Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG, XÃ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính – Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thi hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 như sau:

1. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 517.000 đồng/người/tháng lên 568.7000 đồng/người/tháng đối với các chức danh:

- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường, xã;

- Trưởng Ban Dân vận;

- Trưởng Ban Tổ chức Đảng;

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng;

- Trưởng Ban Tuyên giáo;

2. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 495.000 đồng/người/tháng lên 544.500 đồng/người/tháng đối với các chức danh:

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

3. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 465.000 đồng/người/tháng lên 511.500 đồng/người/tháng đối với các chức danh:

- Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy);

- Thủ quỹ - Văn thư – Lưu trữ.

4. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 440.000 đồng/người/tháng lên 484.000 đồng/người/tháng đối với các chức danh:

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự;

- Cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em;

- Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh;

- Cán bộ Văn hóa – Thể thao;

- Cán bộ Phòng chống ma túy, mại dâm;

- Cán bộ Tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Cán bộ theo dõi Tổ dân phố;

- Cán bộ theo dõi công tác Xóa đói giảm nghèo.

- Cán bộ Kế hoạch – Giao thông – Thủy lợi – Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp;

- Cán bộ Lao động – Thương binh và xã hội;

- Cán bộ quản lý Nhà văn hóa.

5. Điều chỉnh tăng mức phụ cấp từ 330.000 đồng/người/tháng lên 363.000 đồng/người/tháng đối với Trưởng Ban Thanh tra nhân dân phường, xã;

6. Giữ nguyên mức phụ cấp 210.000 đồng/người/ tháng đối với Công an viên ở thôn.

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 72/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TV Thành ủy; để b/cáo
- TT HĐND TP;
- Đoàn ĐBQH tp ĐN;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Ban Tổ chức TU;
- UBMT và các Đoàn thể TP (để p/hợp);
- VP UBND TP;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Lưu VT UBND TP, VT SNV TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Tuấn Anh