tầng ấn định hoặc thỏa thuận với Nhà đầu tư sau khi Ban quản lý các KCN và CX Đà Nẵng chấp thuận.

Điều 5: Việc miễn giảm tiền thuê đất trong khu công nghiệp được thực hiện theo Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 đối với đầu tư trong nước; thực hiện theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài và tại Điều 2 của Bản quy định kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 6: Đối với những Doanh nghiệp thực hiện di dời từ trong thành phố Đà Nẵng vào KCN được hưởng các ưu đãi sau:

Được hưởng các chính sách ưu đãi về sử dụng đất như Doanh nghiệp đầu tư mới quy định tại Điều 4 và Điều 5 bản quy định này.

Nếu doanh nghiệp được phép chuyển quyền sử dụng đất tại địa điểm cũ để di dời vào KCN được miễn nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp không được phép chuyển quyền sử dụng đất thì được xem xét hỗ trợ một phần tiền sử dụng đất tại địa điểm cũ để đầu tư vào địa điểm mới.

Các doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu, nguồn vốn đầu tư khi di dời được đền bù toàn bộ thiệt hại thực tế về tài sản có trên đất. 

Chương IV

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ THUẾ

Điều 7: Việc miễn, giảm thuế các loại được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10; theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận dụng tại Điều 2 Bản quy định kèm theo Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Điều khoản thi hành:

1- Chính sáchưu đãi đầu tư này được áp dụng cho cả ba KCN Liên chiều, Hòa Khánh và An Đồn. Riêng giá thuê lại đất, tùy theo mô hình chủ đầu tư cơ sở hạ tầng KCN, áp dụng mức giá thuê lại đất theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.

2- Giao Ban Quản lý các KCN và CX Đà Nẵng, các Sở : Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Địa chính - Nhà đất, Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định này.

3- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Nhà đầu tư phản ánh kịp thời cho Ban quản lý các KCN và CX Đà Nẵng để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.