Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH BỔ SUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 6119/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6119/QĐ-UBND ;

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1797/TTr-SNV ngày 18 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong năm 2018.

Điều 3. Quyết định này bổ sung Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường, xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Sở Nội vụ (3b);
- Báo-Đài;
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng NCTH;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, (KSTT/ThL) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

 

KẾ HOẠCH

BỔ SUNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Để triển khai thực hiện Kế hoạch bổ sung Chương trình cải cách hành chính của thành phố đến năm 2020 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Ban hành các quyết định, quy định, đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

- Ban hành chỉ thị nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố gắn với trách nhiệm của từng đơn vị soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính về cấp phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú, thành lập và đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo phương thức từ “tiền kiểm sang hậu kiểm” trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy trình một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính; giải pháp kiểm soát quy trình giải thích, hướng dẫn thủ tục để khắc phục tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; bổ sung ngoài thời gian pháp luật quy định.

3. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Tăng cường tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, nhất là đối với lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trong chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và theo sự phân công tại Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 6506/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này.

2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có văn bản gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CỤ THỂ TRIỂN KHAI BỔ SUNG CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2422/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Dự kiến sản phẩm

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I. Cải cách thể chế

1

Ban hành các quyết định, quy định, đề án nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố

Thực hiện theo Kế hoạch số 1545/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

2

Ban hành chỉ thị nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố gắn với trách nhiệm của từng đơn vị soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản.

Chỉ thị của UBND thành phố

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện

Trong năm 2018

 

II. Cải cách thủ tục hành chính

3

Đề xuất phương án đơn giản hóa cấp phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú theo phương thức từ “tiền kiểm sang hậu kiểm”.

- Báo cáo rà soát, đơn giản hóa của đơn vị.

- Quyết định của Chủ tịch UBND TP về phê duyệt Phương án đơn giản hóa

Sở Du lịch

Văn phòng UBND TP

 

 

4

Đề xuất phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính về cấp phép thành lập và đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo phương thức từ “tiền kiểm sang hậu kiểm”.

- Báo cáo rà soát, đơn giản hóa của đơn vị.

- Quyết định của Chủ tịch UBND TP về phê duyệt Phương án đơn giản hóa

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND TP

 

 

5

Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông giải; giải pháp kiểm soát giải thích, hướng dẫn thủ tục để khắc phục tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần; bổ sung ngoài thời gian pháp luật quy định.

Báo cáo

Văn phòng UBND TP

Các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện

Tháng 12 năm 2018

 

6

Kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đột xuất về việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ trong quy trình liên thông, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực trong thực hiện cơ chế kiểm soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính

- Kế hoạch kiểm tra.

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

- Văn bản chỉ đạo của UBND TP

Văn phòng UBND TP

Các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện

Tháng 12 năm 2018

 

III. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính

7

Tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, nhất là đối với lĩnh vực đăng ký thành lập doanh nghiệp

Kế hoạch, tin bài

Các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện

 

Năm 2018