Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2386/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ, ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 519/TTr-SNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào Quyết định công bố này vào Website Kiểm soát thủ tục hành chính Kiên Giang tại địa chỉ: http://botthc.kiengiang.gov.vn tải danh mục và nội dung chi tiết từng thủ tục hành chính để niêm yết công khai và thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng: TTĐT, DVC;
- LĐVP, TTPVHCC; P.KTCN;
- Lưu: VT, vvtu.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí/lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1. Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Tổng thời gian giải quyết ở 03 cấp: 45 ngày làm việc khi nhận hồ sơ hợp lệ ở các cấp (Trong đó cấp xã: 15 ngày làm việc; cấp huyện: 15 ngày làm việc; cấp tỉnh: 15 ngày làm việc).

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

3

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Tổng thời gian giải quyết ở 03 cấp: 45 ngày làm việc khi nhận hồ sơ hợp lệ ở các cấp (Trong đó cấp xã: 15 ngày làm việc; cấp huyện: 15 ngày làm việc; cấp tỉnh: 15 ngày làm việc).

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

PHẦN II

NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ

I. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

1. Thủ tục: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

b) Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Không quy định

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm: Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

+ Số lượng: không quy định

d) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê khai.

đ ) Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ chăn nuôi tập trung, hộ nuôi trồng thủy sản.

e) Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã.

f ) Kết quả thực hiện TTHC: UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai.

g) Phí, lệ phí: Không

h) Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP.

i) Điều kiện thực hiện TTHC: Không

k ) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KÊ KHAI

Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường ……………………..

Họ, tên chủ cơ sở: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………

Số điện thoại …………………….., Fax …………………. Email (nếu có): …………………………..

Đăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau:

TT

Đối tượng nuôi

Địa điểm

Diện tích nuôi (m2)

Thời gian bắt đầu nuôi (ngày, tháng) (dự kiến đối với thủy sản)

Số lượng giống dự kiến nuôi/thả (con)

Thời gian thu hoạch/xuất chuồng dự kiến (tháng, năm)

Sản lượng dự kiến

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

Những vấn đề khác:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.

 

………… ngày … tháng … năm ……
Xác nhận của UBND xã/phường
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

………… ngày … tháng … năm ……
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

 

………… ngày … tháng … năm ……
Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

2. Thủ tục: Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

b) Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

+ Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

+ Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.

+ Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

- Số lượng: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

Tổng thời gian giải quyết ở 03 cấp: 45 ngày làm việc khi nhận hồ sơ hợp lệ ở các cấp (Trong đó cấp xã: 15 ngày làm việc; cấp huyện: 15 ngày làm việc; cấp tỉnh: 15 ngày làm việc).

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Các hộ sản xuất bị thiệt hại do dịch bệnh

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Kết quả thực hiện TTHC:

Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

 

PHỤ LỤC I

Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường …(đối với dịch bệnh).

 

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Kê khai diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai/dịch bệnh như sau:

Đợt thiên tai/dịch bệnh: …………………………………………………………………………….

1. Đối tượng: …………………………………………………………………………………………

Thời điểm gieo, trồng: ………………………………………………………………………………

Diện tích thiệt hại: ……………………………….. ha.

Vị trí đất gieo, trồng: ………………………………………………………………………………....

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………………….. ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………… ha

2. Đối tượng: ………………………………………………………………………………………….

Thời điểm gieo, trồng: ……………………………………………………………………………….

Diện tích thiệt hại: …………………………………. ha

Vị trí đất gieo, trồng: ………………………………………………………………………………….

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………………………. ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………….. ha

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) ……. (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) …………… ) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ………………..

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường, (đối với dịch bệnh).

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Kê khai diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) trong sản xuất lâm nghiệp như sau:

Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): …………………………………………………………………..

1. Đối với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại:

a) Đối với diện tích cây rừng:

Đối tượng trồng: …………….. Tuổi rừng: …………………………………………..

Thời điểm trồng: ……………………………..

Diện tích thiệt hại: ……………………….. ha.

Vị trí trồng rừng: ……………………………..

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………… ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………. ha

b) Đối với các loài cây lâm sản ngoài gỗ:

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………

Thời điểm trồng: …………………………………………………………………………………

Loài cây: ………………………………………………………………………………………….

Số lượng thiệt hại: …………………………………….ha

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………………….. ha

Thiệt hại trên 70% là: ………………………………… ha

c) Đối với vườn giống:

Thời điểm xây dựng: …………………………………………………………………………….

Diện tích thiệt hại: ……………………………………. ha.

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………..

