Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 87/SYT-VP ngày 05/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 599/QĐHC-CTUBND ngày 02/7/2013, Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; bãi bỏ 08 thủ tục hành chính ban hành kèm Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng và các Quy trình số 50, số 51, số 52 và số 59 ban hành kèm theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thm quyn tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 02/7/2013

 

Lĩnh vực Dược phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đạt theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”- GPP cho cơ sở bán lẻ thuốc (trường hợp đăng ký lần đầu) (Quy trình s 50)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

2

Cấp Giấy chứng nhận đạt theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”- GPP cho cơ sở bán lẻ thuốc (trường hp tái kiểm tra) (Quy trình số 50)

3

Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”- GDP (trường hợp đăng ký lần đầu) (Quy trình s 50)

4

Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”- GDP (trường hợp tái đăng ký kiểm tra) (Quy trình s 50)

5

Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”- GDP (trường hợp đăng ký khi thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản) (Quy trình số 50)

6

Cấp số công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước (Quy trình số 51)

7

Cấp số công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước (trường hp hồ sơ sửa đổi, bổ sung) (Quy trình s 52)

Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

 

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hp quy định an toàn thực phm đi với sản phm chưa có quy chun kỹ thuật sản xut trong nước (trừ thực phm chức năng và thực phm tăng cường vi chất dinh dưỡng) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Quy trình số 59)

Căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành

Tổng cộng: 08 thủ tục