Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 242/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CHUẨN HÓA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 05/TTr-SVHTTDL ngày 06/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao theo Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn (Phụ lục II kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 242/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Văn hóa

01

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.

Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn

Không

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

02

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch UBND cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.

Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn

Không

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

03

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung thông báo.

Nộp trực tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn.

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

04

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn

Không

Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBNTVQH10 ngày 28/12/2000;

Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ; Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 6/01/2009 của Chính phủ; Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ.

II

Lĩnh vực Thể dục thể thao

05

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các xã, phường, thị trấn

Không

Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ; Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 242/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Số, ký hiệu Quyết định công bố TTHC

01

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

02

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

03

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.