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………………….... ha

Thiệt hại trên 70% là: …………………………………. ha

d) Đối với rừng giống:

Thời điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………….

Loại rừng giống: …………………………………………………………………………………….

Diện tích thiệt hại: ……………………………………… ha

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………….

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………………… ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………. ha

2. Đối với cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm:

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm trồng: …………………………………………………………………………………..

Loài cây: ……………………………………………………………………………………………

Diện tích thiệt hại: ……………………………….. ha

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………………… ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………. ha

3. Đối với trồng cây phân tán:

Vị trí: ………………………………………………………………………………………………….

Loài cây: ……………………………………………………………………………………………..

Số lượng thiệt hại: ………………….. cây

Hồ sơ lưu gồm có: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………....

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) …………… (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) …………..) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn, toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm 20………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường.... (đối với dịch bệnh).

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản và diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ………………………………………………………………….

Loài thủy sản nuôi: ……………………………………………………………………………….

Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản: …………………… ha.

Vị trí khu vực nuôi: ………………………………………………………………………………….

Thời điểm thả giống: ……………………………………………………………………………….

Số lượng giống thả nuôi: ………………… con, nguồn gốc: ……………………………………

Hồ sơ lưu về giống gồm có: ……………………………………………………………………….

Hình thức nuôi: ………………………………………………………………………………………

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………………. ha hoặc ………………………………. m3 lồng.

Thiệt hại trên 70% là: …………………………. ha hoặc ……………………………….. m3 lồng.

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) ……….. (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) …………) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………….

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường, (đối với dịch bệnh).

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Kê khai số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ………………………………………………………………

1. Đối tượng nuôi 1: …………… Tuổi vật nuôi: …………………………………………….

Số lượng : ……………………… con.

2. Đối tượng nuôi 2: …………… Tuổi vật nuôi: …………………………………………….

Số lượng : ……………………… con.

3. Đối tượng nuôi 3: …………… Tuổi vật nuôi: …………………………………………….

Số lượng : ……………………… con.

Hồ sơ lưu gồm có: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) …………… (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) ………….) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai

Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường...

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Kê khai diện tích sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai như sau:

Đợt thiên tai: ……………………………………………………………………………………………

Diện tích bị thiệt hại: ………………………………………………………………ha

Vị trí sản xuất muối: ………………………………………………………………….

Thời điểm bắt đầu sản xuất: ………………………………………………………...

Diện tích thiệt hại: ……………………………………… ha

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………………………. ha

Thiệt hại trên 70% là: ………………………………….. ha

Hồ sơ lưu gồm có: ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) ………….. xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ……………………………………………………………………..

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KÊ KHAI

Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường …………………………..

Họ, tên chủ cơ sở: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại ………………………………., Fax ……………. Email (nếu có): ……………………

Đăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau:

TT

Đối tượng nuôi

Địa điểm

Diện tích nuôi (m2)

Thời gian bắt đầu nuôi (ngày, tháng) (dự kiến đối với thủy sản)

Số lượng giống dự kiến nuôi/thả (con)

Thời gian thu hoạch/xuất chuồng dự kiến (tháng, năm)

Sản lượng dự kiến

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Những vấn đề khác:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.

 

………… ngày … tháng … năm ……
Xác nhận của UBND xã/phường
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

………… ngày … tháng … năm ……
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

 

………… ngày … tháng … năm ……
Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC II

Mẫu số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HTRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70%

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70%

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

Trong đó

Lúa thuần (ha)

Mạ lúa thuần (ha)

Lúa lai (ha)

Mạ lúa lai (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghip (ha)

Cây ăn quả lâu năm (ha)

Lúa thuần (ha)

Mạ lúa thuần (ha)

Lúa lai (ha)

Mạ lúa lai (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghiệp (ha)

Cây ăn quả lâu năm (ha)

NSTW htrợ (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

H trbằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

 

Mẫu số 2

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HTRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70%

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70%

Tổng NSNN hỗ tr (tr.đ)

Trong đó

Diện tích cây rừng (ha)

Diện tích cây lâm sản ngoài g trng trên đất lâm nghiệp (ha)

Diện tích vườn giống, rừng giống (ha)

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha)

Diện tích cây rừng (ha)

Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha)

Diện tích vườn giống, rừng giống (ha)

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha)

NSTW hỗ trợ (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hin vt từ NSTW quy ra tiền

Hỗ trbằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

TNG S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

 

Mẫu số 3

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ NUÔI THỦY SẢN ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

TT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỐNG

Tổng giá tr(thit hại (tr.đ)

Thiệt hại hơn 70%

Thiệt hại từ 30 - 70%

Tng NS NN hỗ tr(tr.đ)

NS TW hỗ trợ (tr.đ)

NS ĐP đảm bảo (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NS TW quy ra tiền (tr.đ)

Hỗ trợ bàng hiện vật từ NS ĐP quy ra tiền (tr.đ)

Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha)

Diện tích nuôi cá truyền thống cá bn địa (ha)

Din tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha)

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm

Diện tích nuôi nhuyễn thể (ha)

Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha)

Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3)

Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha)

Diện tích nuôi cá nước lanh thâm canh (ha)

Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3)

Diện tích nuôi trồng các loại thy, hải sản khác (ha)

Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha)

Diện tích nuôi cá truyền thống, cá bn địa (ha)

Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha)

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm

Diện tích nuôi nhuyễn thể (ha)

Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha)

Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3)

Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha)

Diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh (ha)

Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3)

Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hi sản khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

Mẫu số 4

ỦY BAN NHÂN DÂN …………………

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

Gia cầm đến 28 ngày tuổi (con)

Gia cầm trên 28 ngày tuổi (con)

Ln đến 28 ngày tuổi (con)

Lợn trên 28 ngày tuổi (con)

Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi (con)

Bò sữa trên 6 tháng tuổi (con)

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi (con)

Trâu, bò thịt, ngựa trên 6 tháng tuổi (con)

Hươu, cừu, dê (con)

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

NSTW hỗ tr (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền (tr.đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

 

Mẫu số 5

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………..

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT MUỐI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70% (ha)

Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại từ 30% - 70% (ha)

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

Trong đó

NSTW hỗ trợ (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

1

………….

 

 

 

 

 

 

2

………….

 

 

 

 

 

 

3

………….

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

Mẫu số 6

ỦY BAN NHÂN DÂN ………………..

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH (ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

Tổng số tiền hỗ trợ

Trong đó:

Giống cây trồng

Lâm nghiệp

Giống thủy, hải sản

Giống vật nuôi

Sản xuất muối

Ghi chú

Quyết định hỗ trợ kinh phí (Số QĐ ngày, tháng, năm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

2

…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

3. Thủ tục: Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã.

Bước 2: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra với sự tham gia, phối hợp của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã để kiểm tra, xác nhận thiệt hại; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Bước 5: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo.

b) Cách thức thực hiện

Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

+ Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

+ Bảng thống kê thiệt hại do thiên tai có xác nhận của thôn, bản, khu dân cư.

+ Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

- Số lượng: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết

Tổng thời gian giải quyết ở 03 cấp: 45 ngày làm việc khỉ nhận hồ sơ hợp lệ ở các cấp (Trong đó cấp xã: 15 ngày làm việc; cấp huyện: 15 ngày làm việc; cấp tỉnh: 15 ngày làm việc).

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Các hộ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai.

e) Cơ quan giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

f) Kết quả thực hiện TTHC:

Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Phí, lệ phí: Không.

h) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1,2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã)

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương.

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch (nếu có).

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong thời gian xảy ra thiên tai trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

 

PHỤ LỤC I

Mẫu số 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường ……..(đối với dịch bệnh).

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Kê khai diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai/dịch bệnh như sau:

Đợt thiên tai/dịch bệnh: …………………………………………………………………………….

1. Đối tượng: ………………………………………………………………………………………..

Thời điểm gieo, trồng: ……………………………………………………………………………..

Diện tích thiệt hại: …………………….. ha.

Vị trí đất gieo, trồng: ………………………………………………………………………………

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ……………….ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………….. ha

2. Đối tượng: ………………………………………………………………………………………

Thời điểm gieo, trồng: ……………………………………………………………………………

Diện tích thiệt hại: …………………………… ha.

Vị trí đất gieo, hồng: ………………………………………………………………………………

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………….. ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………….. ha

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) …….. (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) ………… ) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ……………………

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại sản xuất lâm nghiệp do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường.... (đối với dịch bệnh).

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………….

Kê khai diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) trong sản xuất lâm nghiệp như sau:

Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ………………………………………………………………….

1. Đối với diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp, vườn giống, rừng giống bị thiệt hại:

a) Đối với diện tích cây rừng:

Đối tượng trồng: ………………. Tuổi rừng: ……………………………………………

Thời điểm trồng: ……………………………………..

Diện tích thiệt hại: ……………………………. ha.

Vị trí trồng rừng: ……………………………………..

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………………. ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………………. ha

b) Đối với các loài cây lâm sản ngoài gỗ:

Vị trí: …………………………………………………………………………………………………

Thời điểm trồng: ……………………………………………………………………………………

Loài cây: ……………………………………………………………………………………………..

Số lượng thiệt hại: ……………………….ha

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………ha

Thiệt hại trên 70% là: …………………….ha

c) Đối với vườn giống:

Thời điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

Diện tích thiệt hại: ………………………..ha.

Vị trí: …………………………………………………………………………………………………..

Thiệt hại từ 30 - 70% là: ………………….ha

Thiệt hại trên 70% là: ……………………..ha

d) Đối với rừng giống:

Thời điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

Loại rừng giống: ………………………………………………………………………………………

Diện tích thiệt hại: ……………………….ha

Vị trí: …………………………………………………………………………………………………….

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………..ha

Thiệt hại trên 70% là: ………………………ha

2. Đối với cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm:

Vị trí: …………………………………………………………………………………………………..

Thời điểm trồng: ……………………………………………………………………………………..

Loài cây: ………………………………………………………………………………………………

Diện tích thiệt hại: ………………………….ha

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………..ha

Thiệt hại trên 70% là: ………………………ha

3. Đối với trồng cây phân tán:

Vị trí: ……………………………………………………………………………………………………

Loài cây: ……………………………………………………………………………………………….

Số lượng thiệt hại: ………………… cây

Hồ sơ lưu gồm có: …………………………………………………………………………………….

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) ……….. (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) …………….) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ……………………

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn, toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường.... (đối với dịch bệnh).

Tôi tên là: ………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

Kê khai diện tích nuôi trồng thủy sản và diện tích bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ………………………………………………………………….

Loài thủy sản nuôi: ………………………………………………………………………………..

Tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản: ……………………………………………………….ha.

Vị trí khu vực nuôi: ………………………………………………………………………………..

Thời điểm thả giống: ……………………………………………………………………………..

Số lượng giống thả nuôi: …………….. con, nguồn gốc: ……………………………………..

Hồ sơ lưu về giống gồm có: ………………………………………………………………………

Hình thức nuôi: ………………………………………………………………………………………

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………….. ha hoặc ………………………………….. m3lồng.

Thiệt hại trên 70% là: ………………………… ha hoặc ………………………………….. m3lồng.

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) ………… (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………..) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ……………….

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do thiên tai (hoặc dịch bệnh)

Kính gửi:

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường... (đối với thiên tai);
- Ủy ban nhân dân xã, phường.... (đối với dịch bệnh).

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Kê khai số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai (hoặc dịch bệnh) như sau:

Đợt thiên tai (hoặc dịch bệnh): ……………………………………………………………………

1. Đối tượng nuôi 1: …………………. Tuổi vật nuôi: …………………………………………..

Số lượng : …………………………con.

2. Đối tượng nuôi 2: …………………. Tuổi vật nuôi: …………………………………………..

Số lượng : …………………………..con.

3. Đối tượng nuôi 3: ………………….Tuổi vật nuôi: …………………………………………..

Số lượng : …………………………..con.

Hồ sơ lưu gồm có: ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) …………. (hoặc Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………..) xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của ………….

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm ………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Hỗ trợ sản xuất muối thiệt hại do thiên tai

Kính gửi: - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã, phường...

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………...

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Kê khai diện tích sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai như sau:

Đợt thiên tai: …………………………………………………………………………………………..

Diện tích bị thiệt hại: ………………………………………..ha

Vị trí sản xuất muối: ………………………………………………………………………………….

Thời điểm bắt đầu sản xuất: ………………………………………………………………………..

Diện tích thiệt hại: ………………………………….. ha

Thiệt hại từ 30 - 70% là: …………………………… ha

Thiệt hại trên 70% là: ………………………………. ha

Hồ sơ lưu gồm có: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã (phường) ……………… xem xét, hỗ trợ thiệt hại nêu trên của …………………………………

Tôi xin cam kết nội dung theo bảng kê này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

…………, ngày ….. tháng …… năm 20………
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁN KÊ KHAI

Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường …………………….

Họ, tên chủ cơ sở: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại , Fax Email (nếu có): ………………………………………………………………..

Đăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau:

TT

Đối tượng nuôi

Địa điểm

Diện tích nuôi (m2)

Thời gian bắt đầu nuôi (ngày, tháng) (dự kiến đối với thủy sản)

Số lượng giống dự kiến nuôi/thả (con)

Thời gian thu hoạch/xuất chuồng dự kiến (tháng, năm)

Sản lượng dự kiến

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Những vấn đề khác:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.

 

………… ngày … tháng … năm ……
Xác nhận của UBND xã/phường
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

………… ngày … tháng … năm ……
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

 

………… ngày … tháng … năm ……
Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

PHỤ LỤC II

Mẫu số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………….

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HTRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70%

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70%

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

Trong đó

Lúa thuần (ha)

Mạ lúa thuần (ha)

Lúa lai (ha)

Mạ lúa lai (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghip (ha)

Cây ăn quả lâu năm (ha)

Lúa thuần (ha)

Mạ lúa thuần (ha)

Lúa lai (ha)

Mạ lúa lai (ha)

Ngô và rau màu (ha)

Cây công nghiệp (ha)

Cây ăn quả lâu năm (ha)

NSTW htrợ (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

H trbằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

Mẫu số 2

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70%

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70%

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

Trong đó

Diện tích cây rừng (ha)

Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha)

Diện tích vườn giống, rừng giống (ha)

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha)

Diện tích cây rừng (ha)

Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha)

Diện tích vườn giống, rừng giống (ha)

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha)

NSTW hỗ trợ (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

Mẫu số 3

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ NUÔI THỦY SẢN ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

TT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỐNG

Tổng giá tr(thit hại (tr.đ)

Thiệt hại hơn 70%

Thiệt hại từ 30 - 70%

Tng NS NN hỗ tr(tr.đ)

NS TW hỗ trợ (tr.đ)

NS ĐP đảm bảo (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NS TW quy ra tiền (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NS ĐP quy ra tiền (tr.đ)

Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha)

Diện tích nuôi cá truyền thống cá bn địa (ha)

Din tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha)

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm

Diện tích nuôi nhuyễn thể (ha)

Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha)

Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3)

Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha)

Diện tích nuôi cá nước lanh thâm canh (ha)

Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3)

Diện tích nuôi trồng các loại thy, hải sản khác (ha)

Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha)

Diện tích nuôi cá truyền thống, cá bn địa (ha)

Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha)

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm

Diện tích nuôi nhuyễn thể (ha)

Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha)

Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3)

Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha)

Diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh (ha)

Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3)

Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hi sản khác (ha)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEO ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hợp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

Mẫu số 4

ỦY BAN NHÂN DÂN …………………

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ CHĂN NUÔI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

Gia cầm đến 28 ngày tuổi (con)

Gia cầm trên 28 ngày tuổi (con)

Ln đến 28 ngày tuổi (con)

Lợn trên 28 ngày tuổi (con)

Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi (con)

Bò sữa trên 6 tháng tuổi (con)

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi (con)

Trâu, bò thịt, ngựa trên 6 tháng tuổi (con)

Hươu, cừu, dê (con)

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

NSTW hỗ tr (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền (tr.đ)

Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền (tr.đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

Mẫu số 5

ỦY BAN NHÂN DÂN ……………………..

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ SẢN XUẤT MUỐI ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI DỊCH BỆNH
(Từ ngày ………. tháng …. năm ….. đến ngày ….. tháng ….. năm ………..)

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

TỔNG HỢP THIỆT HẠI

KINH PHÍ HỖ TRỢ

Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ)

Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70% (ha)

Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại từ 30% - 70% (ha)

Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ)

Trong đó

NSTW hỗ trợ (tr.đ)

NSĐP đảm bảo (tr.đ)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

1

………….

 

 

 

 

 

 

2

………….

 

 

 

 

 

 

3

………….

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)

 

Mẫu số 6

ỦY BAN NHÂN DÂN ………………..

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT (HOẶC KẾT QUẢ THỰC HIỆN) HỖ TRỢ ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH (ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Địa phương (tỉnh, huyện, xã)

Tổng số tiền hỗ trợ

Trong đó:

Giống cây trồng

Lâm nghiệp

Giống thủy, hải sản

Giống vật nuôi

Sản xuất muối

Ghi chú

Quyết định hỗ trợ kinh phí (Số QĐ ngày, tháng, năm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

2

…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

3

………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG)

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: UBND cấp huyện, xã sử dụng mẫu bảng nêu trên để tổng hp đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện với UBND cấp trên; UBND cấp tỉnh sử dụng để báo cáo kết quả thực hiện với các bộ ngành trung ương.

 

 

…………. ngày ….. tháng ….. năm ……..
Chủ tịch UBND..
(Ký tên đóng dấu)