Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2399/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1960/TTr-SCT ngày 31 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tnh;
- Các PCVP. UBND tỉnh;
- y ban nhân dân cấp huyện;
- Phòng KSTTHC (km HS), TTTTĐT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Duy Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2399/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mc thủ tc hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

STT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Kinh doanh khí (Công Thương)

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

15 ngày làm việc

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng), tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Tại thành phố Bến Tre:

+ Doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại các huyện:

+ Doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Hộ: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc

3

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

07 ngày làm việc

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

STT

Số Hồ sơ TTHC

Tên thủ tc hành chính

Tên VBQPPL quy đnh việc bãi b thủ tục hành chính

Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Công Thương)

1

B-BCT-274929-TT

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí

2

B-BCT-274930-TT

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

3

B-BCT-274931-TT

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

4

B-BCT-274932-TT

Thủ tục cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

PHẦN II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Lĩnh vực: Kinh doanh khí (Công Thương)

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ca Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở:

+ Nếu kết quả thẩm định hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trong thời hạn 15 ngày làm việc;

+ Nếu kết quả thẩm định chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

Bước 4. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả y ban nhân dân cấp huyện nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP .

+ Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.

+ Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ LPG chai

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí:

1. Tại thành phố Bến Tre

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

2. Tại các huyện

+ Đối với chủ thể kinh doanh là Tổ chức, doanh nghiệp là 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tc hành chính:

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP , trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

+ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

 

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố…………………

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ......................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................  Fax: ...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: …………………….do ……………………………. cấp ngày .... tháng .... năm ……….

Mã số thuế: .......................................................................................................................

Đề nghị y ban nhân dân quận/huyện...xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

………, ngày .... thng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ gồm:

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05

2. Bn sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đđiều kiện còn hiệu lực.

3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế tham mưu lãnh đạo cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trong thời hạn 15 ngày làm việc;

Bước 4. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ LPG chai

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai;

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tc hành chính:

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP , trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố…………….

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ............................................................  Fax: ...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: …………………......do ………………………………… cấp ngày …… tháng ...... năm ………………

Mã số thuế: ....................................................................................................................... .

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ................................................................................................

Đề nghị y ban nhân dân quận/huyện ………………… xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 ca Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….

………, ngày .... thng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

+ Giấy đề nghị điều chnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12

 

3. Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong giờ làm việc, sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận, ra biên nhận và hẹn trả kết quả;

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả, yêu cầu bổ sung hồ sơ;

Bước 3. Ủy ban nhân dân giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế thẩm định:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản yêu cầu bổ sung;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế tham mưu lãnh đạo cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Bước 4. Đến thời gian hẹn Thương nhân mang biên nhận đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận kết quả hoặc qua đường Bưu điện nhận kết quả (nếu có nhu cầu).

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre hoặc qua đường Bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng).

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị điều chỉnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân bán lẻ LPG chai

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

- Phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Có hợp đồng tối thiểu 1 năm bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP , trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 

Mẫu số 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thành phố…………….

Tên thương nhân/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh: ......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Điện thoại: ............................................................  Fax: ...................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh số: …………………......do ………………………………… cấp ngày …… tháng ...... năm ………………

Mã số thuế: ....................................................................................................................... .

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ..................................................................................................

Đề nghị y ban nhân dân quận/huyện ………………… xem xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 ca Chính phủ về kinh doanh khí.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….

………, ngày .... thng ….. năm ….
ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN/
CHỦ NHIỆM/HỘ KINH DOANH
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

+ Giấy đề nghị điều chnh cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 12