Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG HỘI CHỨNG VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP VÙNG TRUNG ĐÔNG DO VI RÚT CORONA (MERS-COV) VÀO DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM THUỘC NHÓM A CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Điều 3 của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ vào tính chất nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong của Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) vào danh mục các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3, của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Điều 2. Các hoạt động phòng, chống Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút corona (MERS-CoV) được thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, Giám đốc Bệnh viện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long