Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 32 và điều 33 của Pháp lệnh ngày 18-01-1961 về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp;
Căn cứ vào điều 1 của Pháp lệnh ngày 01-04-1967 quy định số điểm về bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp trong thời chiến;
Căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 13 tháng  02 năm 1974.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:- Việc bầu cử đại biểu Hội đồng các khu tự trị, tỉnh, và thành phố trực thuộc trung ương sẽ tiến hành vào ngày 05 tháng 05 năm 1974.

Điều 2.- Ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh trong khu tự trị Việt Bắc, khu tự trị Tây Bắc do các Ủy ban Hành chính khu tự trị ấn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 04 năm 1974 đến ngày 15 tháng 05 năm 1974.

Điều 3.- Từ nay các công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ tiến hành trong thời hạn quy định ở các điều 8, 9, 15, 20, 21, 22, 29,33, 35,và 57 của Pháp lệnh ngày 18 tháng 1 năm 1961 về bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 4.- Ban hành tổ chức của Chính phủ và Ủy ban Hành chính các cấp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng