Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 238/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU SỔ LƯƠNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 7/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ , quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Điều 4, Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về việc đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước;.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ tiền lương và tiền công.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này mẫu sổ lương của doanh nghiệp áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước đối với doanh nghiệp nhà nước, để ghi các khoản tiền lương, thu nhập của người lao động, làm cơ sở cho việc thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách tiền lương và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước.

Điều 2. Sổ lương của doanh nghiệp có chiều ngang 42 cm, chiều dọc 30 cm, bìa mầu xanh thẫm, có ghi tên doanh nghiệp, Bộ, ngành địa phươngquản lý và dòng chữ "Sổ lương của doanh nghiệp", năm ghi sổ. Bên trong có các trangđể kê khai các khoản tiền lương, thu nhập được nhận, các khoản phải nộptheo quy định và số tiền thực lĩnh hàng tháng của từng nguời lao động. Sổ lương được lập theo năm dương lịch và được ghi theo từng tháng trong năm.

Điều 3. Các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm in và tổ chức cấp phát sổ lương cho các đơn vị thành viên(đơn vị trực tiếp sử dụng, ký hợp đồng lao động và trả lương) để ghi sổ. Chi phí in ấn sổ lương của doanh nghiệp được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1997.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tiền lương và tiền công và Giám đốc(Tổng Giám đốc) các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Đình Hoan

(Đã ký)